Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ [Ν. 4412/2016 με όλες τις τροποποιήσεις]

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Applied Professional Training
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
1/7/2024 έως 17/7/2024
09:30 - 14:00
09:30 - 14:00Ημ/νία Λήξης: 17/7/2024

Εισηγητής

Ιωάννης Σαρακηνός

Ο Ιωάννης Σαρακηνός, και η ομάδα του δικηγορικού γραφείου του με την επωνυμία Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας, διαθέτει σημαντική και πολυετή εξειδίκευση στο δημόσιο και διοικητικό δίκαιο αλλά και στην κανονιστική συμμόρφωση επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου. Στο πλαίσιο της εν λόγω εξειδίκευσης, το δικηγορικό γραφείο παρέχει, επί σειρά ετών, νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις αλλά και φορείς του δημοσίου, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, με εγνωσμένη και σημαντική επιτυχία σε ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) και αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων της χώρας σε όλο το φάσμα ενός δημόσιου διαγωνισμού.

Ο ιδιοκτήτης και επικεφαλής του γραφείου αλλά και υπεύθυνος και συντονιστής του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου, κος Ιωάννης Σαρακηνός, είναι Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο και στο ΣτΕ. Είναι, επίσης, κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science με πολλές ώρες διδασκαλίας, ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες τόσο στις δημόσιες συμβάσεις όσο και στην κανονιστική συμμόρφωση επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη, Υπαλλήλους ή/και εξειδικευμένους Συμβούλους Επιχειρήσεων και Φορέων του Δημοσίου (Αναθετουσών Αρχών), Νομικούς Συμβούλους/Δικηγόρους που δραστηριοποιούνται ή που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο τομέα των Δημόσιων Διαγωνισμών αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει ενδιαφέρον, προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των Δημοσίων Συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών (π.χ. Μηχανικοί, Λογιστές).

Σκοπός

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν πληρέστερα και θα έχουν εξοικειωθεί με:

 • Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για όλο το φάσμα μιας Δημόσιας Σύμβασης, ήτοι από την ανάθεση μέχρι και την εκτέλεση αυτής και την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.
 • Τα διαφορετικά είδη των Δημοσίων Συμβάσεων και των διαγωνιστικών διαδικασιών και τις πρακτικές διαφορές τους.
 • Το σύνολο των εννοιών, των όρων και των κανόνων που εφαρμόζονται στην διαδικασία Ανάθεσης και εκτέλεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης καθώς και τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν με προτάσεις για αντιμετώπισή τους.
 • Τις διάφορες μορφές έννομης προστασίας τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Στο σεμινάριο αυτό των 40 ωρών παρουσιάζονται όλα τα στάδια (προσυμβατικό, ανάδειξη αναδόχου, υπογραφή και εκτέλεση Σύμβασης) μιας Δημόσιας Σύμβασης Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων, πλην των πρώην εξαιρούμενων τομέων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της νομοθεσίας και τις προκλήσεις που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική πλευρά, σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες και ισχύουσες τροποποιήσεις (Ν. 4782/2021 κ.λπ. νόμων εντός του 2023 και 2024). Τα ανωτέρω αναλύονται υπό το πρίσμα διαφόρων αποφάσεων τόσο της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) όσο και των αρμόδιων διοικητικών εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Αποτελεί ένα πρακτικό Οδηγό Εφαρμογής της νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις και τις Ααναθέτουσες Αρχές για την ορθή και σύννομη προετοιμασία και διενέργεια ενός Δημόσιου Διαγωνισμού από τις Αναθέτουσας Αρχές, την προετοιμασία, την υποβολή της προσφοράς από τις Επιχειρήσεις, την υπογραφή της σύμβασης καθώς και τα διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την διαδικασία και μετά το πέρας της εκτέλεσης ενός Δημόσιου Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 • Εθνικό & κοινοτικό πλαίσιο.
 • Δημόσια Σύμβαση, εξαιρέσεις & ειδικές περιπτώσεις.
 • Αναθέτουσα Αρχή.
 • Οικονομικός Φορέας.
 • Τρίτος.
 • Επιτροπές.
 • Κατώτατα όρια.

Β. ΑΡΧΕΣ & ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 • Βασικές αρχές και γενικοί κανόνες που διέπουν την διαδικασία σύναψης μιας Δημόσιας Σύμβασης κατά την προετοιμασία ενός Διαγωνισμού αλλά και κατά την διαγωνιστική διαδικασία.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 • Διάφορα είδη διαγωνιστικών διαδικασιών.
 • Σχεδιασμός και βήματα υλοποίησης διαφορετικών ειδών διαγωνιστικών διαδικασιών. Διευκρινίσεις, υποχρέωση δημοσίευσης & προθεσμίες. Χρήση προτύπων τευχών και υποδειγμάτων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 • Παράταση και ματαίωση διαγωνισμού.
 • Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (εγγραφή Αναθετουσών Αρχών και Οικονομικών Φορέων, προϋποθέσεις χρήσης, απαιτήσεις εξοπλισμού-ηλεκτρονική υπογραφή, αναζήτηση Διαγωνισμών, επικοινωνία και αιτήματα, κοινοποιήσεις).
 • Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
 • Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Tenders Electronic Daily (TED).

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Γενικές αρχές επιλογής συμμετεχόντων και ανάθεσης Συμβάσεων..
 • Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας..
 • Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια..
 • Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα..

Ε. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 • Υποχρεωτικοί.
 • Δυνητικοί.
 • Επανορθωτικά μέτρα.
 • Κυρώσεις.

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • Δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης (εγγυήσεις, ΕΕΕΣ, υπεύθυνες δηλώσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, έγγραφα σύστασης, εξουσιοδοτήσεις/πληρεξούσια, τεχνική και οικονομική προσφορά κ.λπ.). Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • Κριτήρια Ανάθεσης.
 • Αποσφράγιση & κατάταξη Προσφορών.
 • Ασυνήθιστα χαμηλές Προσφορές.
 • Ισοδύναμες & ισότιμες Προσφορές.
 • Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου.
 • Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου, υποβολή και αξιολόγηση αυτών.
 • Έκδοση απόφασης κατακύρωσης.

Η. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

 • Εξωδικαστική (προδικαστική προσφυγή/παρέμβαση).
 • Δικαστική (αίτηση αναστολής & ακύρωσης/παρέμβαση/αγωγή).

Θ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Ενέργειες προ της υπογραφής της Σύμβασης. Ποινικές ρήτρες.
 • Ενέργειες μετά την υπογραφής της Σύμβασης (εκτέλεση, διαχείριση και παρακολούθηση ενεργειών). Τροποποίηση σύμβασης.
 • Επιτροπές και Ομάδες.
 • Παράδοση και παραλαβή συμβατικού αντικειμένου. Πρακτικά.
 • Πληρωμές.
 • Κυρώσεις.

Ι. ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Ενέργειες προ της υπογραφής της Σύμβασης. Ποινικές ρήτρες.
 • Ενέργειες μετά την υπογραφής της Σύμβασης (π.χ. χρονοδιάγραμμα, κόστος και διαχείριση αυτού, προγραμματισμός ποιότητας έργου, σχέδιο υγείας και ασφάλειας, μητρώο έργου, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, πιστοποιήσεις). Τροποποίηση Σύμβασης.
 • Επιτροπές και Ομάδες.
 • Παράδοση και παραλαβή συμβατικού αντικειμένου. Πρακτικά.
 • Πληρωμές.
 • Κυρώσεις.

Κ. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 • Διοικητικές προσφυγές.
 • Αγωγή.
 • Διαιτησία.

Πληροφορίες συμμετοχής

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Περιλαμβάνονται

 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.