Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Κατάσχεση Τραπεζικών Καταθέσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Υπεύθυνη Σεμιναρίου: Ευαγγελία Σκρέκη, Δικηγόρος, LLM Εμπορικού Δικαίου

Σκοπός

ΣΤΟΧΟΙ του μαθήματος είναι να προσφέρει το βασικό γνωσιακό υπόβαθρο γύρω από ένα ειδικότερο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων, της κατάσχεσης των τραπεζικών καταθέσεων και να αναδείξει την πρακτική εφαρμογή του μέσου αυτού στη σύγχρονη οικονομική και συναλλακτική ζωή αλλά και τους περιορισμούς που ο κοινός νομοθέτης θέτει γύρω από αυτό. Η κατάσχεση των χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια Τράπεζας, ως τρίτης, συνιστά σήμερα εν μέσω βαθιάς οικονομικής ύφεσης, το κατ’ εξοχήν αποτελεσματικό μέσο για την ικανοποίηση των δανειστών. Οι λόγοι που εξηγούν την ανωτέρω παραδοχή, η εξέλιξη της νομοθεσίας σχετικά με την κατάσχεση των καταθέσεων, οι υποχρεώσεις ενός πιστωτικού ιδρύματος μετά την επίδοση του κατασχετηρίου σε αυτό, οι ιδιαιτερότητες ορισμένων καταθέσεων, οι ειδικότερες ρυθμίσεις που ισχύουν όταν στην εν λόγω διαδικασία εμπλέκεται το Δημόσιο, είτε ως δανειστής, είτε ως οφειλέτης, είναι ορισμένα από τα θέματα που θα εξετάσουμε με αρκετή προσοχή, ώστε στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν να έχουν αποκτήσει μία σφαιρική αντίληψη για το πώς και σε ποιες περιπτώσεις η λειτουργία των τραπεζών δύναται να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Πέραν της σημασίας του συγκεκριμένου μαθήματος για όσους αντιμετωπίζουν στον επαγγελματικό τομέα τα ειδικότερα ζητήματα της κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων (δικηγόρους, υπαλλήλους και στελέχη τραπεζών, λογιστές), το σεμινάριο αυτό είναι πολύ χρήσιμο για όποιον διατηρεί έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποια δικαιώματα έχει ο δανειστής του (φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή Δημόσιο) έναντι αυτού αναφορικά με τις τραπεζικές του καταθέσεις, μέσω ποιάς διαδικασίας μπορεί να του κατάσχει τον τραπεζικό λογαριασμό, μέχρι ποιού ποσού αλλά και ποια περιθώρια άμυνας έχει ο ίδιος ο δικαιούχος του λογαριασμού έναντι του κατασχόντος. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και αν κάποιος δεν διατηρεί ούτε έναν τραπεζικό λογαριασμό (εξαιρετικά σπάνιο στις ημέρες μας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των πληρωμών πραγματοποιείται μέσω τραπεζικών καταθέσεων και μεταφορών) αλλά έχει απαιτήσεις έναντι άλλων, την ικανοποίηση των οποίων είχε αποκλείσει είτε λόγω έλλειψης ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της χρονοβόρας και πολυδάπανης διαδικασίας της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού ακινήτων, θα έχει την ευκαιρία, μέσω του μαθήματος αυτού, να μελετήσει τη μέθοδο με την οποία μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές με σχετικά άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Περιγραφή σεμιναρίου

Α) EΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

2. Εννοιολογική Προσέγγιση χρήσιμων όρων

3.Ιστορική Αναδρομή

4. Η στροφή της νομολογίας και η θέσπιση του άρθρου 24 του ν. 2915/2001

5. Ανάλυση του άρθρου 24 ν. 2915/2001.

6. Η σημασία της νομοθετικής κατοχύρωσης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου των καταθέσεων στην περίπτωση κατασχέσεων

7. Η εφαρμογή των άρθρων 87 επ. του νδ 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών».

8. Η επιβολή κατάσχεσης κατά τον ΚΠολΔ.

9. Γενικές Προϋποθέσεις κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

10. Ειδικές Προϋποθέσεις κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

11. Αντικείμενο κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (Τράπεζας).

12. Η έναρξη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου κατά τον ΚΠολΔ.

13. Περιεχόμενο κατασχετηρίου

14. Η δήλωση τρίτου

15. Ειδικά Ζητήματα (μέρος πρώτο)

Β) Ειδικά Ζητήματα (μέρος δεύτερο)

Γ) Ειδικά ζητήματα (μέρος τρίτο)

1. Η στάση της Τράπεζας σε περίπτωση τηρήσεως περισσότερων λογαριασµών στο όνοµα του καθ’ ού η εκτέλεση οφειλέτη-καταθέτη.

2. Συνέπειες από την επιβολή της κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων (μέρος πρώτο).

3. Συνέπειες από την επιβολή της κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων (μέρος δεύτερο).

4. Το Δημόσιο με την ιδιότητα του επισπεύδοντος δανειστή – ΚΕΔΕ (μέρος πρώτο)

Το Δημόσιο με την ιδιότητα του επισπεύδοντος δανειστή – ΚΕΔΕ (μέρος δεύτερο)

1. Ιδιαιτερότητες κοινοποίησης

2. Ακατάσχετα (άρθρο 31 ΚΕΔΕ)

3. Άλλες ειδικές/προνομιακές ρυθμίσεις

Το Δημόσιο με την ιδιότητα του επισπεύδοντος δανειστή – ΚΕΔΕ (μέρος τρίτο)

1. Συνέπειες κατάσχεσης επιβαλλόμενης από το Δημόσιο

2. Διαδικασια ανακοπής κατά της δήλωσης τρίτου

Το Δημόσιο ως καθ’ ου η εκτέλεση

1. Επιτρεπτό της κατάσχεσης κατά Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ

2. Προϋποθέσεις κατάσχεσης

α. Κατάσχεση αποκλειστικά της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου

β. Προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής εκ μέρους του επισπεύδοντος δανειστή

γ. Προθεσμία εκτέλεσης

Συμπερασματικές σκέψεις

Στις επιμέρους ενότητες θα παρατίθενται δημοσιευμένες σε νομικά περιοδικά και νομικές ιστοσελίδες σχετικές δικαστικές αποφάσεις καθώς και σχετική αρθρογραφία.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διεύρυνσης των ανωτέρω περιεχομένων με ακόμη ειδικότερα ζητήματα ανάλογα με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των συμμετεχόντων.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.