Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Basic: Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση στη Λογιστική και το Excel

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Finance Skills
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Εισηγητής

Κωνσταντίνος Λ. Μανέτας

Περιγραφή σεμιναρίου

Λίγα λόγια για τα προγράμματα της Finance Skills
Η εκπαίδευση που παρέχει η Finance Skills είναι ασύγχρονη που σημαίνει ότι μπορείτε να την παρακολουθήσετε οποιαδήποτε στιγμή επιλέξετε, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και με απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων καθώς η πρόσβαση που θα αποκτήσετε μετά την εγγραφή σας θα είναι μόνιμη (lifetime access). Η έναρξη μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής.
Μέσα από τη χρήση χρηματοοικονομικών μοντέλων excel, επεξηγηματικά video για κάθε μια ενότητα, αναλυτικές σημειώσεις καθώς και άλλο υποστηρικτικό υλικό (δημοσιευμένες καταστάσεις εταιρειών, μελέτες-εκθέσεις έγκυρων οίκων, επίκαιρη και σχετική αρθρογραφία των θεμάτων που εξετάζονται) δίνεται η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και της διεθνούς πρακτικής.
Η εκπαίδευση που παρέχει η Finance Skills είναι επαγγελματική και αποτελεί την μετάβαση σας από την ακαδημαϊκή γνώση στην πράξη και την αγορά εργασίας με γνώσεις πρακτικές για να μπορείτε να διακριθείτε και να εξελιχθείτε ταχύτερα.
Στα στελέχη δίνεται η ευκαιρία να ανανεώσουν, να διευρύνουν και να εκσυγχρονίσουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα στα χρηματοοικονομικά.
Δίνεται επίσης δυνατότητα εγγραφής και σε μεμονωμένα μαθήματα των προγραμμάτων.
Μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να δείτε το εκπαιδευτικό υλικό της Finance Skills με προγραμματισμένη σύντομη online παρουσίαση με την αποστολή σχετικού e-mail.

Μαθήματα του προγράμματος: “Basic:Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση στη Λογιστική και το Excel”
I. Excel για corporate finance, investment banking, budgeting και financial modeling
II. Λογιστική και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Παρουσίαση των μαθημάτων του Προγράμματος:
I. Excel για corporate finance, investment banking, budgeting και financial modeling

H άριστη χρήση του excel στα χρηματοοικονομικά για την κατασκευή των financial models είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. Με το μάθημα αυτό θα αποκτήσετε την ευχέρεια που χρειάζεστε χωρίς να εμπλακείτε σε περιττές λεπτομέρειες που δεν αφορούν τα χρηματοοικονομικά με τρόπο κατανοητό και πρακτικό. Ξεκινάμε με τρόπο απλό, έτσι ώστε κάποιος που ξεκινά τώρα να χτίζει τις δεξιότητες του στο excel να μπορεί να το παρακολουθήσει και στο τέλος να έχει αποκτήσει τις δεξιότητες ενός «δυνατού» excel user.
Αναλυτικά περιεχόμενα του μαθήματος:

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο Excel
• Γενικά για το Excel
• Γνωριμία με το Περιβάλλον του Excel και τα Shortcuts
• Η Δομή του Ribbon
• Βασική Μορφοποίηση και Βασικά Shortcuts
• Βασική Διαχείριση I του Excel
• Βασική Διαχείριση II του Excel
• Προσαρμοσμένη Μορφοποίηση

Κεφάλαιο 2: Βασικές Συναρτήσεις
• Εισαγωγή στις Συναρτήσεις SUM, Average και Product

Κεφάλαιο 3: Συναρτήσεις Λογικής, Ημερομηνίας και Αλληλουχίας Κελιών
• H Συνάρτηση IF
• H Συνάρτηση IF, Σύνθετα Παραδείγματα
• Nested IF Συνάρτηση
• Nested IF Συνάρτηση - Παραδείγματα
• Συνάρτηση AND και OR
• Συνάρτηση AND και OR - Παραδείγματα
• Συνάρτηση ERROR και IFERROR
• Συνάρτηση ISNUMBER και ISTEXT
• Συνάρτηση IF με Πρόκληση Overriding
• Ημερολογιακές Συναρτήσεις - Date Functions

Κεφάλαιο 4: Συναρτήσεις Look up και Πίνακες Δεδομένων
• Συναρτήσεις Look up
• Συναρτήσεις INDEX,CHOOSE,OFFSET και MATCH
• Συνδυασμοί της Συνάρτησης MATCH με τις VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX,OFFEST και CHOOSE
• Data Tables
• Data Tables, Ανάλυση Ευαισθησίας, Σενάρια και Χρήση Συναρτήσεων OFFSET και MATCH

Κεφάλαιο 5: Μαθηματικές και Οικονομικές Συναρτήσεις
• Συνάρτηση SUMPRODUCT
• Συναρτήσεις SUMIF και AVERAGEIF
• Συναρτήσεις Present Value και Future Value
• Συναρτήσεις NPV και XNPV
• Συναρτήσεις IRR και XIRR
• Αναζήτηση στόχου, Goal Seek
• Στρογγυλοποιήσεις
• Συναρτήσεις MIN και MAX
• Συναρτήσεις COUNT,COUNTA, COUNTIF και COUNTIFS

Κεφάλαιο 6: Συναρτήσεις Κειμένου
• Συναρτήσεις Κειμένου

Κεφάλαιο 7: Ταξινομήσεις, Φίλτρα, Pivot Tables
• Ταξινομήσεις δεδομένων (Sorting Data)
• Λειτουργία του Subtotal
• Αυτόματα Φίλτρα ( Autofiltering)
• Pivot Tables

Κεφάλαιο 8: Εισαγωγή στη VBA και τις Μακροεντολές
• Γνωριμία με τη VBA και τις Μακροεντολές

II. Λογιστική και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Στο μάθημα της λογιστική και ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων εξετάζονται οι βασικές λογιστικές αρχές, γίνεται γραμμή-γραμμή η ανάλυση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και του cash flow, κατανοούνται οι λογιστικές εγγραφές και το κύκλωμα τους και το σημαντικότερο είναι ότι διδάσκεται η σύνδεση και η αλληλεπίδραση μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων με ασκήσεις στο excel. Τέλος ακολουθεί η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με δείκτες που εφαρμόζονται στη πράξη από χρηματοοικονομικούς αναλυτές.

Αναλυτικά περιεχόμενα του μαθήματος:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Λογιστική
• Εισαγωγή στην Έννοια της Λογιστικής
• Διεθνείς Λογιστικές Παραδοχές και Αρχές
• Γενικά για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Κεφάλαιο 2: Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
• Έσοδα, Κόστος Πωληθέντων, Μικτό Περιθώριο
• Λειτουργικά Έξοδα και Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης
• Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ)
• Αποσβέσεις
• Καθαροί Τόκοι, Έκτακτα Κέρδη και Έκτακτες Ζημιές, Φόρος Εισοδήματος, Καθαρά Κέρδη
• Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)
• Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία (Shares Oustanding)
• Κέρδη-Ζημιές ανά Μετοχή (EPS)
• Μερίσματα Κοινών Μετοχών
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης - Άσκηση

Κεφάλαιο 3: Ο Ισολογισμός
• Εισαγωγή στην Έννοια του Ισολογισμού
• Οι Βασικές Κατηγορίες στον Ισολογισμό - Ενεργητικό
• Οι Βασικές Κατηγορίες στον Ισολογισμό - Παθητικό
• Η Λογιστική Ισότητα και Εισαγωγή στην Έννοια των Πηγών και Χρήσης Κεφαλαίου μέσα από την Άσκηση
• Η Έννοια της Χρέωσης και της Πίστωσης μέσα από Άσκηση
• Η Σύνδεση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων με τον Ισολογισμό
• Η Διάταξη των Στοιχείων του Ισολογισμού

Κεφάλαιο 4: Ενεργητικό
• Ενσώματα Πάγια
• Άυλα Πάγια
• Υπεραξία
• Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
• Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
• Αποθέματα
• Πελάτες - Λοιπές Απαιτήσεις
• Αξιόγραφα για Εμπορικούς Σκοπούς
• Προπληρωθέντα Έξοδα
• Ταμείο - Ταμειακά Ισοδύναμα

Κεφάλαιο 5: Παθητικό
• Προμηθευτές-Δεδουλευμένα Έξοδα- Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
• Μακροπρόθεσμος Δανεισμός- Χρηματοδοτική-Λειτουργική Μίσθωση-Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις;

Κεφάλαιο 6: Ίδια Κεφάλαια
• Ίδια Κεφάλαια
• Μετοχικό Κεφάλαιο, Υπέρ το Άρτιο, Επαναγορά Ιδίων Μετοχών, Προνομιούχες Μετοχές
• Αποτελέσματα σε Νέο
• Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Κεφάλαιο 6:Κατάσταση Ταμειακών Ροών
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Παράδειγμα
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Βασικές Αρχές Μοντελοποίησης
• Ανακεφαλαίωση - Η Σύνδεση μεταξύ των Τριών Οικονομικών Καταστάσεων
• Η Σύνδεση μεταξύ των Τριών Οικονομικών Καταστάσεων - Παράδειγμα

Κεφάλαιο 7: Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες
• Βασική Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες

  Δείτε εδώ το training syllabus της Finance Skills

Πληροφορίες συμμετοχής

Το πρόγραμμα βασίζεται στην ασύγχρονη εκπαίδευση (e-learning) και μπορεί κανείς να το ξεκινήσει όποτε το επιθυμεί.

Κόστος Συμμετοχής

€60

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.