Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Σπύρος Μανέτας

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και στελέχη εταιρειών ανελκυστήρων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή γενικών γνώσεων για τη λειτουργία εταιρειών που ασχολούνται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων.

Χωρίζεται σε πέντε τμήματα
 • Το πρώτο αφορά στη παρουσίαση του συνόλου της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που διέπει το χώρο των ανελκυστήρων
 • Το δεύτερο αφορά σε τεχνικές γνώσεις γύρω από τις επισκευές παλαιών ανελκυστήρων, τόσο ηλεκτροκίνητων όσο και υδραυλικών με τα σημεία στα οποία πρέπει να δίνεται προσοχή
 • Το τρίτο τμήμα αφορά σε επιχειρησιακές γνώσεις και αφορά στη μεθοδολογία κοστολόγησης για σύνταξη προσφορών, σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού και παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών
 • Το τέταρτο τμήμα αφορά τη διοίκηση ενός έργου εγκατάστασης ανελκυστήρων/κυλιόμενων κλιμάκων, με αναλυτική αναφορά σε όλα τα στάδια καθώς και τη παρουσίαση σχεδίου ασφάλειας κατά την εγκατάσταση
 • Το πέμπτο στάδιο αφορά τη συντήρηση ανελκυστήρων με λεπτομερή κατανομή εργασιών ανά μήνα καθώς και παρουσίαση σχεδίου ασφάλειας κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης, ενώ παρουσιάζεται ηλεκτρολογικό σχέδιο και μεθοδολογία για την επίλυση βλαβών

Η παράλληλη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων προσαρμοσμένων στη λειτουργία των εταιρειών ανελκυστήρων, θα βοηθήσει στη καλύτερη εμπέδωση του περιεχομένου της παρουσίασης και του συνόλου του σεμιναρίου

Ελληνική Νομοθεσία

Σύντομη αναφορά στην ισχύουσα Νομθεσία και τις διαφορές με το προσχέδιο της νέας ΚΥΑ

 • Φ.Α/9.2/Οικ.28245/1245/2008 υπουργική απόφαση (Β’ 2604) & προσχέδιο νέας ΚΥΑ
Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Σύντομη αναφορά στην ισχύουσα Κοινοτική Οδηγία μηχανημάτων και την Κοινοτικη οδηγία περί ανελκυστήρων
 • Κοινοτική Οδηγία 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα
 • Κοινοτική Οδηγία 2014/33/ΕΕ σχετικά με τους ανελκυστήρες
Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Σύντομη αναφορά στα ΕΝ που αφορούν τους ανελκυστήρες και τα κυριότερα σημεία του κάθε Προτύπου
 • EN 81-20:2014 + 2020
 • Ανελκυστήρες Ατόμων & Φορτίων
 • EN 81-21:2009+A1:2012
 • Νέοι Ανελκυστήρες Ατόμων & Φορτίων σε Υπάρχοντα Κτίρια
 • EN 81-22:2014
 • Ηλεκτρικοί ανελκυστήρες σε κίνηση υπό κλίση
 • EN 81-28:2003
 • Απομακρυσμένος συναγερμός ανελκυστήρων Ατόμων & Φορτίων
 • EN 81-50:2014 + 2020
 • Κανόνες σχεδίασης, υπολογισμοί, έλεγχος & πιστοποίηση εξαρτημάτων ανελκυστήρων
 • EN 81-58:2003
 • Δοκιμές πυραντοχής θυρών φρέατος
 • EN 81-70:2003,
 • EN 81-70:2003/A1:2004
 • Προσβασιμότητα στους ανελκυστήρες Ατόμων από Άτομα με Κινητικές Δυσκολίες
 • EN 81-71:2005+A1:2006
 • Ανελκυστήρες με αντοχή σε βανδαλισμούς
 • EN 81-72:2015
 • Ανελκυστήρες Πυροσβεστών
 • EN 81-73:2005 2016
 • Συμπεριφορά των ανελκυστήρων σε πυρκαγιά
 • EN 81-77:2013
 • Ανελκυστήρες που υπόκεινται σε κατάσταση σεισμού
 • EN 12016:2013
 • Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα εξαρτημάτων ανελκυστήρων
 • EN 12385-3:2004+A1:2008
 • Συρματόσχοινα ανελκυστήρων - Πληροφορίες για χρήση & συντήρηση
 • EN 12385-5:2002/AC:2005
 • Συρματόσχοινα ανελκυστήρων - Τρόπος κατασκευής
 • EN 13015:2001+A1:2008
 • Κανόνες για την έκδοση οδηγιών συντήρησης
 • EN 13411-7:2006+A1:2008
 • Τερματισμοί συρματόσχοινων-Τμήμα 7: Συμμετρικοί κώνοι τύπου σφήνας
Ηλεκτρικοί ανελκυστήρες

Αναφορά στα βασικά στοιχεία των ανελκυστήρων τριβής, τα οποία πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη διάρκεια επισκευών
 • Σημεία ελέγχου ανελκυστήρων τριβής ανάλογα με τη χρονολογία άδειας
 • Υπολογισμός ταχύτητας ανελκυστήρα / περιορισμοί ανάλογα με τη ταχύτητα
 • Υπολογισμός γωνίας επικάλυψης συρματόσχοινων για επίτευξη ορθής τριβής
 • Υπολογισμός αριθμού συρματόσχοινων για επίτευξη ορθης τριβής
 • Άλλα θέματα που πιθανόν χρειάζονται διευκρινίσεις
Υδραυλικοί ανελκυστήρες

Αναφορά στα βασικά στοιχεία παλαιών υδραυλικών ανελκυστήρων, στα οποία πρέπει να δίνουμε προσοχή κατά τη διάρκεια επισκευών
 • Αναφορά σε θέματα στατικής επάρκειας, στοιχείων ασφαλείας που χρειάζεται να προστεθούν καθώς και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανικών στοιχείων ασφάλειας σε επισκευές παλαιών υδραυλικών ανελκυστήρων
Διοίκηση έργου εγκατάστασης

Αναφορά στα κύρια σημεία διαχείρισης ενός έργου νέας εγκατάστασης
 • Συζήτηση πάνω σε λίστα διαχείρισης έργου στην οποία αναφέρονται όλα τα στάδια μιας εγκατάστασης ανελκυστήρων/κυλιόμενων κλιμάκων, από την υπογραφή του συμφωνητικού ως τη παράδοση του έργου με τεχνικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα
Κοστολόγηση Πωλήσεων

Αναφορά στα σημεία κοστολόγησης
 • Συζήτηση πάνω σε φύλλα κοστολόγησης έργων και σημεία που πρέπει να δίνεται προσοχή, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Σύνταξη Προϋπολογισμού εταιρείας

Παρουσίαση σχεδίου προϋπολογισμού
 • Συζήτηση πάνω στο σχέδιο προϋπολογισμού προσαρμοσμένο σε εταιρείες ανελκυστήρων, όπου γίνεται υπολογισμός εσόδων-εξόδων σε μηνιαία-τριμηνιαία και ετήσια βάση
Χρηματικές ροές (cash flow)

Παρουσίαση σχεδίου χρηματικών ροών
 • Συζήτηση πάνω σε σχέδιο χρηματικών ροών προσαρμοσμένο σε εταιρείες ανελκυστήρων, που αφορούν σε πληρωμές και εισπράξεις σε μηνιαία-τριμηνιαία και ετήσια βάση
Ηλεκτρολογικό σχέδιο

Παρουσίαση ηλεκτρολογικού σχεδίου και εξήγηση συμβόλων
 • Εξηγήσεις ανάγνωσης ηλεκτρολογικού σχεδίου βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία
Troubleshooting

Μεθοδολογία για επίλυση βλάβης
 • Παρουσίαση μεθοδολογίας επίλυσης βλαβών και συζήτηση με πραγματικά παραδείγματα
Λίστα εργασιών συντήρησης

Παρουσίαση ετήσιας κατανομής εργασιών συντήρησης
 • Παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε λίστες συντήρησης οι οποίες έχουν μηνιαία κατανομή εργασιών για υδραυλικούς και ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες
Ασφάλεια κατά την εργασία

Παρουσίαση σχεδίου ασφάλειας εργασιών κατά την εγκατάσταση / συντήρηση
 • Παρουσίαση και συζήτηση πάνω στο σχέδιο ασφάλειας κατά την εγκατάσταση και κατά τη συντήρηση

Πληροφορίες συμμετοχής

4ήμερο – Συνολικής Διάρκειας 12 ωρών

Ώρες διεξαγωγής : 17:00 – 20:00 (Τρίτη & Πέμπτη κάθε εβδομάδας)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 04 & 06 & 11 & 13 Οκτωβρίου

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.