Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 22301:2019 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
AXIA CERT
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Σε ποιους απευθύνεται

- Στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα Συμμόρφωσης, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ασφάλειας Πληροφοριών
- Αξιολογητές διαχειριστικών συστημάτων οι οποίοι θα αποκτήσουν την εκπαιδευτική επάρκεια για την αξιολόγηση συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας (Business Continuity) σύμφωνα με το ISO 22301:2019
- Συμβούλους διαχειριστικών συστημάτων οι οποίοι θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους στον τρόπο ανάπτυξης συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το ISO 22301:2019
- Εξειδικευμένο προσωπικό επιχειρήσεων που θα λειτουργούν ως εσωτερικοί επιθεωρητές συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση των απαιτήσεων της τελευταίας έκδοσης του προτύπου ISO 22301:2019 και η κατάρτιση όλων των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις αυτές. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις μεθόδους Ανάπτυξης, Εφαρμογής και Επιθεώρησης Συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Στις μέρες μας οι πιθανότητες για εκδήλωση συμβάντων που μπορεί να προκαλέσουν διαταραχή στην συνέχεια της λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων, τείνουν να έχουν αυξητική τάση. Τα συμβάντα διαταραχής μπορεί να οφείλονται σε εσωτερικές λειτουργικές του οργανισμού, σε ανθρώπινη υπαιτιότητα, σε τεχνολογικούς λόγους, στην κλιματική αλλαγή, σε κοινωνικές αναταραχές, σε τρομοκρατικές επιθέσεις ακόμα και σε γεωπολιτικές αιτίες. Δυστυχώς, δεν μπορούμε πάντα να ελέγξουμε το μέγεθος μιας διαταραχής ή καταστροφής ούτε να αποτρέψουμε τον ερχομό της. Δύναται όμως, με επιμελή σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία, να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό το μέγεθος της οποιασδήποτε διαταραχής, διακοπής λειτουργίας ή απώλειας.
Στο πλαίσιο μιας συστηματικής αντιμετώπισης περιστατικών διαταραχής και με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από την εκδήλωσή τους, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO, εξέδωσε πρότυπο για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας – ISO 22301, με τίτλο “Society Security – Business Continuity Management Systems – Requirements”. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 παρέχει την υποδομή, πάνω στην οποία βασίζονται οι λειτουργίες του οργανισμού ως προς την ανθεκτικότητα τους σε ενδεχόμενες απειλές, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή
 • Επιχειρηματική συνέχεια
 • Η αξία της επιχειρηματικής συνέχειας για ένα οργανισμό.
 • Όροι και Ορισμοί
 • Απειλές (threats), Ευπαθή σημεία (Vulnerabilities), Βλάβες και Ζημιές (Harms & Damages)
 • Διαχείριση Επιχειρηματικής Συνέχειας
 • Το πρότυπο (ISO 22301). Το πλαίσιο διαχείρισης κατά ISO 22301. Η καλύτερη πρακτική προσέγγισης κατά ISO 22301
 • Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management): Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis), Αντιμετώπιση Κινδύνων (Risk Treatment), Παρακολούθηση Κινδύνων (Risk Monitoring), Βελτιστοποίηση Κινδύνων (Risk Optimization) και η προκύπτουσα Ανάλυση Επιχειρηματικής Επίπτωσης (Business Impact Analysis)
 • Μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός συστήματος ISO 22301 (παρουσίαση υποδειγμάτων πολιτικών, εντύπων και καλών πρακτικών)
 • Εσωτερική Επιθεώρηση σύμφωνα με το ISO 22301 (σημεία ελέγχου και τεκμηρίωση συμμόρφωσης)
 • Αξιολόγηση και Πιστοποίηση από Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 22301 (απαιτήσεις και τεκμηρίωση συμμόρφωσης)

Πληροφορίες συμμετοχής

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 16 ώρες.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Τετάρτη 22/6/2022 ώρες 17.30 – 21.30
Πέμπτη 23/6/2022 ώρες 17.30 – 21.30
Σάββατο 25/6/2022 ώρες 10.00 – 18.00

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης AXIA CERT

Κόστος Συμμετοχής

 300 €

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.