Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Secretarial English

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2,5 μήνες

Εισηγητής

Ε. Τσιριτάκη, Καθηγήτρια Αγγλικών

Σκοπός

Η καλυτέρευση της απόδοσης και ανταγωνιστικότητας των εργαζομένων σε περιβάλλον γραφείου μέσα από την πρόσκτηση των σχετικών πληροφοριών. Επίσης η βελτίωση του επιπέδου των σχετιζόμενων με την εργασία γνώσεων τους στην αγγλική γλώσσα και ειδικότερα της ορολογίας. Τελικά, η αύξηση των πιθανοτήτων επίτευξης των στόχων της διεθνώς δραστηριοποιούμενης επιχείρησης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται τις εργασιακές τους αρμοδιότητες σε ευρύτερο επαγγελματικό πεδίο και σε απαιτητικό περιβάλλον με άνεση, υπευθυνότητα και αυτονομία.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Μέσα από τη μελέτη των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος προάγεται η κατανόηση και αποκτάται η γνώση που εξασφαλίζει δημιουργική προσφορά στον εργασιακό χώρο και την επιθυμητή ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων σε θέματα όπως προετοιμασία εκδηλώσεων, τακτοποίηση ταξιδίων, επικοινωνία.
  • Η γνώση έρχεται σαν αποτέλεσμα της μελέτης και αφομοίωσης των πληροφοριών που παρέχονται στο πρόγραμμα, σε τομείς και δραστηριότητες όπως αρχειοθέτηση, προμήθειες υλικών γραφείου, καθορισμός ατζέντας συνελεύσεων, χειρισμός εξοπλισμού
  • Σε συνέχεια αυτών ακολουθεί η εφαρμογή της γνώσης στο περιβάλλον εργασίας με τη μορφή δεξιοτήτων.
  • Συγκεκριμένα, με τον όρο δεξιότητα (νοητική ή πρακτική), εννοείται η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν και της αξιοποίησής τους για την εκπλήρωση εργασιακών στόχων αλλά και επίλυση των εκάστοτε ανακυπτόντων θεμάτων (αλληλογραφία, υποδοχή και φιλοξενία επισκεπτών).
  • Τέλος, αποκτάται η ικανότητα, μεταφέροντας την υπάρχουσα γνώση και τις αποκτηθείσες δεξιότητες, επιτυχημένης αντιμετώπισης και επίλυσης θεμάτων σε ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα.
  • Αναλυτικότερα, οι ικανότητες που αναμένονται να αποκτηθούν εξασφαλίζουν επάρκεια στη χρήση της αποκτηθείσας γνώσης και στην ανάπτυξη δυνατοτήτων για επαγγελματική αλλά και ταυτόχρονα προσωπική ανέλιξη.
  • Eιδικότερα, όσον αφορά την επιτυχή απόκτηση των παραπάνω στην Αγγλική γλώσσα, το προτεινόμενο πρόγραμμα εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες ότι θα βελτιώσουν την επικοινωνιακή ικανότητα (προφορικός και γραπτός λόγος), στον τομέα της γραμματειακής υποστήριξης και ευελιξία στην αναζήτηση εργασίας σε ευρύτερο επιχειρησιακό πεδίο.

Περιγραφή σεμιναρίου

Πρώτη Εβδομάδα:
Πρώτο μέρος βιβλίου, ενότητες 6 (Greeting visitors),7 (Helping visitors),10
(Qualities of a good employee)

Δεύτερη Εβδομάδα:
Πρώτο μέρος βιβλίου, ενότητες 9
(Phone calls), 12(Answering the phone), 13(Making appointments)

Τρίτη Εβδομάδα:
Δεύτερο μέρος βιβλίου ενότητα 1(office
routines), Τρίτο μέρος βιβλίου ενότητα 2(Quantities), ενότητα 3 (Writing
invitations)

Τέταρτη Εβδομάδα:
Πρώτο μέρος βιβλίου, ενότητες 8(Office schedules), 11(Departments)

Πέμπτη εβδομάδα:
Κριτήριο αξιολόγησης / Τρίτο μέρος βιβλίου, ενότητα 2( Administrative assistant)

Έκτη Εβδομάδα:
Πρώτο μέρος βιβλίου, ενότητα 14 (Business letters), Δεύτερο μέρος βιβλίου, ενότητα (Writing invitations), Τρίτο μέρος βιβλίου: ενότητα 8 (Official letters)

Έβδομη Εβδομάδα:
Δεύτερο μέρος βιβλίου, ενότητα 11 (Using computers), ενότητα 12 (Word processing), Τρίτο μέρος βιβλίου, ενότητα 7 (The mail), ενότητα 9 (Telecommunications)

Όγδοη Εβδομάδα:
Δεύτερο μέρος βιβλίου, ενότητα 13(Meetings), ενότητα 14 (Conferences) ενότητα 15 (Conference equipment) Τρίτο μέρος βιβλίου, ενότητα 6 (Meetings minutes)

Ένατη Εβδομάδα:
Δεύτερο μέρος βιβλίου, ενότητα 4 (Making travel arrangements), ενότητα 5 (Booking a hotel room), ενότητα 6 (Travel preparations), Τρίτο μέρος βιβλίου, ενότητα 5(Agendas)

Δέκατη Εβδομάδα:
Κριτήριο αξιολόγησης

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 1.2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.