Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ για τον Εξοπλισμό Υπό Πίεση

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος

Περιγραφή σεμιναρίου

Γενικές Πληροφορίες

1. Ιστορικό - Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive)
2. Scope (Πεδίο Εφαρμογής) κ’ εξαιρέσεις
3. Bασικοί ορισμοί (Definitions)
4. Yποχρεώσεις κατασκευαστών εξοπλισμού υπό πίεση ή άλλων μερών σε σχέση με τη διάθεση και τη θέση του εξοπλισμού στην αγορά
5. Εξοπλισμός υπό πίεση που υπόκειται στις Ουσιώδεις Απαιτήσεις Ασφαλείας (ΕSR) της οδηγίας
6. Συμμόρφωση και ταξινόμηση του εξοπλισμού υπό πίεση κ’ των συγκροτημάτων
7. Κονοποιημένοι φορείς (Notified Bodies)
8. Διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τις απαιτήσεις της οδηγίας (βασικά στοιχεία) / Ενότητες- Modules
9. Βασικές Απαιτήσεις Ασφαλείας (Essential Safety Requirements)
10. Eναρμονισμένα Πρότυπα (Harmonized Standards)
11. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ / Σήμανση CE / Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.