Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Βασικές Αρχές Εκτίμησης Ακινήτων - Basic Principles of Real Estate Valuation

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους-συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές-επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της εκτίμησης-επένδυσης και διαχείρισης Ακινήτων.

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές αναφορικά με τα ακίνητα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η εκτίμηση ακινήτων είναι η διαδικασία προσδιορισμού της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου σε δεδομένη χρονική στιγμή, βάση μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας και για ένα συγκεκριμένο σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του υπό εκτίμηση ακινήτου, τους τρέχοντες οικονομικούς δείκτες της αγοράς και όλες τις εναλλακτικές μορφές επενδύσεων έχοντας σαν στόχο την πώληση, δανειοδότηση ή και υποθήκη του.

Θεματικές Ενότητες
Ανάλυση & Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς - Analysis and Presentation of the Greek Real Estate Market

1. Εισαγωγή 
2. Ανάλυση Ακινήτων
3. Βασικές Έννοιες
4. Ορισμοί
5. Ακίνητα και Επενδύσεις Στην Ελλάδα
6. Πρακτική Ανάλυση της Αγοράς/ Προβλήματα
7. Αλλαγές που Πραγματοποιούνται

Βασικές Αρχές της Εκτίμησης Ακινήτων - Basic Principles of Real Estate Evaluation 
1. Εισαγωγή – Βάσεις της Εκτίμησης 
2. Η Διαδικασία της Εκτίμησης 
3. Αγορές Ακινήτων, Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές 
4. Συλλογή Στοιχείων 
5. Αγοραστικές Περιοχές, Γειτονιές και Περιοχές 
6. Ανάλυση της Γης & Οικοδομημάτων
7. Ανάλυση της Αγοράς
8. Ανάλυση Μέγιστης και Βέλτιστης Χρήσης (Highest and Best Use Analysis)
9. Η Μέθοδος Κοστολόγησης
10. Η Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 30 ώρες με 4 ώρες εβδομαδιαία
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%
  • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.
Βασικές Αρχές Εκτίμησης Ακινήτων – Basic Principles of Property Valuation

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.