Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Θεωρητική και Πρακτική Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Τσιάκαλου Αικατερίνη, Μηχ/κος Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Σκοπός

Θα παρουσιαστούν στον εκπαιδευόμενο μέσω πρακτικών παραδειγμάτων ο τρόπος να μάθει γρήγορα και άμεσα τη γλώσσα SQL για να μπορεί να κάνει χρήση της, σε καθημερινές εργασιακές ανάγκες. Με το πέρας του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοεί τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων / δεδομένων και να εξάγει τα αποτελέσματα που χρειάζεται με τη χρήση της SQL.

Το μάθημα δεν προορίζεται απαραίτητα για άτομα με γνώσεις βάσεων ή προγραμματισμού.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το παραδοτέο υλικό θα αποτελείται από σημειώσεις, sql script παραδείγματα και οδηγό για την εγκατάσταση και χρήση mysql βάσης δεδομένων.

Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων
Τι είναι οι πίνακες
Μοντέλα δεδομένων
Εξαγωγή δεδομένων από μια βάση
Σύνοψη

Εβδομάδα 2η: Εγκατάσταση Εργαλείου για εκτέλεση MySql ερωτημάτων
Εγκατάσταση εργαλείου
Χρήση εργαλείου

Εβδομάδα 3η: Γλώσσα SQL–Queries σε ένα πίνακα
Υποσύνολα στηλών και γραμμών
Χρησιμοποιώντας aliases
Καθορισμός κανόνων για επιλογή δεδομένων
Διαχείριση κενών (null) γραμών
Διαχείριση διπλών εγγραφών
Κατανόηση των πρώτων αθροιστικών πράξεων
Αποφυγή κοινών λαθών
Σύνοψη

Εβδομάδα 4η: Μια πρώτη επαφή με τα Joins
Η λογική των joins
Κατανόηση και δημιουργία Join queries
Άλλοι τύποι joins
Σύνοψη

Εβδομάδα 5η: Εμφωλευμένα queries (Subqueries)
Το ΙΝ σαν keyword και η χρήση του
Το ΝΟΤ και το <> σαν keywords
Tο EXISTS σαν keyword
Τα διαφορετικά είδη των subqueries
Χρήση των subqueries για ενημέρωση δεδομένων (updates)
Σύνοψη

Εβδομάδα 6η: Self joins
Self-relationships
Ερωτήματα που περιλαμβάνουν το keyword Both
Σύνοψη

Εβδομάδα 7η: Πολλαπλές σχέσεις μεταξύ πινάκων
Δύο σχέσεις μεταξύ των ίδιων πινάκων
Εξάγοντας πληροφορίες από πολλαπλές σχέσεις
Κανόνες σχετικά με την business λογική
Σύνοψη

Εβδομάδα 8η: Αθροιστικοί Συντελεστές
Βασικές Αθροιστικές Συναρτήσεις
Ομαδοποίηση
Εμφωλευμένα queries
Σύνοψη

Εβδομάδα 9η: Window Functions
Partitioning
Ranking
Ordering
Σύνοψη

Εβδομάδα 10η: Tεχνικές βελτιστοποίησης
Τι συμβαίνει σε ένα query
Indexes
Τεχνικές Join
Σύνοψη

Εβδομάδα 11η: Βασικά προβλήματα
Ελλιπής σχεδιασμός βάσεων
Προβλήματα με τις τιμές δεδομένων
Διάγνωση προβλημάτων
Κοινά σύμπτωματα
Σύνοψη

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.