Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Τομέας Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης - Senior Executive Management Secretary

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Ο Τομέας εκπαίδευσης Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης απευθύνεται σε Αποφοίτους Λυκείου, Αποφοίτους ΑΕΙ, μεταλυκειακής εκπαίδευσης, οι οποίοι με προϋπηρεσία ή χωρίς σε θέση Γραμματείας Διοίκησης ή Διεύθυνσης,  θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να ανταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο συγκεκριμένος Τομέας Εκπαίδευσης “Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης” στοχεύει, μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση, να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε ο απόφοιτος  να αποκτήσει  και να πιστοποιήσει τις ικανότητες – δεξιότητες για τη διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που έχουν να κάνουν με τη Διεύθυνση & Διοίκηση της Γραμματείας.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν στην λειτουργία της Γραμματειακής υποστήριξης, και να εφοδιαστούν με απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές, έτσι ώστε να αυξήσουν αποτελεσματικά τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας σε θέση Γραμματειακής Υποστήριξης Διοίκησης ή Διεύθυνσης ή ως Υπάλληλοι Γραφείου.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να διασφαλιστεί το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο χώρο της γραμματειακής εξυπηρέτησης, προκειμένου να εργαστούν σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Στόχος επίσης είναι να αποκτήσουν την ικανότητα και τη δεξιότητα που απαιτεί η θέση στο χώρο εργασίας. 

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο Τομέας Εκπαίδευσης Senior Executive Management Secretary απευθύνεται σε Γραμματείς της Γενικής Διοίκησης & Διεύθυνσης, αλλά και άλλων τμημάτων της επιχείρησης που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Επίσης, σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να προωθήσουν την καριέρα τους και να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις της αγοράς. Τέλος, απευθύνεται σε όλους όσοι σκοπεύουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Οι επιτακτικές ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, μας οδήγησαν στη δημιουργία του Τομέα Γραμματειακής Υποστήριξης σε θέματα Διοίκησης & Διεύθυνσης (Senior Executive Management Secretary). Ο Τομέας εκπαίδευσης Γραμματέας Διοίκησης & Διεύθυνσης διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του στο χώρο της γραμματειακής υποστήριξης.

Θεματικές Ενότητες
1. Οργάνωση του Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης
2. Κυρίες Εργασίες Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης
3. Γνώσεις Δεξιότητες και Ικανότητές Κάτοχου της Θέσης
4. Διεύθυνση του Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης
5. Απαιτήσεις της Ανώτατης Διοίκησης Επιχείρησης/Οργανισμού, για την Ορθολογική Λειτουργία του Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης
6. Ανοιχτό Καινοτομικό Management Τομέα Γραμματείας Διοίκησης και Οριοθέτηση του Πλαισίου Επαγγελματικού Περιγράμματος Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης Επιχείρησης/Οργανισμού
7. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
8. Επικοινωνία & Εργασιακές Σχέσεις
9. Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου
10. Δημόσιες Σχέσεις
11. Ηλεκτρονική Δακτυλογραφία (Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας Ελληνικού - Αγγλικού πληκτρολογίου)
12. Εμπορική Αλληλογραφία
13. Τηλεφωνική Επικοινωνία
14. Διαχείριση Παραπόνων
15. Γλώσσα Σώματος και Διαπροσωπικές Σχέσεις
16. Κώδικας Δεοντολογίας
17. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
18. Εξυπηρέτηση Πελατών
19. Τεχνικές Πωλήσεων
20. Διαχείριση Χρόνου
21. Βασικό Marketing
22. Έρευνα Αγοράς
23. Ανάπτυξη Πωλήσεων
24. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
25. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
26. Εργατικό Δίκαιο
27. Εκμάθηση Dropbox - OneDrive
28. Εκμάθηση Skype
29. Εκμάθηση Εφαρμογών Windows -Microsoft Word - Microsoft Excel - Microsoft Power Point - Microsoft Power Access - Microsoft Outlook
30. Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης CSMA

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 • Διάρκεια 9 Μήνες – 324 Ώρες
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως ή Διά ζώσης
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση (χωρίς επιπλέον επιβάρυνση) :

 • Γραμματειακή Υποστήριξη σε θέματα Διοίκησης και Διεύθυνσης - Senior Executive Management Secretary
 • Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας (Ελληνικό - Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο) - Blind Typing System (Greek - English - Numeric keypad) 
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – e-Prescription

CSMA Πιστοποίηση (με επιπλέον επιβάρυνση εξέτασης) :

 • Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης (CSMA)
  Certified Secretaries Management Assistants

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ:
Το Σχήμα Πιστοποίησης Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Πιστοποίηση για ΑΣΕΠ (χωρίς επιπλέον επιβάρυνση) :

 • Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ Certified Computer User (CCU)

Για τις 3 Θεματικές Ενότητες:
1. Microsoft Word (Επεξεργασία Κειμένου)
2. Microsoft Excel (Υπολογιστικά Φύλλα)
3. Microsoft Outlook (Επικοινωνίες) + Internet Explorer (Υπηρεσίες Διαδικτύου)

Δωρεάν κάρτα δεξιοτήτων και εξέταστρα.

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.