E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση

Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης - Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
06/04/2020
3 μήνες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημ. Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με έργα (projects) από την τεχνική πλευρά αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων που σχετίζονται με έργα, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ευρύ γνωσιακό υπόβαθρο προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ή να επιδιώξουν επαγγελματική πιστοποίηση στη διοίκηση έργων.

ΣΚΟΠΟΣ

Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη της διοίκησης έργων εξετάζοντας συνολικά ένα έργο από την απόφαση υλοποίησής του μέχρι την ολοκλήρωσή του. Παρουσιάζεται βήμα-προς-βήμα η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος έργου, το οποίο περιλαμβάνει το καταστατικό του, την αναλυτική τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου, το σύνολο του χρονικού προγραμματισμού, την ανάπτυξη του προϋπολογισμού, το σχέδιο στελέχωσης και το σχεδιασμό αντιμετώπισης κινδύνων. Σε κάθε μία από τις ενότητες του μαθήματος παρουσιάζονται συγκεκριμένες τεχνικές και παγκόσμια πρότυπα, τα οποία υποστηρίζουν την ορθή ανάπτυξη προγραμμάτων έργων και παρέχουν αξιόπιστους ποσοτικούς δείκτες που υποστηρίζουν την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων. Οι στόχοι του μαθήματος είναι: (α) η εκμάθηση των βασικών εννοιών, μεθοδολογιών και τεχνικών σύγχρονης διοίκησης έργων, (β) η κατανόηση της αναγκαιότητας εναρμόνισης της διοίκησης έργων με τη στρατηγική, τις αξίες και τους στόχους ενός οργανισμού καθώς και η αίσθηση των πολυδιάστατων επιπτώσεων που έχουν τα έργα στο συνολικό περιβάλλον που εκτελούνται, (γ) η εξοικείωση με τις πλέον διαδεδομένες και παγκοσμίως αποδεκτές τεχνικές και πρότυπα που διευκολύνουν τη διοίκηση έργων και αποτελούν την κοινή διεθνή γλώσσα συνεννόησης στα θέματα αυτά, και (δ) η παρουσίαση με το μεθοδολογικό πλαίσιο επιλογής, ανάπτυξης, εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό
- Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί – Το Περιβάλλον της Διοίκησης Έργων – Ο Κύκλος Ζωής του Έργου και του Προϊόντος του Έργου - Οργανωτικές Δομές - Ο Ρόλος του Γραφείου Διοίκησης Έργων (Project Management Office – PMO) – Ρόλος και Υπευθυνότητες Διοικητών Έργων
- Στρατηγικός σχεδιασμός και μέθοδοι επιλογής έργων – Ανάλυση του κύκλου ζωής – Πραγματική αξία και πραγματικό κόστος ενός έργου - Τεχνικές αξιολόγησης και επιλογής έργων
- Οι Γνωστικές Περιοχές της Διοίκησης Έργων – Φάσεις του Έργου – Διεργασίες και Ομάδες Διεργασιών Διοίκησης Έργων
- Συνολική Διοίκηση του Έργου – Καταστατικό και Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου – Σχέδιο (Πρόγραμμα) Έργου και Συνιστώσες του – Κεντρική και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αλλαγών – Παρουσίαση Πρότυπων Καταστατικών και Σχεδίων Διοίκησης Έργου
- Διαχείριση Φυσικού Αντικειμένου του Έργου – Τεχνικές και Πρότυπα Δομής Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure – WBS) – Σχέδιο Διαχείρισης Φυσικού Αντικειμένου
- Διαχείριση Χρόνου του Έργου – Εκτίμηση Παραγωγικού Δυναμικού και Διάρκειας Δραστηριοτήτων – Τεχνικές Εκτίμησης και Συνήθη Προβλήματα – Ανάπτυξη Ακολουθίας Δραστηριοτήτων και Τεχνικές Ανάπτυξης Γραφημάτων – Εξαρτήσεις, Περιορισμοί και Προθεσμίες
- Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής (CPM) – Συμπίεση Χρονοδιαγράμματος και Βελτιστοποίηση – Πρότυπα Χρονικής Διαχείρισης Έργων
- Οικονομική Διαχείριση Έργου – Τιμές και Είδη Παραγωγικού Δυναμικού – Ανάπτυξη Προϋπολογισμού και Μέθοδοι Κατάρτισής του – Ανάθεση Παραγωγικού Δυναμικού και Εξισορρόπησή του – Βελτιστοποίηση Διάρκειας Έργου και Απασχόλησης Παραγωγικού Δυναμικού
- Παρακολούθηση και Έλεγχος της Προόδου ενός Έργου – Πρότυποι Δείκτες και Μορφές Αναφορών – Η Μέθοδος Διοίκησης της Δεδουλευμένης Αξίας (Earned Value Management - EVM) - Σύγκριση προϋπολογισμένου και πραγματικού κόστους - Εντοπισμός αποκλίσεων, διόρθωση πορείας και μελλοντικές εκτιμήσεις
- Διαχείριση Κινδύνων Έργου – Μητρώο Κινδύνων – Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Κινδύνων – Σχεδιασμός Εκτάκτων Καταστάσεων – Σχεδιασμός και Τεχνικές Αντιμετώπισης Κινδύνων – Προληπτική και Διορθωτική Διαχείριση Κινδύνων Έργου - Παρακολούθηση Εξέλιξης Κινδύνων
- Διαδικασία Κλεισίματος Έργου – Έλεγχος Ολοκλήρωσης Σύμβασης και Παραλαβή Έργου – Ρήτρες – Ιστορικά Στοιχεία
- Μελέτες Περίπτωσης

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από τα εξής:
- Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό φωνητικό σχολιασμό
- Σύντομα video παρουσίασης και εξήγησης των πιο κεντρικών εννοιών με τη μορφή «μαθήματος στον πίνακα» (whiteboard sessions)

Η τελική εξέταση είναι δομημένη με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος
Η διοίκηση έργων ασχολείται με τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις τεχνικές σωστής επιλογής, σχεδιασμού, προγραμματισμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης ενός έργου. Στο αρχικό της στάδιο, περιλαμβάνει τη μελέτη σκοπιμότητας ενός έργου και την αρχική αξιολόγηση του από τεχνικής, οικονομικής, χρηματοδοτικής, κοινωνικής, ενεργειακής και περιβαλλοντικής άποψης. Στα επόμενα στάδια ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την ανάλυση, οργάνωση, εκτίμηση, χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, διοίκηση ποιότητας και ανάλυση κινδύνων ενός έργου.
Διερευνώντας τα προγράμματα σπουδών αρκετών ΑΕΙ κατά τη δεκαετία του ’90 διαπιστώνεται ότι σε πολύ λίγα Τμήματα η Διοίκηση Έργων αποτελούσε μέρος του προγράμματος σπουδών. Η δεκαετία 2000-2010 έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα του αντικειμένου, κυρίως εξαιτίας των έργων που εκπονήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο διάστημα και της επαφής με τις βέλτιστες πρακτικές ξένων εταιρειών που αφύπνισαν τον τεχνικό και επιστημονικό κόσμο ως προς την αναγκαιότητα λήψης γνώσεων από το πρώτο κιόλας πτυχίο. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η Διοίκηση Έργων εφαρμόζεται όχι μόνο σε τεχνικά έργα αλλά επίσης, και κυρίως, σε πλήθος άλλων έργων, όπως έργα πληροφορικής, έργα συντήρησης, φαρμακευτικά έργα, κλπ.

Σε κάθε εβδομάδα γίνεται παρουσίαση μίας ενότητας που περιγράφεται στο αναλυτικό αντικείμενο του μαθήματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας