Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/06/2024
3 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Α. Βαρελάς, Οικονομολόγος

Σκοπός

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να βοηθήσει τα στελέχη, τους προϊσταμένους και τους διευθυντές να διαπιστώνουν εύκολα τα δυνατά σημεία και τις δεξιότητες των εργαζομένων. Ο τρόπος του μείγματος στην ανάπτυξη του σεμιναρίου: διδασκαλία, διάλεξη, case studies, ενεργός συμμετοχή, ασκήσεις, υποδείγματα, κλπ. θα τους δώσει την δυνατότητα να μεταφέρουν στην επιχείρηση αρκετές νέες ιδέες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μεσαία, ανώτερα και τα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τα οποία ασχολούνται ή πρόκειται στο μέλλον να ασχοληθούν με την Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων, του «έξυπνου» Κεφαλαίου (Intellectual Capital) της επιχείρησης ή του οργανισμού. Επίσης απευθύνεται και στους Διευθυντές της Γραμμής Παραγωγής (Line Managers) οι οποίοι έχουν ή αναμένεται να τους ανατεθεί η επίβλεψη ή/και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τους ρόλους του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα έχουν εξηγηθεί οι ιδέες και οι λειτουργίες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού του τμήματος.

Θα έχουν γνώση της σπουδαιότητας του Σχεδιασμού του Ανθρώπινου Δυναμικού της οργάνωσης στην οποία εργάζονται και θα μπορούν να παρακολουθούν τις διαδικασίες της ανάλυσης της εργασίας, του σχεδιασμού της εργασίας, τις περιγραφές των θέσεων εργασίας, τα βήματα που απαιτούνται για το σχεδιασμό του αριθμού των εργαζομένων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της οργάνωσης.

Θα έχουν κατακτήσει τη διαδικασία της προσέλκυσης και της επιλογής εργαζομένων, θα γνωρίζουν τις πηγές από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν βιογραφικά και να δημιουργούν τις απαραίτητες δεξαμενές ώστε να ανατρέχουν σ’ αυτές στην περίπτωση που θέλουν να κάνουν μία πρόσληψη. Η εξοικείωση τους με τη διαδικασία των συνεντεύξεων θα τους βοηθήσει να κάνουν καλές προσλήψεις.

Επίσης, θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων και να οργανώνουν τις κατάλληλες εκπαιδεύσεις. Θα σχεδιάζουν και θα αξιολογούν τα αποτελέσματα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συνεχώς θα βελτιώνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Αν γίνονται αξιολογήσεις στην οργάνωση, θα είναι σε θέση να κάνουν προτάσεις για τα Έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν και να κατευθύνουν τους αξιολογητές ώστε να γίνονται αντικειμενικές κρίσεις για την απόδοση του κάθε εργαζόμενου.

Τέλος, θα εμπλέκονται στα συστήματα αμοιβών και θα διορθώνουν τυχόν ανισότητες που μπορεί να υπάρχουν σ’ αυτά.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο ορισμός, ο σκοπός και ο στόχος της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ). Ο ρόλος του
διευθυντού και των στελεχών της ΔΑΠ.
Η παρακίνηση, ορισμός, διαδικασία και θεωρίες.
Η διασφάλιση της δέσμευσης και της αφοσίωσης των εργαζομένων, κ.λπ.
Πως λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Η οργάνωση και η δομή με στόχο
την βέλτιστη χρήση περιορισμένων πόρων.
Ομάδες και ομαδική εργασία. Ορισμός, ρόλοι και χαρακτηριστικά των ομάδων. Η ηγεσία και το στυλ της. Η κουλτούρα της
επιχείρησης. Μελέτη περίπτωσης.
Η ευέλικτη επιχείρηση, οι εργασιακές σχέσεις, η ψυχολογική σύμβαση και η τόνωση του ηθικού
των εργαζομένων. Μελέτη περίπτωσης.
Ο σχεδιασμός του Ανθρώπινου Δυναμικού. Πόσους χρειαζόμαστε και τι είδους εργαζόμενους
επιθυμούμε.
Η διαχείριση της αλλαγής, ορισμός και μορφές. Η αντίσταση στην αλλαγή και το ξεπέρασμά της.
Μελέτη περίπτωσης.
Οι ικανότητες των εργαζομένων και η βελτίωσή τους. Η ανάλυσης της εργασίας. Η
περιγραφή των θέσεων εργασίας (παραδείγματα).
Η προσέλκυση και η επιλογή νέων εργαζομένων. Οι προδιαγραφές των υποψηφίων. Η μελέτη του
βιογραφικού των υποψηφίων. Η συνέντευξη και ο σχεδιασμός της. Δείγματα
ερωτήσεων κατά τη συνέντευξη. Μελέτη περίπτωσης.
Τα τεστ για την επιλογή των υποψηφίων συνεργατών. Η εισαγωγή των νέων εργαζομένων στην
επιχείρηση.
Η Ισορροπημένη Κάρτα (Balanced Scorecard)
Οι SMART στόχοι. Μελέτη περίπτωσης.
Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Δείγματα Εντύπων και ανάλυση αυτών.
3600 Feedback, η επιμόρφωση και η ανάπτυξη των εργαζομένων.
E-learning στη σύγχρονη εποχή μας. Η προσωπική μας ανάπτυξη. Πως μαθαίνουν οι άνθρωποι.
Γιατί δεν αποδίδουν οι εργαζόμενοι;
Η εκπαίδευση των εργαζομένων. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Η ανάπτυξη των στελεχών και των
διευθυντών. Η διαχείριση της καριέρας των εργαζομένων. Οι αμοιβές τους και τα
συστήματα αμοιβών. Οι εργασιακές σχέσεις και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 2.4
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.