Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Module IV) (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Ανέστης Β. Λελίδης

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενο

  • Η έννοια του δημόσιου έργου – Διάκριση της σύμβασης έργου από τις λοιπές δημόσιες συμβάσεις
  • Εργοδότης (κύριος του έργου) – Φορέας Κατασκευής – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία – Επιβλέπων Μηχανικός – Τεχνικό Συμβούλιο
  • Εργολαβική σύμβαση (διαδικασία εκτέλεσης, επιμετρήσεις/ΠΠΑΕ, λογαριασμοί – πιστοποιήσεις, τροποποιήσεις κατά την διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης – ΑΠΕ – Συμπληρωματική Σύμβαση, διαχείριση έργου, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης/ημερολόγιο του έργου, διαχείριση κόστους, πρόγραμμα ποιότητας έργου/ΠΠΕ, σχέδιο υγείας και ασφάλειας, μητρώο έργου)
  • Έκπτωση Αναδόχου – Διακοπή Εργασιών/διάλυση της σύμβασης – Θέματα Αποζημίωσης – Υποκατάσταση/εκχώρηση έργου
  • Διοικητική παραλαβή για χρήση – Προσωρινή παραλαβή έργου – Εγγύηση έργου (χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης) – Οριστική παραλαβή (συνέπειες αυτής)
  • Ενστάσεις – Αιτήσεις Θεραπείας – Δικαστική επίλυση διαφορών

Module V: Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.