Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/06/2024
3 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ποιους απευθύνεται

Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ,ΤΕΙ και ΙΕΚ
Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών ,τραπεζών ,ελεγτικών εταιριών και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

Σκοπός

Σκοπός του εξ’ αποστάσεως προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις Α.Ε. Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό,αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Στόχος του εξ’ αποστάσεως προγράμματος είναι, συνεπώς, να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά, θέματα περί Ανωνύμων Εταιριών σχετικά με την διάθεση των κερδών, τις διαδικασίες λύσης,εκκαθάρισης,μετατροπής,συγχώνευσης,διάσπασης καθώς και σε βασικές έννοιες περιεχομένων του κατασταστικού. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα αναλύσουμε τις τροποποιήσεις που έγιναν στο Ν.2190/1920 με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος /μενη θα μπορεί να :

  • Κατανοεί τα θέματα που συνδέονται με τη σύσταση, λειτουργία και μετατροπή των ανωνύμων εταιρειών
  • Εκτιμάει τα ζητήματα όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις Α.Ε
  • Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης
  • Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιγραφή
* Διάθεσης Κερδών
* Προμερίσματος
* Λογιστικών και φορολογικών ζημιών
* Διάθεσης μετοχών στο προσωπικό
* Αύξησεων μετοχικού κεφαλαίου
* Μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου
* Απόσβεσης μετοχικού κεφαλαίου
* Αμοιβών και συμβάσεων μελών διοικήσεως ανώνυμης εταιρείας και Ε.Π.Ε.
* Συμβάσεις με μέλη διοικήσεως και ενδοεταιρικές συναλλαγές
* Θέματα Leasing
* Πώληση ακινήτου σε εταιρία Leasing και εν συνεχεία μίσθωση στον πωλητή (Sale and lease back)
* Οικονομικές Καταστάσεις, Έκθεση Δ.Σ, Δημοσιότητα

Με την ολοκλήρωση του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Ειδικά Θέματα Ανωνύμων Εταιριών» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις Α.Ε.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό,αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 3.16
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.