Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ποιους απευθύνεται

Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών, τραπεζών, ελεγτικών εταιριών και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

Σκοπός

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά την τεχνική σύνταξης, ανάλυσης και ερμηνείας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που προκύπτουν από επιχειρηματικούς συνδυασμούς. Μεταξύ άλλων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν τους νέους κανόνες για τη σύνταξη των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τους οποίους εισήγαγε ο Ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων καθώς και τις νέες νομοθετικές διατάξεις για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις και άριστη πληροφόρηση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων καθώς και στις ακολουθούμενες πρακτικές διαδικασίες για τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό,αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος /μενη θα μπορεί να :

 • Κατανοεί το λόγο δημιουργίας ομίλων και τη φιλοσοφία της ενοποίησης
 • Κατανοεί την έννοια και τον τρόπο χειρισμού του τιμήματος απόκτησης συμμετοχής
 • Εφαρμόζει τις διατάξεις των νόμων που αφορούν την ενοποίηση των επιχειρήσεων
 • Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης
 • Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

Περιγραφή σεμιναρίου

Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

 • Έννοια Συμμετοχών και Χρεογράφων-Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων
 • Έννοια Ομίλου-Σκοπός των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων-Αρχές Σύνταξης
 • Η Λογιστική των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Ίδρυση Θυγατρικών-Αγορά Θυγατρικών
 • Προϋποθέσεις Κατάρτισης Ενοποιημένων Λογαριασμών
 • Έννοια Συγγενών-Ίδρυση και Αγορά Συγγενών
 • Ενδοεταιρικά Κέρδη και Ζημιές
 • Ενδοεταιρικά Έσοδα και ΄Εξοδα
 • Ενδοεταιρικά Μερίσματα
 • Ενδοεταιρικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
 • Ενοποίηση Κάθετου και Οριζόντιου Ομίλου Επιχειρήσεων
 • Επαναληπτικά Θέματα Μελέτης

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 3.12
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.