Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εκπαίδευση Βοηθού Λογιστή

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Applied Professional Training
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Εισηγητής

Νικόλαος Καλαμαράς, Λογιστής - Φοροτεχνικός Ά τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων. Εισηγητής Οικονομικών Σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο αυτό ενδείκνυται να το παρακολουθήσουν και οι Λογιστές των Επιχειρήσεων προκειμένου να είναι ενήμεροι σχετικά με το εύρος εκπαίδευσης των συνεργατών τους, να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους στα ΕΛΠ και να αναδείξουν θέματα που χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο Σεμινάριο.

Σκοπός

Πως θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

 • Θα εξοικειωθούν με τον σωστό τρόπο Λογιστικών Εγγραφών ξεκινώντας απο μηδενική βάση
 • Θα εξοικειωθούν με τις νέες ορολογίες που εισάγουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Θα κατανοήσουν τις Διαφορές Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Θα εξοικειωθούν με τις Εργασίες Κλεισίματος μήνα.
 • Θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν μέσω παραδειγμάτων στις καθημερινές Εργασίες, Ελέγχους και Αναφορές του Λογιστηρίου
 • Μέσω της δωρεάν δωδεκάμηνης υποστήριξης θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κύρος στις λύσεις που κάθε φορά θα επιλέγουν
 • Θα εφοδιασθούν με Εργαλεία με τα οποία διευκολύνεται η Εφαρμογή των ΕΛΠ, καθώς και με Εργαλεία για την Ανάλυση των Ισολογισμών και την Σύνταξη και Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού 

Περιγραφή σεμιναρίου

Στο Σεμινάριο αυτό παρέχονται πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων (Case studies) να κάνουν οι ίδιοι τις απαιτούμενες λογιστικές εγγραφές, ξεκινώντας από την στιγμή της σύστασης της εταιρείας, μέχρι την κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού τέλους χρήσης, σύμφωνα και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), ενώ παρέχονται βασικές πληροφορίες για την Ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί το Τεύχος « Ασκήσεις & Λύσεις με χρήση ΕΛΠ», μαζί με το Εγχειρίδιο Βοηθού Λογιστή.

Επίσης, παρέχεται άνευ κόστους υποστήριξη για 12 μήνες στους συμμετέχοντες, σε κάθε ερώτημα σχετικό με την Λειτουργία του Λογιστηρίου το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε θέμα, από τον τρόπο εγγραφής μέχρι λεπτομέρειες Σύνταξης και Ερμηνείας Αποτελεσμάτων και Κατάρτισης Ισολογισμών.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Οι βασικές διαδικασίες και καθημερινές λειτουργίες του Λογιστηρίου
 • Εξοικείωση με τη νέα ορολογία που εισάγουν τα ΕΛΠ
 • H εφαρμογή των βασικών λογιστικών αρχών των ΕΛΠ στην καθημερινή λειτουργία του λογιστηρίου
 • Το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και οι Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΕΛΠ
 • Κέντρα κόστους και χαρακτηρισμός παραστατικών
 • Εγγραφές σύστασης εταιρείας
 • Βασικές καθημερινές εγγραφές (Εγγραφές αγορών - πωλήσεων αγαθών, υπηρεσιών, εισαγωγών από τρίτες χώρες κλπ.)
 • Εγγραφές δαπανών, χρεωστικών - πιστωτικών τόκων
 • Εγγραφές μισθοδοσίας και καταβολής αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες με παρακράτηση φόρου
 • Η λογιστική των παγίων (αγορές, πωλήσεις, αποσβέσεις)
 • Η λογιστική του ΦΠΑ
 • Τήρηση αποθήκης - Δελτία αποστολής, Τιμολόγηση
 • Εργασίες τέλους χρήσης και κανόνες αποτίμησης βάσει των ΕΛΠ
 • Η λειτουργία των μεταβατικών λογαριασμών
 • Αντιστοίχιση των λογαριασμών με τις Οικονομικές Καταστάσεις
 • Λογιστικά και φορολογικά αποτελέσματα
 • Τα κυριότερα σημεία του ισχύοντος Φορολογικού Νόμου
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση Προϋπολογισμού: Κρίσιμα Σημεία
 • Εφαρμογή των ΕΛΠ στην πλατφόρμα της MyData με παραδείγματα και Εφαρμογές

Πληροφορίες συμμετοχής

Tο σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο «Η Εκπαίδευση του Βοηθού Λογιστή»
 • Ασκήσεις με λύσεις
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.