E-Learning:
Πληροφορική, GDPR | Security | SPSS Statistics

GDPR | Πιστοποίηση GDPR

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Εργαστήριο Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΗΡΩΝ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πληροφορική, GDPR | Security | SPSS Statistics

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες και εργαζόμενους , κατά προτεραιότητα (αλλά όχι αποκλειστικά) στους ακόλουθους:
1) Στελέχη οργανισμών που ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση Εταιρικών Δεδομένων, στα Στελέχη της Διοίκησης, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.), στα Στελέχη ΙΤ και σε όλα τα Στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.
2) Συμβούλους επιχειρήσεων.
3) Εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που φιλοδοξούν να αναλάβουν χρέη data protection officer – υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων.
4) Σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού GDPR.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος αυτού είναι να στηρίξει τα άτομα αυτά εμβαθύνοντας με πρακτικά παραδείγματα στις μεθόδους ελέγχου/ επίβλεψης/ επιτήρησης των μέτρων που καθορίστηκαν και να τους δώσει τις γνώσεις και τα εφόδια να το υλοποιήσουν επιτυχημένα ώστε να μην βρεθεί η επιχείρηση / οργανισμός τον οποίο εκπροσωπούν εκτεθειμένος σε κάποιο περιστατικό ασφάλειας ή μη ορθής χρήσης των προσωπικών δεδομένων που αυτός διαχειρίζεται ή ακόμα και αν βρεθεί να ξέρουν πως να το διαχειριστούν μέσω της σωστής δήλωσης και αντιμετώπισης του περιστατικού.

Το Εργαστηρίο Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας ΗΡΩΝ δεν είναι ένας ακόμη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Η στενή τους συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών , τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, ΕΜΠ , Παν. Πειραιώς τους έχει επιτρέψει να οργανώσουν την βεβαίωση επαγγελματικών κλάδων όπως αυτού των Δικαστικών Επιμελητών των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων και πλήθους άλλων.

Στόχος του σεμιναρίου gdpr που διοργανώνει μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι η βελτίωση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πορείας των σπουδαστών του και αφορά το αντικείμενο του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR data protection officer – υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και όσων φιλοδοξούν να ασκήσουν σχετικά καθήκοντα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/05/2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επίσης, προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις κάθε φορέα (ειδικά του δημοσίου) που έρχεται σε επαφή με προσωπικά δεδομένα.

Τα δεδομένα αυτά αλλάζουν ριζικά το τοπίο στον τομέα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιβάλλοντας πρόσθετες υποχρεώσεις στον Υπ. Επεξεργασίας και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO) , συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού διορισμού του σε φορείς του δημόσιο τομέα και σε επιχειρήσεις με συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων ή/και επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

 • Συμμόρφωση επιχειρήσεων.
 • Ελέγξτε τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας
 • Σκοπός της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι να μάθει ο εκπαιδευόμενος τι είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων ( General Data Protection Regulation – gdpr), που εφαρμόζεται και ποιους αφορά.
 • Νομικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ποια όργανα είναι αρμόδια για την τήρηση και εφαρμογή αυτού
 • Βασικά στοιχεία του GDPR – Ορολογία, Εφαρμογή του GDPR , Κυρώσεις , Δικαιώματα πολιτών
 • Πώς ορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Τι είδους δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας
 • από μια εταιρεία ή οργανισμό
 • Ποιο το χρονικό δικαίωμα για το οποίο δικαιούται να φυλάσσει τα δεδομένα και ποια
 • υποχρέωση έχει σχετικά με την ενημέρωση αυτών
 • Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στα άτομα των οποίων δεδομένα συλλέγονται;
 • Πώς ορίζονται τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
 • Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
 • Τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν όσον αφορά τα δεδομένα παιδιών;
 • Χρήση δεδομένων που έχουν παρασχεθεί από τρίτο για εμπορική προώθηση
 • Τι είναι η παραβίαση δεδομένων και τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση παραβίασης
 • δεδομένων.
 • Αντίστροφη Μέτρηση 72 Ωρών
 • Προσδιορισμός της Ύποπτης Πρόσβασης Δεδομένων
 • Προτεραιότητα και Κατηγοριοποίηση Πραγματικών Περιστατικών
 • Παρακολούθηση & Πρόσβαση και Ενέργεια
 • Παροχή της Διαγνωστικής Αναφοράς
 • Τι συμβαίνει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες προστασίας δεδομένων;
 • Τι είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία;
 • Ποιες εξαιρέσεις εφαρμογής του GDPR αφορούν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ;
 • Πώς μπορεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης να αποδείξει ότι η εταιρεία του έχει συμμορφωθεί με τον κανονισμό GDPR;
 • Λίστα Ελέγχου για την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
  • Α. Δίκαια Συλλογή Δεδομένων
  • Β. Διασάφηση σκοπού
  • Γ. Χρήση και γνωστοποίηση πληροφοριών
  • Δ. Ασφάλεια
  • Ε. Διατήρηση επάρκειας, συνάφειας και όχι υπερβολής
  • ΣΤ. Ακρίβεια και ενημερώσεις
  • Ζ. Χρόνος Διατήρησης
  • Η. Δικαίωμα πρόσβασης
  • GDPR . Έλεγχος 20 σημείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2:

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

Σημαντικά Έγγραφα για να αποδείξετε τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας .

Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων ( ΕΑΠΔ – DPIA )

 • Καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
 • Πότε είναι υποχρεωτικός ο διορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων;
 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων σε δημόσια αρχή
 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων σε νομικά πρόσωπα που εκτελούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση
 • Υποχρέωση διορισμού Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων σε οντότητες που επεξεργάζονται μεγάλης κλίμακας ευαίσθητα δεδομένα
 • Προσόντα για τον διορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
 • Δημοσιοποίηση των στοιχείων του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
 • Συμμετοχή του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων στη λήψη αποφάσεων
 • Πρόσβαση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων σε Πόρους και δεδομένα της εταιρείας
 • Διαδικασία κοινοποίησης παραβίασης προσωπικών δεδομένων
 • Δείγμα Δήλωσης για Συμμόρφωση με
 • τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).
 • Χαρτογράφηση ροής δεδομένων (Data Flow Mapping) στο πλαίσιο του GDPR της ΕΕ
 • Πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται σε απαίτηση ΕΑΠΔ
 • Πρότυπο Δείγμα Εκτίμησης Αντίκτυπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3:

Μελέτη ανάλυσης ελλείψεων – GAP Analysis

Συμμόρφωση Ιστοσελίδων και Ηλεκτρονικών Καταστημάτων

Συγγραφή πτυχιακής εργασίας – Τεστ πολλαπλών επιλογών – GDPR Certification

 • 5 βήματα για συμμόρφωση της ιστοσελίδας σας σύμφωνα με τον κανονισμό για την Προστασία Γενικών Δεδομένων
 • Συμμόρφωση WordPress / WooCommerce με τον νέο κανονισμό GDPR
 • Παράδειγμα συμμόρφωσης ιστοτόπου με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
 • Email Marketing και GDPR
 • Κρυπτογράφηση δεδομένων
 • GDPR και Φόρμες Επικοινωνίας
 • GDPR και Newsletter
 • GDPR και cookies
 • Πώς να συμμορφώσετε τον ιστότοπο Οpencart σας, σύμφωνα με τον GDPR κανονισμό
 • Τι έχει γίνει μέχρι τώρα με τον GDPR και τι θα απασχολήσει τους ειδικούς την επόμενη χρονική περίοδο
 • Συζήτηση και επιλογή θέματος πτυχιακής εργασίας 1000 – 2000 λέξεων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες
 • Online εξέταση με χρήση ερωτηματολογίου στην οποία απαιτείται ποσοστό επιτυχίας άνω του 50% για την απόκτηση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Μέθοδοι Υλοποίησης της Επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασύγχρονη – αυτόνομη μελέτη διδακτικού υλικού, χωρισμένου σε τρεις διδακτικές ενότητες διάρκειας 30 ημερών έκαστη.
Κάθε ενότητα θα υποστηριχθεί με προαιρετική οκτάωρη επεξηγηματική διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας Zoom
Το υλικό προέρχεται από βιβλία και εγχειρίδια, στα οποία συγγραφείς είναι οι διδάσκοντες και αναρτάται διαρκώς ψηφιακό υλικό (pdf, doc, power point, video ) και αναλυτικές σημειώσεις.

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης gdpr

– Συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος των θεματικών ενοτήτων στο οποίο απαιτείται να συμπληρώσει επιτυχώς πάνω από το 50%
– Συγγραφή τελικής πτυχιακής εργασίας (1.000-2.000 λέξεις)

Η ολοκλήρωση της ύλης του σεμιναρίου gdpr μαζί με τις εξετάσεις και την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας οδηγούν στην απόκτηση της πιστοποίησης gdpr

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας