Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Σκοπός

Στο συγκεκριμένο μονοήμερο σεμινάριο, διάρκειας πέντε (5) ωρών, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις πρόσφατες εκτεταμένες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στην ελληνική έννομη τάξη (Ν.4412/2016). Ακολουθείται μία κριτική επισκόπηση/προβληματική των κυριότερων από αυτές, υπό το πρίσμα τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων.

Περιγραφή σεμιναρίου

1) Διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης
-Διαδικασίες και τεχνικές ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
-Φάκελος δημόσιας σύμβασης
-Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά
-Κριτήρια επιλογής / Κριτήρια ανάθεσης
-Τεχνικές προδιαγραφές
-Ζητήματα υπεργολαβίας
-ΚΗΜΔΗΣ / ΕΣΗΔΗΣ (επίτευξη κανόνων δημοσιότητας)

2) Ανάθεση κάτω από τα κατώτατα χρηματικά όρια
-Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας
-Απευθείας ανάθεση
-Έννομη προστασία

3) Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
-Τεχνική επάρκεια Αναθετουσών Αρχών
-Διοίκηση έργου / ΙΦΕ (Ιδιωτικός Φορέας Επίβλεψης) – Ελεγκτής Μηχανικός – Οι νέες αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής
-Χρονοδιάγραμμα κατασκευής / Ημερολόγιο έργου (ηλεκτρονική τήρηση)
-Προθεσμίες / Ποινικές ρήτρες
-Επιμετρήσεις (μεταβολή του συστήματος από ελεγκτικό σε δηλωτικό)
-Λογαριασμοί
-Βλάβες στα έργα (δήλωση αναδόχου – διαδικασία διαπίστωσης – αποζημιώσεις)
-Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση (εγκεκριμένος υπεργολάβος)
-Παραλαβή (νέα διαδικασία)
-Έκπτωση αναδόχου / Διακοπή εργασιών / Διάλυση σύμβασης
-Επίλυση διαφορών

4) Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
-Παρακολούθηση / παραλαβή αντικειμένου σύμβασης
-Τροποποίηση σύμβασης
-Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου

5) Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων

6) Έννομη προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων
-Διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής
-Προσωρινά μέτρα
-Δικαστική προστασία

Πληροφορίες συμμετοχής

Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.