Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Premium Diploma in Finance - Banking & Internal Auditing

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
220 ώρες

Εισηγητής

Ντάικου Δέσποινα, Βουσινάς Γιώργος, Φωστιέρη Αγγελική

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους οικονομικών σχολών, Management και Διοίκησης Επιχειρήσεων που επιθυμούν να εργαστούν στον τραπεζικό κλάδο και σε συναφείς επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς επίσης και σε εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ως Εσωτερικοί Ελεγκτές. Παρέχει πρακτικές γνώσεις, τεχνικές και ιδέες για άμεση εφαρμογή στην εργασία.

Σκοπός

Σκοπός του Diploma είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις στους τομείς του Banking και του Finance.

Το Diploma in Internal Audit είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, στη θεωρία και στις βασικές πρακτικές του, προσφέροντάς τους σύγχρονες, στοχευμένες, εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στον Εσωτερικό Έλεγχο προκειμένου να ανελιχθούν και να αναλάβουν αντίστοιχες θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ισοδυναμεί με 120 CPE credits (πιστωτικές μονάδες ειδικής επαγγελματικής επιμόρφωσης) που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των απαιτήσεων διατήρησης των διεθνών πιστοποιήσεων των Εσωτερικών Ελεγκτών.

Περιγραφή σεμιναρίου

 Finance

Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα
Μαθηματική Κατασκευή Χρηματοοικονομικών Υποδειγμάτων – Προβλέψεις
Τραπεζικές Συναρτήσεις στο excel
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις- Μέθοδοι Πρόβλεψης
Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις

Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων – Στρατηγικές Ισορροπίας
Εσωτερικός Έλεγχος

Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο
Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου
Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών
Αναγνώριση & Αξιολόγηση Κινδύνων
Σχεδιασμός & Διαχερίση της Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (Αναγνώριση Ελεγκτικού Χώρου, Πρόγραμμα Ελέγχου, Είδη Ελέγχων, Διεξαγωγή Ελέγχου, Εκθέσεις)
Χρηματοοικονομική Λογιστική

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Αγορές Χρήματος και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση χαρτοφυλακίου: επισκόπηση – προσέγγιση στις επενδύσεις μέσω διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αγορές χρήματος, επενδυτικές κατηγορίες & προιόντα
Διαχείριση χαρτοφυλακίου: απόδοση και κίνδυνος (Μέρος 1ο) – υπολογισμός και ερμηνεία βασικών μεθόδων μέτρησης αποδόσεων
Διαχείριση χαρτοφυλακίου: απόδοση και κίνδυνος (Μέρος 2ο): συστημικός και μη-συστημικός κίνδυνος, υπολογισμός και ερμηνεία beta, CAPM – capital asset pricing model
Διαχείριση χαρτοφυλακίου: βασικές αρχές σχεδιασμού & δημιουργίας: δήλωση επενδυτικής πολιτικής – IPS investment policy statement
Διαχείριση χαρτοφυλακίου: πρακτικά παραδείγματα-εργαστήριο
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα

Αγορές παραγώγων και εργαλεία: ορισμός παραγώγων, “forwards”, “futures”, “options”, “swaps”
Βασικές αρχές τιμολόγησης και αποτίμησης παραγώγων – pricing & valuation
Εφαρμογές διαχείρισης κινδύνου μέσω στρατηγικών χρήσης παραγώγων (hedging)

Banking
Τραπεζική Οικονομική

Α’ Μέρος

Οικονομική Δραστηριότητα & Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Ο Διαμεσολαβητικός Ρόλος των Τραπεζών
Τραπεζικές Εργασίες και Προϊόντα-Τραπεζικοί λογαριασμοί
Τραπεζικοί Κίνδυνοι: Πιστωτικός Κίνδυνος
Το Σύστημα Πιστοδοτήσεων μίας Τράπεζας- Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας
Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας Ιδιώτη – Εταιρίας: Case Studies (Lab)
B’ Μέρος

Τραπεζικό Σύστημα και Κεντρική Τράπεζα
Ρύθμιση και Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
Νέο Εποπτικό Πλαίσιο Τραπεζών: Βασιλεία ΙΙ, IFRS 9
Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοδότηση
Η Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2008 – Σύγχρονες Προεκτάσεις

Internal Auditing
Εισαγωγή στην Ελεγκτική Επιστήμη
Θεσμικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου
Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου
Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών
Εταιρική Διακυβέρνηση
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Αναγνώριση & Αξιολόγηση Κινδύνων
Μοντέλα Εκτίμησης Κινδύνων
Σχεδιασμός Ελέγχου (Αναγνώριση Ελεγκτικού Χώρου, Πρόγραμμα Ελέγχου)
Διεξαγωγή Ελέγχου
Σύνταξη Εκθέσεων – Διοικητικών Αναφορών
Παρακολούθηση Συστάσεων Ελέγχου
Τεχνικές Δειγματοληπτικού Ελέγχου
Εισαγωγή στον Έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων
Εσωτερικές Δικλείδες Ασφαλείας – Ελεγκτικοί μηχανισμοί
Αυτοματοποιημένες Τεχνικές Ελέγχου
Αξιολόγηση Απόδοσης Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
Διασφάλιση & Βελτίωση Ποιότητας
Πρακτικές εφαρμογές – Μεθοδολογία Ελέγχου
Έλεγχος, Πρόληψη & Αποτροπή Απάτης
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου Εταιρίας (Πρακτική Εφαρμογή)

Πληροφορίες συμμετοχής

 Το Diploma είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης με το Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης QUALITY TRAINING LABEL Επιπέδου ADVANCE.

Το Diploma μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
  • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις
  • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
  • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
  • e- εξετάσεις & αξιολόγηση επίδοσης
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ2 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.