Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & SOCIAL MEDIA EXPERT

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών & σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης.
Παρουσιάζονται θέματα για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό όλων των εργασιών του γραφείου, την γραπτή και προφορική επικοινωνία καθώς και την διαχείριση προβλημάτων.
Επίσης παρουσιάζονται όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γίνεται πρακτική εκπαίδευση, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαφήμιση και προβολή της επιχείρησης.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης
• Γνωριμία. Ο ρόλος: καθήκοντα, Δεοντολογία & Ηθική.
• Ικανότητες και δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης
• Τύποι πελατών και χειρισμός παραπόνων
• Διαχείριση προϊσταμένων: διαφωνία, follow up αποφάσεων διοίκησης, η συμβολή της
Γραμματέως στη βελτίωση του προγραμματισμού του προϊσταμένου της, συναντήσεις,
συσκέψεις, ταξίδια
• Η διαχείριση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
• Συναλλακτική Ανάλυση Συμπεριφοράς, ΝLP, "The boss behind the boss".
• Τρόποι και μέσα επικοινωνίας: διαχείριση των κρίσεων, οι βασικές αρχές της διαχείρισης
κρίσεων, πρακτικές μείωσης εντάσεων & συγκρούσεων
• Οι Δημόσιες Σχέσεις: στοιχεία που αναβαθμίζουν την εικόνα της Εταιρείας, τρόποι και μέσα
επικοινωνίας, διαμόρφωση σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές, media κ.α.

Οργάνωση Γραφείου
• Βασικές αρχές της οργάνωσης γραφείου
• Προγραμματισμός ημερήσιας εργασίας P.A.
• Καθορισμός προτεραιοτήτων O.O.D.A.
• Σύγχρονα Εργαλεία Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων - Προγραμματισμού
• Διαχείριση χρόνου, προτεραιότητες & τεχνικές αντιμετώπισης αναβλητικότητας: ο ρόλος του
multitasking
• Η διαχείριση του σημαντικού & του επείγοντος: οριοθετώντας την σχέση μεταξύ επείγοντος & σημαντικού σε σχέση με το επείγον & ΜΗ σημαντικό.
• Η διαχείριση της πληροφορίας
• Έννοια Αρχείου, δημιουργία αρχείου συστήματα αρχειοθέτησης, κανόνες αρχειοθέτησης, ταξινόμηση – ταξιθέτηση
• Προτεινόμενα αρχεία επιχείρησης, εκκαθάριση αρχείου
• Αρχείο Εμπιστευτικών Πληροφοριών

Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου
• Χρήση G-MAIL & GOOGLE CALENDAR
• Χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας και μετάφρασης
• Χρήση Eργαλείων Μετάφρασης: SYSTRAN - GOOGLE TRANSLATE - WORLD LINGO TRANSLATE
• Online υπηρεσία μετατροπής αρχείων
• Κρυπτογράφηση Αρχείων & Φακέλων
• Μεταφορά μεγάλων αρχείων με WETRANSFER & DROPBOX
• Διαθεσιμότητα γραφείου από οπουδήποτε, απομακρυσμένη πρόσβαση και Online Office,

Τηλεδιασκέψεις
• Skype - Team Viewer - Google Drive
• Χρήση κωδικών (passwords) και Ηλεκτρονική υπογραφή
• Χρήση Μηχανών Αναζήτησης

Αλληλογραφία 4 ΩΡΕΣ
• Βασικά χαρακτηριστικά εγγράφου
• Μορφή και εμφάνιση εγγράφου
• Αρχές και μέθοδοι για αποτελεσματική συγγραφή κειμένων
• Συγγραφή κειμένων
• Πρακτικές υποδείξεις επανεξέταση - επιμέλεια - διόρθωση κειμένου
• Πηγές πληροφόρησης και βοηθήματα
• Είδη εγγράφων
• Σύνταξη επαγγελματικών επιστολών, το ύφος, τα μέρη & τα είδη της επιστολής, αρχές
γραπτής επικοινωνίας
• Συγγραφή επαγγελματικών επιστολών, διαχείριση επαγγελματικών e-mail
• Εμπορική Αλληλογραφία

SOCIAL MEDIA EXPERT

Social Media Strategy
• Ανάλυση των Social Media (SM), Ο ρόλος των social media στο marketing plan, Ορισμός και Χαρακτηριστικά των SM, Είδη (κατηγορίες) και εξέλιξη των SM
• Η σημασία του social media marketing για την επιχείρηση, Στατιστικά στοιχεία των SM, Τα social media στην Ελλάδα
• Στρατηγική των Social Media, Διαμόρφωση στρατηγικής, Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η στρατηγική
• Σχεδιασμός social media strategy βήμα βήμα, Συμβουλές για Online επιτυχία στα SM
• Public Relations και Social Media, Τα εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων, Η σημασία των social media στις Δημόσιες Σχέσεις/ Reputation Management, Δελτία τύπου και social media, e-Δελτία Τύπου, SMNR (social media news releases)
• Τα social media στην υπηρεσία της διαχείρισης κρίσεων
• Blog marketing, Δημιουργία Blog, Tips για blogs
• Κινητά& Social Media, Mobile application marketing, Ησημασίακαιηχρήσητων social media μέσωκινητών, Mobile apps για Facebook, twitter

Facebook - Facebook Ads & Statistics
• INTRO
• FB PROFESSIONAL PAGE
• PAGE COVER + LOGO
• KEYWORD RESEARCH
• OPTIMIZING FB PAGE (1+2)
• FB CALL TO ACTION
• FB GROUPS
• FB Events (1+2)
• STATISTICS (1+2+3)
• FB LOCALBUSINESS
• ADS (1+2+3)
• FB
• Shop-Offers-Services

Instagram
• Facts
• Δυνατότητες
• Δημιουργία λογαριασμού & ρυθμίσεις
• Φώτο & Video best practices
• Moρφές Διαφήμισης
• Εταιρικό Προφίλ & Δυνατότητες
• Στατιστικά

Twitter
• Facts, Δυνατότητες
• Πώς το χρησιμοποιούν οι εταιρίες
• Δημιουργία λογαριασμού
• Επεξεργασία Προφίλ
• Ρυθμίσεις
• Tweets & Promoted Tweets
• ΝΕΟ Twitter Moments
• Τwitter για επιχειρήσεις
• Tips & Best Practices

LinkedIn
• Περιήγηση προφίλ, Επεξεργασία προφίλ, LinkedIn Profile Tips, Summary Tips, Στοιχεία επικοινωνίας, δείγματα δουλειάς, λίστα δεξιοτήτων
• Recommendations, Ρυθμίσεις, Επαφές, Θέσεις εργασίας, Groups, Pulse, Εκπαίδευση
• Δημιουργία εταιρικής σελίδας, Παραδείγματα εταιρικών σελίδων / Foursquare, SlideShare
• Δημιουργία Διαφήμισης / Αγγελίας

Pinterest
• Facts
• Δημιουργία λογαριασμού & ρυθμίσεις
• Boards & Δυνατότητες
• Μετατροπή σε εταιρικό λογαριασμό
• Top κατηγορίες
• Best practices & Community Building για επιχειρήσεις

YouTube & YouTube Advertising
• YouTube: Στατιστικά στοιχεία, Δυνατότητες που προσφέρει, Δημιουργία καναλιού, Περιήγηση καναλιού και εισαγωγή πληροφοριών
• YouTube: Ρυθμίσεις, Πίνακας ελέγχου, Μεταφόρτωση (upload) βίντεο
• YouTube: Επεξεργασία βίντεο, Hangouts on Air, Δημιουργία playlist, Προώθηση βίντεο
• YouTube: Tips για επιτυχημένα βίντεο, Ιδέες για περιεχόμενο, διαχείριση καναλιού και κοινότητας, Case studies
• Διαφημιστική καμπάνια με video στο YouTube και το Google AdWords
• Τρόποι υλοποίησης TrueView Video Ads
• Brand Channels
• Αξιοποίηση YouTube Analytics

Online Video Marketing
• Ο ρόλος του ψηφιακού βίντεο μάρκετινγκ (Digital Video Marketing)
• Τα οφέλη του ψηφιακού βίντεο μάρκετινγκ (Digital Video Marketing)
• Βελτιστοποίηση του Website αξιοποιώντας το Video Marketing
• Βελτιστοποίηση του SEO αξιοποιώντας το Video Marketing
• Αξιοποίηση του Video marketing στο Google AdWords
• Αξιοποίηση του Video marketing στα Social Media
• Αξιοποίηση του Video marketing στο Email Marketing
• Ανάπτυξη στρατηγικής ψηφιακού βίντεο μάρκετινγκ (Digital Video Marketing strategy)
• Καθορισμός στόχων, στάδια σχεδιασμού του ψηφιακού βίντεο
• Λανσάρισμα/προβολή/προώθηση του ψηφιακού βίντεo

Πληροφορίες συμμετοχής

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΟΧΕΣ

• E-learning μεθοδολογία, με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.
• 24 ώρες το 24ωρο πρόσβαση, μελετάτε τις ώρες που σας εξυπηρετεί
• Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα, τις σημειώσεις του μαθήματος και τις αντίστοιχες εξετάσεις.
• Οι εκπαιδευόμενοι με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος μελετούν την ύλη και με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχουν στις εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά (on line) με άμεση ενημέρωσή τους για την επίδοσή τους.
• Προσφέρεται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
• Βεβαίωση σπουδών ΚΔΒΜ ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με αδειοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (αρ.αδείας 2100661)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.