Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της Ενέργειας από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και το Νέο ΕΣΠΑ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Ν. Χρυσανθόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπ.∆ιδάκτορας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σκοπός

Το μάθημα ασχολείται, πρακτικά, με τη χρηματοδότηση επιτυχημένων επενδυτικών σχεδίων, στους τομείς της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, μέσα από κλασικά και καινοτόμα χρηματοδοτικά μοντέλα. Ταυτόχρονα εστιάζει στις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων μέσω κοινοτικών κονδυλίων και επιδότησης των επενδύσεων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος και το ΕΣΠΑ, αλλά και ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από δράσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπως τα HORIZON, COSME, EEPR, IEE. Αναλύονται επίσης χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στην Ε.Ε. (Business Angels, CREA, Joint European Venture κ.α.) και παρουσιάζονται καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης όπως το ESCO, η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, οι YieldCos, τα προγράμματα PACE, τα προγράμματα PAYS και το Crowdfunding μέσα από παραδείγματα από την παγκόσμια αγορά. Καθώς η εξεύρεση χρηματοδότηση προϋποθέτει το Επιχειρηματικό Σχέδιο παρουσιάζεται περιεκτικά η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων ενεργειακών έργων όπως επίσης και η αξιολόγηση αυτών. Μέσα από εξειδικευμένα εργαλεία του NREL και του ENERGY STAR γίνεται η ανάλυση και η αξιολόγηση επενδύσεων στους τομείς της παραγωγής και της εξοικονόμησης ενέργειας ώστε να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη ενός ορθού και πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου ή η εκπόνηση μιας σχετικής μελέτης.

Το μάθημα επικεντρώνεται στους χρηματοδοτικούς τρόπους και στην χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων του ενεργειακού κλάδου. Συγκεκριμένα απασχολείται με έργα παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας που αναμένεται να μονοπωλήσουν την ανάπτυξη του κλάδου τις επόμενες δεκαετίες. Το μάθημα απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να λάβουν εμπεριστατωμένη, πρακτική και άμεσα εφαρμόσιμη γνώση αναφορικά με τις μεθόδους χρηματοδότησης, τα υφιστάμενα εργαλεία και τους πιθανούς τρόπους επιδότησης τέτοιων έργων. Παράλληλα, καλύπτοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης πακέτων λογισμικού, διεθνών φορέων, για την οικονομική ανάλυση ενεργειακών επενδύσεων σε πρακτικό επίπεδο που θεωρείται απαραίτητη για τη συγκρότηση επιχειρηματικών σχεδίων και την εκπόνηση σχετικών μελετών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

 • Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και την απόκτηση σφαιρικής εικόνας αναφορικά με τα έργα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εξοικονόμηση.
 • Κατανόηση των βασικών αρχών περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο καθώς και συγκεκριμενοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο.
 • Εξοικείωση με έννοιες σχετικές με τα κλασσικά εργαλεία χρηματοδότησης (δανεισμός, μετοχές, ομόλογα) και τα χρηματοδοτικά σχήματα, καθώς και απόκτηση πρακτικών γνώσεων αναφορικά με τις δανειοδοτήσεις
 • Κατανόηση των σύγχρονων χρηματοδοτικών μηχανισμών του κλάδου (μικροχρηματοδότηση, κατανεμημένη χρηματοδότηση, χρηματοδότηση μέσω λογαριασμού, χρηματοδότηση μέσω φόρου, προγράμματα PAYS, εναλλακτικές χρηματιστηριακές αγορές) και των σημαντικότερων βοηθητικών εργαλείων (ESAs, PPAs, RECs, FiTs)
 • Επισκόπηση διαφόρων τύπων προγραμμάτων και κατανόηση δυνητικών δυνατοτήτων, ευκαιριών και προκλήσεων.
 • Αποκρυστάλλωση αρχών και κριτηρίων αξιολόγησης ενός πετυχημένου επενδυτικού σχεδίου και απόκτηση των τεχνικών δεξιοτήτων ανάπτυξης αυτών μέσω της χρήσης εξειδικευμένης χρηματοοικονομικής εφαρμογής.
 • Αναγνώριση κριτηρίων και μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης ενεργειακών συστημάτων και μετρικών σύγκρισης, καθώς και απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων εκπόνησης οικονομοτεχνικών αναλύσεων έργων παραγωγής με χρήση λογισμικών.
 • Επισκόπηση σύγχρονων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας και εξοικείωση με τα παραδείγματα τεχνοοικονομικών μελετών.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στα έργα στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Θεσμικό πλαίσιο και προωθούμενη ενεργειακή πολιτική
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Χρηματοδοτικά σχήματα – Κλασικά εργαλεία χρηματοδότης
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Καινοτόμα Χρηματοδοτικά Μοντέλα
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Πηγές χρηματοδότησης – Ευρωπαϊκά προγράμματα – ΕΣΠΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων – Προτάσεων χρηματοδότησης
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ανάλυση και αξιολόγηση έργων παραγωγής ενέργειας
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ανάλυση και αξιολόγηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει τα αντίστοιχα στοιχεία θεωρίας και πλαισιώνεται από πλήθος παραπομπών σε σχετικές πηγές και αναφορές ώστε να είναι δυνατή μελλοντική εμβάθυνση σε επιμέρους ζητήματα. Τα χρηματοδοτικά σχήματα, μοντέλα και εργαλεία περιγράφονται και παρουσιάζονται μέσα από παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων. Η διαδικασία ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων ενεργειακών έργων παρουσιάζεται αναλυτικά και η χρήση των πακέτων λογισμικού περιγράφεται βήμα βήμα, ενώ μέσα από παραδείγματα γίνεται εύκολα κατανοητή.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

 • Σημειώσεις διαλέξεων
 • Πραγματικές μελέτες περιπτώσεων, Παραδείγματα
 • Άρθρα από επιστημονικά περιοδικά
 • Τμήματα νομοθεσίας, οδηγών προγραμμάτων και εκδόσεων φορέων
 • Οδηγούς για τα εργαλεία λογισμικού, Παραδείγματα

Τα πακέτα λογισμικού παρέχονται προς εγκατάσταση στους συμμετέχοντες χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.