Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Project Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Critical Path - Consulting & Training
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
14/02/2023 έως 16/02/2023
E-LearningΗμ/νία Λήξης: 16/02/2023

Εισηγητής

Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων. Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC). Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται τόσο σε αυτούς που θέλουν να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για τη Διαχείριση Έργων, όσο και σε εκείνους που ήδη συμμετέχουν ή διαχειρίζονται έργα - οποιασδήποτε φύσεως ή μεγέθους - και θέλουν να συστηματοποιήσουν ή να ανανεώσουν ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες.

Σκοπός

 Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

  • Γνωρίζετε τις έννοιες και τις γνωστικές περιοχές της Διαχείρισης Έργου.
  • Μπορείτε να ορίσετε σωστά το περιεχόμενο ενός έργου και να κάνετε διαχείριση αλλαγών.
  • Γνωρίζετε πώς να κατασκευάζετε, να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το χρονοδιάγραμμα των έργων σας.
  • Κατανοείτε τα στοιχεία κόστους ενός έργου και πως αυτά συνδέονται με τις υπόλοιπες παραμέτρους του.
  • Μπορείτε να εφαρμόσετε μια αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και ποιότητας έργου.
  • Γνωρίζετε μια ολοκληρωμένη και συστηματική μεθοδολογία διαχείρισης έργου.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μια πλήρη εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Διαχείρισης Έργου (Project Management).

Το σεμινάριο ξεκινά επεξηγώντας την ορολογία του project management, και τις θεμελιώδεις έννοιές του. Αναφέρεται στην ομάδα έργου, τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους. Στην συνέχεια εστιάζει στις βασικές παραμέτρους κάθε έργου, δηλαδή το περιεχόμενο, τα χρονοδιαγράμματα, τους πόρους και το κόστος. Επίσης, αναφέρεται σε θέματα διαχείρισης κινδύνων (risk management) και ποιότητας (quality management) έργων. Τέλος, συνθέτει όλα τα παραπάνω σε μια βασική μεθοδολογία διαχείρισης έργου, εστιάζοντας στις διαδικασίες σχεδιασμού, παρακολούθησης, διαχείρισης αλλαγών, ολοκλήρωσης κλπ.

Περιεχόμενο σεμιναρίου

Βασικοί Ορισμοί
Έργα και η Διαχείρισή τους: ορισμός και βασικές έννοιες.
Κύκλος Ζωής, Περιβάλλον, Εμπλεκόμενοι.
Η Ομάδα Έργου. Ρόλοι και Αρμοδιότητες.
Βασική Μεθοδολογία Project Management.

Το Περιεχόμενο των Έργων
Καταγραφή και Διαχείριση Απαιτήσεων Έργου.
Θέτοντας αποτελεσματικούς (S.M.A.R.T.) στόχους.
Προϋποθέσεις και Περιορισμοί – Παραδοτέα.
Τύποι Παραδοτέων Έργου.
Work Breakdown Structures (WBS).

Διαχείριση Χρόνου
Δραστηριότητες και οι σχέσεις μεταξύ τους.
Διαγράμματα Gantt. Ανοχές, leads και lags.
Η Κρίσιμη Διαδρομή και η σημασία της.
Παρακολούθηση και Ενημέρωση Χρονοδιαγράμματος.

Πόροι και Κόστος Έργων
Οι Πόροι (Resources) ενός Έργου.
Ανάθεση και Εξομάλυνση Πόρων (Leveling).
Κόστος και προϋπολογισμός έργου: βασικές έννοιες.
Cost Baseline. Παρακολούθηση και ενημέρωση.

Διαχείριση Κινδύνων Έργου
Ορισμός και Σχεδιασμός Διαχείρισης Κινδύνων Έργου.
Κλίμακες Επίπτωσης & Πιθανότητας, Μητρώο Κινδύνων, Risk Breakdown Structure.
Ανάλυση κινδύνων: Probability & Impact Matrix.
Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση Ευκαιριών και Απειλών.

Διαχείριση Ποιότητας Έργου
Ορισμός και Σχεδιασμός Διαχείρισης Ποιότητας Έργου.
Διασφάλιση Ποιότητας. Έλεγχος Ποιότητας.
Το Κόστος Ποιότητας. Δείκτες Ποιότητας.
Τα βασικά εργαλεία ελέγχου ποιότητας.

Βασικές Διαδικασίες Έργου
Σχεδιασμός έργου. Επικοινωνία έργου.
Παρακολούθηση και Διαχείριση Αλλαγών.
Έλεγχοι Παραλαβής και Διαδικασίες Κλεισίματος Έργου.
Lessons Learned, Συνεχής Βελτίωση.

Πληροφορίες συμμετοχής

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια παρουσίασης, αναλυτικών σημειώσεων, ασκήσεων, παραδειγμάτων και case studies.

Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις καθώς και λυμένες ασκήσεις, συνοπτική μεθοδολογία, case studies, όπως επίσης και παραδείγματα εγγράφων διαχείρισης έργου σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμα προς χρήση.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 16 διδακτικές ώρες.

Διεξαγωγές:

  • 14, 16 Φεβρουαρίου 2023 (2 ημέρες, 09:00- 16:30)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες μας τις εκπαιδεύσεις και απομακρυσμένα, ζωντανά μέσω live streaming από τη διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα zoom. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνδεθούν από το σπίτι ή τη δουλειά τους, από τον υπολογιστή, το laptop ή ακόμα και το κινητό τους!

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.