Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV AUSTRIA ACADEMY
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Γρηγορόπουλος Διονύσης

Σκοπός

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα” Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)” αποσκοπεί στη διασφάλιση για τους εκπαιδευόμενους των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να καταστούν ικανοί να οργανώνουν τις εργασίες διαχείρισης αποθεμάτων, ώστε να επιτευχθεί η μείωση αυτών και παράλληλα να αυξηθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών που συναλλάσσονται με την μονάδα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια σχετιζόμενα με :

 • την ταξινόμηση των εμπορευμάτων βάσει καθορισμένων κριτηρίων
 • τη διαχείριση με ορθό τρόπο και αποτελεσματικά τα αποθέματα ώστε να λειτουργεί χωρίς διακοπές μια ομαλή ροή παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, υλικών και αγαθών μέσα σε μια δεδομένη επιχείρηση ή σε ένα συγκεκριμένο τμήμα
 • τον καθορισμό της εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων προμηθειών σε επιθυμητό χώρο και χρόνο, έχοντας λάβει υπόψιν τους περιορισμούς που υπόκεινται σε εύλογα όρια δυνατοτήτων παραγωγής προμηθευτών.
 • τον καθορισμό ως προς τις διαδικασίες διανομής ως πρωτεύον παράγοντας αποτελεί η εξυπηρέτηση πελατών και οι οικονομικές επιδόσεις των πωλήσεων
 • την τήρηση του ελέγχου των εισροών, παρακολούθηση εκροών αγαθών και υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των αποθεμάτων
 • την τήρηση της παρακολούθησης και ελέγχου των παραγγελιών των πελατών αλλά και προμηθευτών και παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς
 • την αποθήκευση, εξυπηρέτηση πελατών (customer service) και προμηθευτών μέσω χρήσης ΔΟΠ

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» αναφέρεται σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων διερευνώντας τη συνολική διαχείριση του εφοδιασμού μιας επιχείρησης με επιμέρους δραστηριότητες επικεντρώνοντας σε θέματα, όπως η μεταφορά πρώτων υλών και τελικών εμπορευμάτων, η αποθήκευση τους, η διαχείριση των αποθεμάτων, ο συντονισμός των δρομολογίων και ο έλεγχος της διανομής των τελικών προϊόντων. Παρατίθεται η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου μιας αποτελεσματικής και οικονομικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ημικατεργασμένων αποθεμάτων, των έτοιμων προϊόντων και της σχετικής πληροφορίας από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών ακολουθώντας ως θεμελιώδη πυλώνα τις αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας.

Δεξιότητες:

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης, ο/η καταρτιζόμενος/η αναμένεται να έχει αποκτήσει τις κάτωθι γνώσεις και δεξιότητες:

 • Βασικά στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Πιστωτική πολιτική
 • Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ
 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Βασικά στοιχεία Δικαίου (Μεταφορών, Αστικό, Εργατικό), Αρχές Αστικού Δικαίου, Ενοχικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου, Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • INCOTERMS
 • Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
 • Γνώση βασικών αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 • ISO 9001, HACCP , LOT, ABC
 • Γνώση βασικών αρχών αποθήκευσης
 • LIFO, FIFO, FEFO
 • Κατανομή στα ράφια ανάλογα με το βάρος, τη γεωμετρία, τον όγκο διακίνησης είδους
 • Θερμοκρασίες αποθήκευσης
 • Βασικές γνώσεις φυσικών και χημικών στοιχείων εμπορευμάτων
 • Βασικές αρχές λογιστικής και χρηματοοικονομικών
 • Παραστατικά στοιχεία, Κοστολόγηση, Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Βασικά στοιχεία περιγραφικής στατιστικής, Ποσόστωση και Μέσος Όρος, Περιγραφική Στατιστική
 • Προβλέψεις και ανάλυση τάσης
 • Βασικές αρχές διαχείρισης εμπορευμάτων
 • Θερμοκρασίες παραλαβής, Υλικά Συσκευασίας, Έλεγχος θαλάμου φορτηγού
 • MRPI – MRPII
 • Διαχείριση Επικινδύνων φορτιών
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διαχείριση Δικτύων Διανομής & Διανομές Εμπορευμάτων, Ροές εμπορευμάτων
 • Κύκλος Ζωής Προϊόντων
 • Προγραμματισμός Παραγωγής & νέες τεχνολογίες
 • Ανάλυση δεικτών εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Έλεγχος και συντήρηση εξοπλισμού
 • Γνώσεις Επιλογής και Διαπραγμάτευσης με προμηθευτές
 • Κριτήρια επιλογής προμηθευτών
 • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στην επιλογή
 • Συνθήκες και φιλοσοφία διαπραγμάτευσης
 • Βασικές Γνώσεις και εφαρμογή κανόνων συντήρησης και προληπτικής ασφάλειας εξοπλισμού
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα, Υπευθυνότητα και συνέπεια, Κριτική σκέψη και αξιοποίηση εμπειρίας, Ικανότητα οργάνωσης χρόνου και εργασιών, Ικανότητα ομαδικής εργασίας, Ικανότητα προτεραιοποίησης και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, Ικανότητα λήψης αποφάσεων, Υπολογιστική ικανότητα αντίληψης χώρου
 • Εφαρμογή των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας και των μέτρων προστασίας
 • Προφύλαξη πιθανά ατυχήματα στο χώρο εργασίας
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών της Εργατικής Νομοθεσίας και των βασικών όρων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις
 • Υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων αναζήτησης εργασίας, Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, Προετοιμασία για τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής συνέντευξης

Πληροφορίες συμμετοχής

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Ευκαιρίες εργασίας:

Με την δεξιότητα της οργάνωσης εφοδιαστικής αλυσίδας μπορείτε να αναζητήσετε θέση εργασίας σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων.

Θα μπορείτε να απασχοληθείτε σε επιχειρήσεις:

 • Διανομής αγαθών
 • Διαχείρισης αποθεμάτων
 • Μεταφορικές
 • Παραγωγής πρώτων υλών
 • Πιστοποίηση:

Απόκτηση διαπιστευμένου, κατά το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το Ε.ΣΥ.Δ., πιστοποιητικού της ACTA Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. “ Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας” κόστους 190€ σε όποιον το επιθυμεί.

Παρέχεται επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης διάρκειας 60 ωρών

Early Bird: 10 ημέρες πριν την έναρξη της εκπαίδευσης έκπτωση 10%.
Σε επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της TUV AUSTRIA Academy, εντός 6 μηνών από το πέρας της εκπαίδευσης, καθώς και σε περίπτωση σύστασης προσώπου 10% έκπτωση.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.