Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (SALES AND PRODUCTION PLANNING)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
08/04/2024 έως 09/04/2024
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 09/04/2024

Εισηγητής

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Σε ποιους απευθύνεται

  • Προσωπικό Διεύθυνσης Παραγωγής
  • Προσωπικό Διεύθυνσης Πωλήσεων

Περιγραφή σεμιναρίου

Το διήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στους βέλτιστους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών των Πωλήσεων και της Παραγωγής με σκοπό τον καθορισμό, τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των προβλέψεων και των στόχων των πωλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, τις δυνατότητες της Παραγωγής τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων (lead times υλών), την επιδιωκόμενη κερδοφορία και τη χρηματοδότηση των πλάνων πωλήσεων και παραγωγής.

Περιεχόμενα
• Εισαγωγή στις έννοιες των προβλέψεων και στόχων των πωλήσεων και των περιορισμών της παραγωγής και της διαθεσιμότητας υλικών
• Μοντέλα και τεχνικές κατάρτισης προβλέψεων, προϋπολογισμού και στόχων πωλήσεων - δομές προγραμματισμού πωλήσεων (sales planning structures)
• Μοντέλα Παραγωγής discrete manufacturing, process manufacturing, make to stock, make to order, make to final assembly
• Ομάδες και Οικογένειες προϊόντων (product groups) – Κατανομές (disaggregation) και συγκεντρώσεις (aggregation) από και προς τελικούς κωδικούς προϊόντων
• Προγραμματισμός πωλήσεων, αγορών και παραγωγής (Sales Operations planning) - Σενάρια προγραμματισμού (Sales Operations planning scenarios)
• Διαχείριση ζήτησης (Demand management) και Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός (long term planning)
• Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών (simulate MRP), Προγραμματισμός απαιτήσεων δυναμικότητας (capacity requirements planning) και Προγραμματισμός αγορών (Purchasing requirements) και Διαθεσιμότητας χρημάτων (cash availability)
• Ανάλυση και Προγραμματισμός Κερδοφορίας (profitability analysis planning)
• Πληροφοριακά συστήματα πωλήσεων – Σύγκριση προϋπολογιστικών δεδομένων με τα πραγματικά δεδομένα (plan - actual comparison)
• Παρακολούθηση και διόρθωση πλάνων πωλήσεων, αγορών και παραγωγής – αντιμετώπιση μεγάλων αποκλίσεων

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.