E-Learning:
Χρηματοοικονομικά

Corporate Finance and Law

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης - Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
01/06/2020
2 μήνες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Ντζούφας Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, LLM Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Φοιτητές και αποφοίτους οικονομικών σχολών, διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστές, χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής, στελέχη τραπεζικών ιδρυμάτων, αποφοίτους νομικής και δικηγόρους με εξειδίκευση στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, αλλά και σε φοιτητές ΙΕΚ και απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο.

ΣΚΟΠΟΣ

To μάθημα αποσκοπεί στο να ενημερώσει αρχάριους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη τραπεζών, νομικούς και manager για τα πλαίσια και την λειτουργία νέων και μη ευρέως γνωστών μορφών εταιρικής χρηματοδότησης, όπως π.χ. το crowdfunding, η κυμαινόμενη ασφάλεια, οι εξαγοράσιμες μετοχές κλπ., αλλά και να παρουσιάσει λύσεις για θέματα αιχμής που προκύπτουν από τα ομολογιακά δάνεια και νέες χρηματοδοτικές-νομικές πρακτικές. Ξεκινά γραμμικά από τις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης και προοδευτικά ο συμμετέχων μπορεί να αποκομίσει πέρα από γνώσεις και πολύτιμα κριτήρια διάκρισης-επιλογής των μορφών χρηματοδότησης και ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον αντίστοιχο τομέα. Τελικό ζητούμενο είναι μια εμπεριστατωμένη γνώση και εποπτεία των σύγχρονων μορφών εταιρικής χρηματοδότησης αλλά και φαρέτρα λύσεων σε πιο εξειδικευμένα πεδία που απαιτούν θεσμική «τεχνολογία» αιχμής.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η σκοπιμότητα έγκειται αφενός στην ενημέρωση ήδη έμπειρων στελεχών για νέες μορφές εταιρικής χρηματοδότησης με τις οποίες δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι και η ανάδειξη προβληματικών που δεν έχουν σκεφτεί αφετέρου δε η εισαγωγή αρχάριων σπουδαστών στον κόσμο της εταιρικής χρηματοδότησης και ο εφοδιασμό τους με ένα σημαντικό πιστοποιητικό γνώσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σύγχρονες μορφές εταιρικής χρηματοδότησης και η διαχείριση του νομικού και επιχειρηματικού κινδύνου από αυτές

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Πρώτο μέρος
Μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης
Παραδοσιακές μορφές(ενδεικτικά αναφερόμενες),η λειτουργία τους και ειδικότερα θέματα-ζητήματα
– Τα κλασσικά τραπεζικά δάνεια
-Η ενέγγυα πίστωση
– Εγγυήσεις και εγγυητικές επιστολές
Εκσυγχρονισμένες ή αναβαθμισμένες μορφές
-Ομολογιακά δάνεια- Είδη ομολογιακών δανείων-Δομή, οικονομική λογική και βασική θεσμική λειτουργία-Τα «νέα» εταιρικά ομολογιακά δάνεια
-Κοινοπρακτικά δάνεια (syndicated loans)-βασικά χαρακτηριστικά και ιδίως ο ρόλος της συντονίστριας τράπεζας
– Factoring-Forfaiting- Γενικά πλαίσια στρατηγικής και λειτουργίας
-Leasing

Δεύτερο μέρος
Μορφές εξωτραπεζικής χρηματοδότησης
-Εξαγοράσιμες μετοχές (Redeemable shares) και tracking shares ως εργαλεία χρηματοδότησης και επένδυσης-αποεπένδυσης για τις εταιρίες και τους επενδυτές -μετόχους
-Χρηματοδότηση μέσω venture capital και αγγέλων επιχειρηματικών συμμετοχών
–Το crowdfunding(η συμμετοχική χρηματοδότηση) και η λειτουργία του σύμφωνα με το ν.4416/2016-Δυνατότητες και κενά του συστήματος

Τρίτο μέρος
Νεοπαγείς εξασφαλίσεις για τα τραπεζικά ιδρύματα και εναλλακτικές χρηματοδοτικές διέξοδοι για τις εταιρίες- Ο εμπλουτισμός της φαρέτρας των εξασφαλίσεων
-Ο ρόλος και η βασική λειτουργία του πλασματικού ενεχύρου και της καταπιστευτικής εκχώρησης απαιτήσεων
– Η κυμαινόμενη ασφάλεια( floating charges) , η δυναμική της στον εμπορικό χώρο και τα πλαίσια λειτουργίας της
-Η δήλωση πατρωνίας στα πλαίσια του ομίλου επιχειρήσεων ως τρόπος ενίσχυσης του πιστοληπτικού προφίλ των θυγατρικών εταιριών
-Η ασφάλιση πιστώσεων
-Βασικά κριτήρια επιλογής μεταξύ διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης για μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις

Τέταρτο μέρος
Η διαχείριση του νομικού και επιχειρηματικού κινδύνου στην εταιρική χρηματοδότηση ως petitio rudimental
-Η χρήση ρητρών στα συμβατικά κείμενα και τα όρια αυτών για την αντιμετώπιση του νομικού κινδύνου –Ιδίως θέματα εφαρμοστέου δικαίου, δικαιοδοσίας και εφαρμογής
– Η διαχείριση του νομικού κινδύνου της χρηματοδότησης σε επίπεδο μεγάλων επιχειρήσεων και corporate governance – ν.3016/2002
-H περίπτωση των financial covenants στα ομολογιακά δάνεια – η χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών ως επιχειρηματικό-νομικό όπλο για τα τραπεζικά ιδρύματα και η συμβατότητα με το εταιρικό δίκαιο
– Ο ρόλος της συνέλευσης των ομολογιούχων στα ομολογιακά δάνεια
– Ο ρόλος της αντιστάθμισης κινδύνων (συμβάσεις forward και swap) για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Πέμπτο μέρος
Ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης από πλευράς χρηματοδότη
-Η συμμόρφωση με βασικούς κανόνες εποπτικών κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων
-Η καταγγελία δανείων , τα κόκκινα δάνεια και ο Νέος Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας

Το παραδοτέο υλικό συνίσταται στην παράδοση σημειώσεων από τον διδάσκοντα για κάθε ενότητα μαθημάτων σε μορφή word συνοδευόμενες με κάποιες διαφάνειες power point. Επίσης θα παρασχεθούν ενδεικτικά άρθρα από την σπάνια βιβλιογραφία και αναλυτικά παραδείγματα κατανόησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προαπαιτούμενα, ωστόσο μια τριβή με το χώρο των επιχειρήσεων ή/και
βασικές οικονομικές/νομικές γνώσεις βοηθούν στην γρηγορότερη κατανόηση και αφομοίωση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας