Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Σχεδίαση, Εκπόνηση Μελέτης και Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
40 ώρες

Σκοπός

Με την συμμετοχή του ο κάθε εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει την Τεχνική Νομοθεσία του προτύπου ΕΛΟΤ HD60364 και του προτύπου IEC EN62446 και να μπορεί να αναζητά περαιτέρω πληροφορίες εντός των προτύπων.
 • Να συνδυάζει τα πρότυπα μεταξύ τους από τον ΕΛΟΤ HD60364 μέχρι και τον IEC EN62446 καθώς και ενδιάμεσες οδηγίες που προκύπτουν μεταξύ των προτύπων.
 • Να ενισχύει τις γνώσεις του πάνω στο πεδίο της Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και τον ρόλο που διαδραματίζουν μέσα στο σύνολο των ΑΠΕ.
 • Να γνωρίζει να χρησιμοποιεί πλήρως και επαρκώς λογισμικά σχεδίασης μελέτης και προσομοίωσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
 • Να γνωρίζει να χρησιμοποιεί πλήρως και επαρκώς λογισμικά σχεδίασης και εκπόνησης θεμάτων Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού που αφορά τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.
 • Να γνωρίζει πλήρως το κομμάτι των Δοκιμών και Μετρήσεων που αφορά τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.
 • Να μπορεί να εκπονεί μία ολοκληρωμένη Μελέτη για Φωτοβολταϊκά Συστήματα με μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας για την υλοποίηση του αποδοτικότερου συστήματος.

Περιγραφή σεμιναρίου

Photovoltaic Systems Design, Manufacturing and Technology based on ELOT HD 60364 and IEC 62446 Standards

Τα Πρότυπα ΕΛΟΤ HD60364 και IEC EN62446
Η Τεχνολογία των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων – ΕΗΕ μεταβάλλεται και εξελίσσεται συνεχώς στην πάροδο των ετών με στόχο να προσφέρει ολοένα αυξανόμενο αυτοματισμό και εφαρμογές με ασφάλεια για τον καταναλωτή. Παράλληλα στην έλευση και υλοποίηση του Έξυπνου Ενεργειακού Δικτύου ο σχεδιασμός η μελέτη και η υλοποίηση των ΕΗΕ έχει αλλάξει ριζικά όπου ο μηχανικός, ο εγκαταστάτης πρέπει να εφαρμόσει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης ο οποίος πρέπει να διακατέχεται από μεθοδικότητα όσον αφορά το πλαίσιο εφαρμογής. Πάνω σε αυτή την ιδέα η κατασκευή, η επιθεώρηση, η συντήρηση και η επισκευή μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης έχει εξελιχθεί από την εφαρμογή του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων – ΚΕΗΕ μέχρι και σήμερα με την πλήρη εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ HD60364.

Το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD60364 αποτελεί και τον πλήρη εναρμονισμό της Ελληνικής Τεχνικής Νομοθεσίας με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και συγκεκριμένα με το πρότυπο IEC60364 το οποίο και εφαρμόζεται από το 2016.

Μέσα στο πρότυπο αυτό περιλαμβάνονται κανόνες και οδηγίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο κατασκευής μίας ΕΗΕ αλλά και κατά το στάδιο των Ελέγχων και Επανελέγχων που επιβάλλονται (από το πρότυπο).

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 60364 έγινε με βάση το ΦΕΚ Β’4654/8.10.2021 και στόχος του νέου προτύπου είναι η ανανέωση και επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος HD384 με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το νέο πρότυπο επιφέρει αλλαγές σε πολλούς τομείς των ΕΗΕ όπως είναι το ηλεκτρολογικό υλικό (νέο υλικό πίνακα και διατάξεις ασφαλείας), νέες Ειδικές Εγκαταστάσεις (Ηλιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Τροφοδότηση Ηλεκτρικών Οχημάτων, Εγκαταστάσεις Φωτισμού) νέο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη – ΥΔΕ (σύμφωνα με τον ΚΕΗΕ, HD384, HD60364), Διαστασιολόγηση Καλωδίων. Αυστηρότερα μέτρα τήρησης ενδεικτικών τιμών ενεργοποίησης ασφαλιστικών διατάξεων για την αποφυγή ατυχημάτων από ηλεκτροπληξία και δυσλειτουργία ηλεκτρικών συσκευών. Εφαρμογή νέων διαδικασιών μετρήσεων όπως η μέτρηση αντίστασης γείωσης με αμπεροτσιμπίδα, η μέτρηση της πτώσης τάσης κ.α.

Εν γένει μπορούμε να πούμε ότι το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD60364 αποτελεί την επιτομή της τεχνικής νομοθεσίας όσον αφορά τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.

Αντίστοιχα το πρότυπο IEC EN62446 αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όσον αφορά τους κανονισμού όπου αναφέρονται στα εδάφια του οι Ελάχιστοι δυνατοί έλεγχοι για το Συνεχές Ρεύμα και η Ελάχιστη Ηλεκτρολογική Τεκμηρίωση. Συγκεκριμένα περιγράφονται αναλυτικά ζητήματα όπως η Συνέχεια και η Αγωγιμότητα της Γείωσης, ο Έλεγχος Πολικότητας, η Λειτουργία Υλικών, η μόνωση καλωδιώσεων κ.α.

Η Τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών
Με τον όρο Φωτοβολταϊκά και εν γένει Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία εννοούμε την δυνατότητα αξιοποίησης της Ηλιακής Ενέργειας και την μετατροπή της σε Ηλεκτρική Ενέργεια. Τα Φωτοβολταϊκά αποτελούν ένα κατεξοχήν Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) το οποίο χαρακτηρίζεται ως 100% αειφόρο δεδομένου ότι η κύρια πηγή που είναι ο ήλιος είναι ανεξάντλητη. Στην Ελλάδα τα Φωτοβολταϊκά αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ηλεκτροπαραγωγή και ειδικότερα στην Διεσπαρμένη Παραγωγή (Distributed Energy Resources – DER) με στόχο την δημιουργία μικρών παραγωγικών μονάδων. Η έλευση του Έξυπνου Ενεργειακού Δικτύου έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την δημιουργία μικρών παραγωγικών μονάδων – Microgrids τα οποία ως επί το πλείστο βασίζονται πάνω σε ΑΠΕ. Απέναντι σε αυτό τα Φωτοβολταϊκά αποτελούν έναν από τους κυριότερους Πρωταγωνιστές. Τα Φωτοβολταϊκά μπορούν να σχεδιαστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να είναι είτε διασυνδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο (Grid Connected) είτε να είναι αυτόνομα (Stand Alone). Και στις δύο περιπτώσεις σκοπός είναι η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και η μετατροπή της σε ηλεκτρική διαμέσου του Φωτοβολταϊκού Φαινομένου όπως εξηγείται και από την Εφαρμοσμένη Φυσική.

Ο ρόλος του Σύγχρονου Εγκαταστάτη – Μηχανικού σε συστήματα ΑΠΕ
Η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί από τον εργαζόμενο να έχει μία πληθώρα από γνώσεις οι οποίες θα πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ τους ενώ παράλληλα να γίνεται ανανέωση και προσθήκη σε νέα αντικείμενα και θεματικές περιοχές που προκύπτουν. Ειδικότερα στην περίπτωση των Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επαγγελμάτων αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο καθώς η τεχνολογική πρόοδος φέρνει συνεχόμενες αλλαγές τις οποίες αντίστοιχα ο σύγχρονος επαγγελματίας θα πρέπει να λαμβάνει συνεχώς υπόψη του. Από αυτό το ζήτημα δεν θα μπορούσε να λείπει η Τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών όπου και αποτελεί μία συνεχώς αναπτυσσόμενη περιοχή με διαρκή επιτεύγματα στα συστήματα της. Ο σύγχρονος Εγκαταστάτης – Μηχανικός που δραστηριοποιείται στην συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να αποκτήσει σε αρχικό στάδιο τα απαραίτητα μαθησιακά εφόδια προκειμένου να είναι σε θέση να εκπονεί μελέτες και να σχεδιάζει συστήματα Φωτοβολταϊκών τα οποία θα πρέπει να έχουν ως χαρακτηριστικό την ευελιξία αλλά και την επιτομή των αντίστοιχων υλικών. Περαιτέρω θα πρέπει να πραγματοποιεί σχεδίαση με βασικό χαρακτηριστικό την ενοποίηση και ενσωμάτωση των Φωτοβολταϊκών μαζί με άλλα συστήματα που αφορούν το ευρύτερο Ηλεκτρολογικό Σύστημα. Συνεπώς οι γνώσεις που θα πρέπει να αποκτήσει αλλά και να συνεχίσει να καλλιεργεί θα του δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για να υλοποιήσει τους παραπάνω στόχους.

Ο ρόλος μας και οι θέσεις μας ως Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης Τεχνολογικής Περιοχής
Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα και προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ενώ παράλληλα θα πρέπει να καλύπτεται και από το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει την εκάστοτε τεχνολογία. Από τον συνδυασμό των δυο παραπάνω ο κάθε εκπαιδευόμενος θα μπορέσει να λάβει όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για να μπορέσει να εργαστεί με επιτυχία στον τομέα της τεχνολογίας των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης δεν αποτελεί ένα απλό σεμινάριο μέσα από το οποίο θα μπορέσει να αποκτήσει μονομερώς κάποιες γνώσεις αλλά ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα αποκτήσει σαφείς και στοχευμένες γνώσεις πάνω στο τομέα της Σχεδίασης, Εκπόνησης Μελετών και την Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Δομή και Ενότητες του Προγράμματος Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στο Θεωρητικό Μέρος όπου παρέχονται οι απαραίτητες τεχνικές γνώσεις αλλά και στο πρακτικό μέρος όπου ο κάθε συμμετέχοντας καλείται να συνδυάσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει με την κατάλληλη εκμάθηση πάνω σε λογισμικά προσομοίωσης και σχεδίασης για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά το Θεωρητικό αλλά και το Πρακτικό μέρος.

Θεωρητικό Μέρος:

 • Θεωρία Φωτοβολταϊκού Κελιού και Φωτοβολταϊκού Πάνελ.
 • Τεχνολογία υλικών κατασκευής Φωτοβολταϊκών Πάνελ (Άμορφο Πυρίτιο, Μονοκρυσταλλικό Πυρίτιο, Πολυκρυσταλλικό Πυρίτιο, σύνθετα υλικά και δομές ημιαγωγών).
 • Υπολογισμός Σκιάσεων και βέλτιστου προσανατολισμού Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης.
 • Συνδεσμολογίες Συσσωρευτών.
 • Τεχνολογία Αντιστροφέων – Inverter.
 • Συνδεσμολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων διασυνδεδεμένα στο δίκτυο
 • Συνδεσμολογίες αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
 • Τεχνική Νομοθεσία και πρότυπα Φωτοβολταικών Συστημάτων (ΕΛΟΤ HD60364, IEC EN62446).
 • Θεωρία Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering).
 • Σχεδίαση και Τεχνολογία Υβριδικών Συστημάτων.
 • Τεχνολογία Ηλεκτρολογικού Υλικού.
 • ΥΔΕ και ΥΔΚΕ αναφερόμενη σε Φωτοβολταϊκό σύστημα με γνώμονα την αρχική και συνολική ΥΔΕ της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Πρακτικό Μέρος:

 • Μελέτη και Εκπόνηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με την χρήση του Προγράμματος Sunny Design.
 • Μελέτη και Εκπόνηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με την χρήση του Προγράμματος PV Sketch.
 • Μελέτη καμπυλών και Ηλεκτρολογικής Συμπεριφοράς Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού με την χρήση του Προγράμματος CURVES CAD για την ορθή χρήση σε ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα.
 • Προγράμματος Σχεδίασης και πρόβλεψης περιβαλλοντικών συνθηκών για την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση ως προς τον προσανατολισμό των Φωτοβολταϊκών και την αποφυγή σκιάσεων. Το κομμάτι αυτό πραγματοποιείται με δύο προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα είναι το PVGIS. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι Mobile app και είναι το Sun Surveyor.

Όλες οι παραπάνω θεματικές διδακτικές ενότητες εναρμονίζονται με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD60364, ακολουθούν τους κανονισμούς κατά ΚΕΝΑΚ και τις τελευταίες οδηγίες του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ – ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.10.2017) και βέβαια το πρότυποι IEC EN60446.

Πληροφορίες συμμετοχής

Χρόνος και Διάρκεια Διεξαγωγής
Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών ανέρχεται στις 40 ώρες όπου από αυτές οι πρώτες 20 ώρες αφορούν το Θεωρητικό Μέρος και οι υπόλοιπες 20 ώρες το Πρακτικό Μέρος κατά το οποίο ο κάθε συμμετέχων – εκπαιδευόμενος συνδυάζει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από το Θεωρητικό Μέρος προκειμένου να μπορέσει να εκπονήσει ένα σύνολο από μελέτες με παράλληλη εκμάθηση των λογισμικών προγραμμάτων για την Σχεδίαση και Προσομοίωση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Παροχές Σεμιναρίου
Διάρκεια: Σύνολο 40 ώρες
Περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
Επαγγελματική εκπαίδευση
Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%
Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το StartLearn, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, με την αδειοδότηση της Γενική Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, του Υπουργείου Παιδείας.

***H Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.