E-Learning:
ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον, Βιομηχανία

MAINTENANCE MANAGEMENT - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον, Βιομηχανία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης, Σύμβουλος Πληροφορικής Συστημάτων SAP, Πρώην partner της SAP HELLAS, Γεν. Διευθυντής της AGILE A.E. και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Βιομηχανική Διοίκηση & Κοστολόγηση». Διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραμετροποίηση Λογισμικών Διαχείρισης Συντήρησης και στη Διεύθυνση Παραγωγής και Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη των Τεχνικών Διευθύνσεων Βιομηχανιών, Τραπεζών, Νοσοκομείων και λοιπών Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Οι Συμμετέχοντες θα βοηθηθούν στα εξής:

 • Θα εξοικειωθούν τόσο με τους Λειτουργικούς και Ποιοτικούς στόχους που θέτει η εντός προδιαγραφών Λειτουργία μιας εγκατάστασης στους εκτελούντες το έργο Συντήρησης και Αντικατάστασης όσο και με τις αρχές της Στατιστικής (Διαγράμματα Ελέγχου) που συνδέουν το Σύστημα Συντήρησης με την Ποιότητα.
 • Θα μπορούν να συνδέουν τους στόχους αυτούς με το κόστος Συντήρησης και με απαιτήσεις όπως προδιαγραφές, ιστορικό βλαβών και παρακολούθηση εγγυήσεων.
 • Θα αντιληφθούν την ανάγκη οργάνωσης των δραστηριοτήτων Συντήρησης σε Κέντρα εργασιών για την κατάρτιση βέλτιστου Προγράμματος Συντήρησης.
 • Θα μπορούν να καταστρώνουν πρόγραμμα Συντήρησης αξιοποιώντας βέλτιστο συνδυασμό χειριστών, εσωτερικών τεχνικών Συντήρησης και εξωτερικών Συνεργείων.
 • Θα αποκτήσουν εικόνα για τις δυνατότητες υποστήριξης των Διεργασιών Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Συστημάτων Προγραμματισμού και Ελέγχου Συντήρησης και Αντικατάστασης από Συστήματα CMMS (Computerised Maintenance Management Systems).
 • Θα γνωρίσουν τις διαφορετικές στρατηγικές Συντήρησης όπως Run-to-failure (breakdown maintenance), Preventive (scheduled) maintenance (PM), Predictive maintenance (PdM) και Reliability-centered maintenance (RCM)
 • Θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη Διεργασία από τη λήψη της αίτησης Συντήρησης μέχρι την υλοποίηση - αξιολόγηση επισκευής.
 • Θα γνωρίσουν τις απαιτήσεις και σχετικές Μεθόδους αρχειοθέτησης αλλά και κωδικοποίησης εξοπλισμoύ σε σχέση με τα ανταλλακτικά - accessories.
 • Θα υιοθετήσουν Αποδοτικά Μοντέλα και Δείκτες Προληπτικής Συντήρησης
 • Θα μπορούν να προγραμματίζουν, να υλοποιούν και να επιθεωρούν τις εργασίες Συντήρησης
 • Θα είναι σε θέση να κοστολογούν τις εντολές εργασιών Συντήρησης
 • Θα είναι σε θέση να αξιολογούν την Αποδοτικότητα του Συστήματος Συντήρησης
 • Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν ενέργειες βελτίωσης του Συστήματος

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται όλες οι οργανωτικές δομές, τα βασικά δεδομένα, τα απαραίτητα αρχεία, η μεθοδολογία ελέγχων βήμα προς βήμα, καθώς και τα κατάλληλα Εργαλεία προκειμένου να σχεδιασθεί και να λειτουργήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Ελέγχου Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων ή να βελτιωθεί το υπάρχον.

Το Σύστημα αυτό:

 • Βελτιώνει τη ροή των πληροφοριών που αφορά στις ειδοποιήσεις (γνωστοποιήσεις) των βλαβών, στον προγραμματισμό και απολογισμό των εντολών συντήρησης και εξασφαλίζει με τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης τη βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
 • Τηρεί και παρέχει πολύτιμα ιστορικά, οικονομικά και κοστολογικά στοιχεία για τον εξοπλισμό και τις λειτουργικές περιοχές των τεχνικών εγκαταστάσεων
 • Εξασφαλίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα των συνεργείων, των τεχνικών και των ανταλλακτικών
 • Παρακολουθεί τις εγγυήσεις και τα συμβόλαια συντήρησης του εξοπλισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βασικές έννοιες Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων
Στρατηγικές Συντήρησης (Διορθωτική, Βελτιωτική, Προληπτική)

Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σταθεροποίηση - Βελτίωση ικανότητας Διεργασιών με χρήση Statistical Process Control και σύνδεση του με το Σύστημα Συντήρησης
Δοκιμές μετά τη Συντήρηση (Post Maintenance Testing)
Ασφάλεια και Συντήρηση

Γ. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Συλλογή δεδομένων υποχρεωτικών Δράσεων Ελέγχων και Συντήρησης
Συλλογή υπάρχοντος ιστορικού βλαβών
Εντοπισμός των κυρίων αιτίων βλαβών
Ανάλυση αδύνατων σημείων
Τυπικά εργαλεία επίλυσης Προβλημάτων
Μητρώο εξοπλισμού προς Συντήρηση
Μητρώο ανταλλακτικών ανά Μηχανή
Μητρώο κρίσιμων ανταλλακτικών για τοπική φύλαξη
Χρόνοι εκτός λειτουργίας
Ιστορικά στοιχεία βλαβών εξοπλισμού και Λειτουργικών περιοχών
Κοστολόγηση εντολών Συντήρησης
Κόστος προληπτικής Συντήρησης εξοπλισμού
Συμβόλαια Συντήρησης (Service contracts)
Μητρώο εξοπλισμού και εξαρτημάτων εντός εγγύησης (warranty)
Σύστημα 5S

Δ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Εγκαταστάσεις
Κέντρα Εργασίας Συντήρησης
Εξωτερικοί συνεργάτες
Αποθήκες ανταλλακτικών
Απαιτήσεις διασυνδεσιμότητας με ERP

Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Λειτουργικές Περιοχές
Εξοπλισμοί
Πίνακες τεχνικών προδιαγραφών Συντήρησης (Μaintenance Βill Οf Μaterials)
Ανταλλακτικά με Equipment life cycle
Λίστες εργασιών Συντήρησης (task lists)
Κωδικοποίηση εξοπλισμών – συνδέσεις με πάγια και υλικά
Συστήματα Καταλόγων (catalog systems) Συντήρησης

ΣΤ. COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS
Τυπικές Λειτουργίες
Master Data
Εντολές Επισκευών / Συντήρησης (Work orders)
Διαχείριση Ουρών (queue management)
Προγραμματισμός (Schedule Οverviews)
Διαχείριση Προσωπικού (Personnel management)
Προγραμματισμός Απενεργοποίησης Εξοπλισμού (Equipment downtime planning)
Κοστολόγηση (Cost accounting)
Διαχείριση Υλικών (Material management)
Ιστορικά Δεδομένα
Διαχείριση Προμηθευτών και εξωτερικών Συνεργείων (Outsoucing management)
Κατάλογοι (Catalogues)
Αναφορές Βάρδιας
Βασικοί Δείκτες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Maintenance Management"
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εφαρμογή Προγραμματισμού, Παρακολούθησης και Κοστολόγησης
 • Εργαλείο ABC Ανάλυση
 • Εργαλείο διαχείρισης Αποθεμάτων Ανταλλακτικών
 • Απαιτήσεις σε Input & Output από και προς το ERP
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας