Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Φορολογική Έκπτωση Δαπανών

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Εισηγητής

Γιάννης Τριανταφύλλου
Ο Γιάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί για πολλά χρόνια σαν οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιρειών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής και εμπορικές εταιρείες. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Σαν project manager έχει επιβλέψει μεγάλα επενδυτικά έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων και κοινοτικών προγραμμάτων. Σήμερα εργάζεται σαν φοροτεχνικός και σύμβουλος εταιρειών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών. Έχει πολύ μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία ως εισηγητής σεμιναρίων σε φορολογικά, εργατικά και λογιστικά θέματα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματολογια:

 • Γενικές προϋποθέσεις φορολογικής έκπτωσης των δαπανών σύμφωνα με τον Ν.4172/2013
 • Έκπτωση δαπάνης από καλόπιστο λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου.
 • Δαπάνες που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκους μη συνεργάσιμων ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κρατών.
 • Εξόφληση Δαπανών με τραπεζικά μέσα πληρωμών για τιμολόγια αξίας άνω των 500 ευρώ.
 • Δαπάνες που μπορούν να εξοφληθούν με μετρητά.
 • Συμψηφισμοί απαιτήσεων - υποχρεώσεων
 • Έκπτωση Τόκων Δανείων που λαμβάνονται από τρίτους.
 • Υποκεφαλαιοδότηση
 • Δαπάνες Leasing
 • Δαπάνες Franchising
 • Δαπάνες μισθοδοσίας και παροχών σε είδος προς τους εργαζόμενους.
 • Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών, μετόχων/εταίρων και αυτοαπασχολούμενων.
 • Φορολογικά κίνητρα για δαπάνες ηλεκτροκίνησης και για δαπάνες προστασίας του περιβάλλοντος
 • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
 • Φορολογικά Κίνητρα για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Έκπτωση προσαυξημένων εργοδοτικών εισφορών ως κίνητρο για την αύξηση της απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 71Δ, Ν.4172/2013
 • Έκπτωση αμοιβών τρίτων με απόδειξη δαπάνης.
 • Φορολογικές αποσβέσεις παγίων. Προσαυξημένες αποσβέσεις.
 • Έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης και φορολογικά κίνητρα.
 • Έκπτωση απασχόλησης ατόμων με αναπηρία
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες με βάση το αρ.23 Ν.4172/2013
 • Χρόνος έκπτωσης τέλους καλλυντικών
 • Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
 • Προβλέψεις για ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων
 • Ζημίες αποτιμήσεων και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές.
 • Δαπάνες επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής και παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων.
 • Μη εκπιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης
 • Πολιτιστικές Χορηγίες και Δαπάνες στα πλαίσια Εταιρικής Κοινωνικής
 • Ευθύνης
 • Έκπτωση δαπανών μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και φορέων γενικής κυβέρνησης
 • Υποτροφίες που χορηγούν μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα
 • Έκπτωση δαπανών για έσοδα από ακίνητα που αναγνωρίζονται σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα
 • Τεκμαρτό μίσθωμα ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων
 • Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα
 • Έκπτωση δαπανών για μισθωμένα ακίνητα
 • Υποχρεωτικά χορηγούμενες εκπτώσεις στον ΕΟΠΠΥ από παρόχους υπηρεσιών υγείας.
 • Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και ο πίνακας Ε προσωρινών διαφορών του Ε3 για την απεικόνιση της έκπτωσης δαπανών.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.