Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Αξιολόγηση της Απόδοσης Εργαζομένων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

Α. Βαρελάς, Οικονομολόγος

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους επιμορφούμενους να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία της αξιολόγησης θα πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές που την διέπουν και να αποφύγουν τον πειρασμό της υποκειμενικής αξιολόγησης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης ανάλυση και της πρακτικής σημασίας της αξιολόγησης των εργαζομένων. Μέσω της εφαρμογής της θεωρίας θα κατακτηθεί το έμπρακτο κομμάτι των αξιολογήσεων στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης ή του οργανισμού.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τους ρόλους του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα έχουν εξηγηθεί οι ιδέες και οι λειτουργίες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού του τμήματος.

Θα έχουν γνώση της σπουδαιότητας του Σχεδιασμού του Ανθρώπινου Δυναμικού της οργάνωσης στην οποία εργάζονται και θα μπορούν να παρακολουθούν τις διαδικασίες της ανάλυσης της εργασίας, του σχεδιασμού της εργασίας, τις περιγραφές των θέσεων εργασίας, τα βήματα που απαιτούνται για το σχεδιασμό του αριθμού των εργαζομένων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της οργάνωσης.

Θα έχουν κατακτήσει τη διαδικασία της προσέλκυσης και της επιλογής εργαζομένων, θα γνωρίζουν τις πηγές από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν βιογραφικά και να δημιουργούν τις απαραίτητες δεξαμενές ώστε να ανατρέχουν σ’ αυτές στην περίπτωση που θέλουν να κάνουν μία πρόσληψη. Η εξοικείωση τους με τη διαδικασία των συνεντεύξεων θα τους βοηθήσει να κάνουν καλές προσλήψεις.

Επίσης, θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων και να οργανώνουν τις κατάλληλες εκπαιδεύσεις. Θα σχεδιάζουν και θα αξιολογούν τα αποτελέσματα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συνεχώς θα βελτιώνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Αν γίνονται αξιολογήσεις στην οργάνωση, θα είναι σε θέση να κάνουν προτάσεις για τα Έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν και να κατευθύνουν τους αξιολογητές ώστε να γίνονται αντικειμενικές κρίσεις για την απόδοση του κάθε εργαζόμενου.

Τέλος, θα εμπλέκονται στα συστήματα αμοιβών και θα διορθώνουν τυχόν ανισότητες που μπορεί να υπάρχουν σ’ αυτά.

Περιγραφή σεμιναρίου

 •  Η αιτιολόγηση της ύπαρξης ενός συστήματος για την αξιολόγηση της απόδοσης
 • των εργαζομένων. Ορισμός, σκοπός και στόχος της αξιολόγησης της απόδοσης.
 • Οι μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης.
 • Οι βαθμολογικές κλίμακες για την αξιολόγηση της απόδοσης. Τα κριτήρια που
 • επιλέγονται για να αξιολογηθούν οι εργαζόμενοι.
 • Το Έντυπο με τα κρίσιμα περιστατικά και η συμπλήρωσή του.
 • Πως η Διοίκηση με Βάση τους Στόχους (ΜΒΟ = Management By Objectives)
 • συνδυάζεται με την αξιολόγηση της απόδοσης. Παράγοντες που θα λάβουμε υπόψη για
 • την σύνταξη του Εντύπου βάσει του οποίου θα αξιολογούμε τους εργαζόμενους.
 • Ποιος θα αξιολογεί ποιον; Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την
 • αξιολόγηση της απόδοσης.
 • Τι περιμένουν οι εργαζόμενοι από το Σύστημα αξιολόγησης; Τα βασικά βήματα
 • στην αξιολόγηση και η προετοιμασία του αξιολογητή. Η ανατροφοδότηση προς τον αξιολογούμενο και η κριτική που
 • γίνεται.
 • Βελτίωση της ανατροφοδότησης προς τον αξιολογούμενο. Η αξιολόγηση και
 • μισθολογικές αναπροσαρμογές. Η αξιολόγηση και οι προαγωγές στην επιχείρηση. Η
 • αποδοχή του συστήματος αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους. Η διατήρηση προγράμματος αξιολόγησης. Η αναθεώρηση του
 • συστήματος αξιολόγησης.
 • Η τήρηση των αρχείων της αξιολόγησης των εργαζομένων. Η αξιολόγηση του
 • χαρακτήρα του αξιολογούμενου. Ένα πραγματικό Υπόδειγμα Συστήματος Αξιολόγησης
 • της Απόδοσης των εργαζομένων. Μελέτη περίπτωσης.
 • Η Ανατροφοδότηση των 3600, η χρήση της και η εφαρμογή της. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου. Τα
 • κριτήρια για την επιτυχία της. Μελέτη περίπτωσης.
 • Η αυτοαξιολόγηση και τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης της απόδοσης. Η
 • διαχείριση της μειωμένης απόδοσης. 12 κανόνες για την συνάντηση – συνέντευξη με
 • τον αξιολογούμενο. Μελέτη περίπτωσης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.