Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP (S/4 HANA) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 14.2 SAP ECC

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
6 μήνες

Εισηγητής

Δ. Εμίρης, Χ. Μαρεντάκης, Ν. Βοριζανάκης, Α. Γεροντή, Σ. Σαράντης

Σκοπός

Η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP (S/4 HANA) MONO ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 14.2 SAP ECC περιλαμβάνει τα σεμινάρια Βασικές και Προχωρημένες Διεργασίες στο ERP σύστημα SAP S/4 HANA σε ειδική τιμή μόνο για πιστοποιημένους αποφοίτους 14.2 της προηγούμενης έκδοσης SAP ECC.
Το μάθημα «Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP» παρουσιάζει και αναλύει τρόπους με τους οποίους το πληροφοριακό σύστημα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning-ERP) SAP, υποστηρίζει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διοίκηση μιας Επιχείρησης, καλύπτοντας τις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες την υλοποίησή τους μέσα από το SAP.

Το μάθημα «Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP» εστιάζει στην ολοκλήρωση των επιχειρησιακών λειτουργιών και σε προχωρημένα θέματα με χρήση του συστήματος ERP SAP. Συγκεκριμένα, ο κύκλος αυτός ξεκινάει με την παρουσίαση σεναρίων ολοκλήρωσης λειτουργιών παραγωγής, διαχείρισης υλικών, αποθηκεύσεων και διανομών μέσω του συστήματος SAP και των τρόπων με τους οποίους πραγματοποιείται η ροή πληροφορίας σε αυτό προκειμένου να υποστηριχθούν σύνθετες αποφάσεις. Παρουσιάζονται επιπλέον σύνθετα προχωρημένα θέματα για κάθε μία λειτουργική περιοχή δίνοντας έμφαση στη μοντελοποίηση σύνθετων επιχειρησιακών σεναρίων και των προσφερόμενων εργαλείων προγραμματισμού, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων.

Το σύστημα SAP είναι σήμερα το δημοφιλέστερο παγκοσμίως και χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ και στην Ελλάδα οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το SAP. Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων παράλληλα με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και την κριτική θεώρηση σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων.

Το Πρόγραμμα επιτυγχάνει την κατανόηση των μηχανισμών και των τρόπων με τους οποίους το σύστημα SAP μοντελοποιεί και ενοποιεί τις κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες, σε όλη την έκταση μίας επιχείρησης, και υποστηρίζει τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Σε όλη την έκταση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή σύνδεση και πρόσβαση στην πλατφόρμα SAP ώστε να μπορούν να εμπεδώνουν το υλικό διδασκαλίας, να αναπτύσσουν σενάρια, να εξασκούνται στη χρήση και να εκπονούν τη συνολική εργασία.

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να βοηθήσει / ενθαρρύνει τους σπουδαστές να:

1. Αντιληφθούν τη σημασία των συστημάτων ERP στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

2. Αντιληφθούν τη διεργασιο-κεντρική αντίληψη στην οργάνωση των επιχειρηματικών λειτουργιών.

3. Κατανοήσουν την ενοποίηση, ολοκλήρωση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων σε ένα σύνθετο οργανισμό.

4. Γνωρίσουν και να εξασκηθούν στο (ενδεχομένως) πλέον δημοφιλές ERP σύστημα παγκοσμίως.

5. Αισθανθούν εξοικειωμένοι και σίγουροι στο περιβάλλον μίας σύγχρονης επιχείρησης και να αποκτήσουν τη νοοτροπία της Διοίκησης βάσει πληροφόρησης.

6. Αποκτήσουν κίνητρο για περαιτέρω μελέτη στο αντικείμενο και να επιδιώξουν επαγγελματικές ή πρακτικές πιστοποιήσεις.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με ERP συστήματα και επιχειρησιακές διαδικασίες, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να έχουν μια πιο προχωρημένη εμπειρία στο SAP. Ειδικότερα, απευθύνεται σε στελέχη, μηχανικούς ή μη μιας επιχείρησης που ασχολούνται με το SAP και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να γνωρίσουν νέα Modules ή και να εμβαθύνουν σε κάποιο(α) από αυτά. Το μάθημα έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς δεν περιορίζεται σε παρουσίαση θεωρητικών εννοιών, αλλά είναι επικεντρωμένο στην πρακτική εφαρμογή με απευθείας πρόσβαση των εκπαιδευομένων στον server του SAP. Επιπλέον όμως, το σύστημα SAP χρησιμοποιείται παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) από την πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων και επομένως, η γνώση του συστήματος αποτελεί σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας.

Η εκπαίδευση στο σύστημα SAP, πραγματοποιείται στην πλατφόρμα SAP S/4 HANA, η οποία βασίζεται στην in-memory database management αρχιτεκτονική και επιτρέπει την εκτέλεση συναλλαγών (transactions) και την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Περιγραφή σεμιναρίου

Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP (S/4 HANA)

Εισαγωγή στο μάθημα και στα Πληροφοριακά Συστήματα – Εισαγωγή στις Επιχειρησιακές Διεργασίες

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στα Συστήματα ERP και στο ERP Σύστημα SAP

Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών στο SAP

Εισαγωγή στις Βασικές Διεργασίες του SAP

Πωλήσεις και Διανομή

Διαχείριση Υλικών

Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής

Οικονομική Διαχείριση & Ελεγκτική

Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP (S/4 HANA)

Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής

Πωλήσεις και Διανομή

Διαχείριση Υλικών

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαχείριση Πάγιου Εξοπλισμού & Συντήρηση Εξοπλισμού

Διαχείριση Αποθηκών

Διοίκηση Έργων

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 8.32

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.