Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
4 μήνες

Εισηγητής

Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LLM Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law

Σκοπός

To πρόγραμμα αποσκοπεί στο να ενημερώσει εμπεριστατωμένα αρχάριους αλλά και έμπειρους επιχειρηματίες, οικονομικούς διευθυντές, συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη τραπεζών, στελέχη εταιριών που ασχολούνται με την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, νομικούς και manager για νέες διαδικασίες προ-πτωχευτικής εξυγίανσης όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων όπως αυτός θα επαναδιαμορφωθεί στο υπό ψήφιση Νέο Πτωχικό Δίκαιο, αλλά και καινοτόμους θεσμούς του Πτωχευτικού Δικαίου, όπως η προσφάτως νομοθετηθείσα απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών του έντιμου πτωχού οφειλέτη-φυσικού προσώπου-2η ευκαιρία. Η 2η ευκαιρία φιλοδοξεί να επανεντάξει στην επιχειρηματικότητα εκ νέου χιλιάδες αφερέγγυες επιχειρήσεις προσφέροντας τους μια νέα αρχή. Επιπλέον παρουσιάζεται η απλοποιημένη διαδικασία πτωχευσεων για μικρες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα θα αναπτύξει τις βασικές πτυχές του Νέου Πτωχευτικου Δικαίου, του οποίου η ψήφιση αναμένεται μέχρι τις αρχες Σεπτεμβρίου και για το οποίο ήδη έχει δημοσιευθεί Σχέδιο, εστιάζοντας κυρίως στις προϋποθέσεις και τους τρόπους κήρυξης της πτώχευσης. Παράλληλα θα υπάρξει εποπτική αλλά πυκνη ενημέρωση για τα στάδια της κλασσικής πτωχευτικής διαδικασίας

Η έμφαση του προγράμματος θα παραμείνει σε εξειδικευμένα θέματα και πρακτικά ζητήματα της εξυγίανσης επιχειρήσεων στα πλαίσια του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα σε προ-πτωχευτικό επίπεδο, όπως το prepackaged plan, αλλά και τις διαφοροποιήσεις αυτών που ήδη έχουν δημοσιευτεί στο σχετικό Σχέδιο του Νεου Πτωχευτικού Δικαίου.

Επιπρόσθετα θα διαπραγματευτεί το θέμα της εντασσόμενης πλέον στο Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο « Πτώχευσης Καταναλωτή».

Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια ολιστική προσέγγιση στο σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο εξοικειωμένοι και με πιο εξειδικευμένα θέματα, αποκτώντας ένα πιστοποιητικό που θα τεκμηριώνει εμπεριστατωμένη γνώση του θέματος και των παραμέτρων του.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Ικανότητα συστηματικής μάθησης και οργάνωσης-Ικανοτητα κριτικής ανάλυσης
Δεξιότητα εφαρμογής σε συγκεκριμένη περίπτωση

Περιγραφή σεμιναρίου

1, Εισαγωγή στο Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο

1.1 Η επαναριοθέτηση του Πτωχευτικού Δικαίου ως δικαίου αφερεγγυότητας και η απόπειρα ολιστικής προσέγγισης των διαδικασιών εξυγίανσης επιχειρήσεων με το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο-H αποσύνδεση του πτωχευτικού δικαίου από την εμπορική ιδιότητα

1.2 Οι προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης- Τα προαπαιτούμενα και το «τεκμήριο πτώχευσης»

1.3 Η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης για μικρές πτωχεύσεις

2. Τα αποτελέσματα της κήρυξης της πτώχευσης, η αναγγελία και επαλήθευση των πιστωτών και οι ενέργειες του διαχειριστή αφερεγγυότητας στο νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας

2.1 Τα αποτελέσματα της κήρυξης της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη-Η πτωχευτική απαλλοτρίωση

2.2 Τα αποτελέσματα της κήρυξης της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές –Η αναστολή των ατομικών διώξεων

2.3 Η καθυστερημένη μετενέργεια αναστολής των ατομικών διώξεων ως προς τους ενέγγυους πιστωτές

2.4 Τα αποτελέσματα της κήρυξης της πτώχευσης ως προς λοιπούς τρίτους και εργαζομένους

2.5 Η νέα προσέγγιση για την λύση των συμβάσεων

2.6 Η σφραγιση και απογραφή της πτωχευτικής περιουσίας

2.7 Η αναγγελία και επαλήθευση των πιστώσεων

3. Τα όργανα της πτώχευσης

3.1 Το ππτωχευτικό Δικαστήριο

3.2 Ο Εισηγητής της Πτώχευσης

3.3 Ο διαχειριστής Αφερεγγυότητας –Ο ρόλος και η ευθύνη του

4. Το ενεργητικό της πτώχευσης

4.1 Η οριοθέτηση της πτωχευτικής περιουσίας

4.2 Η πτωχευτική διεκδίκηση και ο πτωχευτικός αποχωρισμός ως μέσα απεγκλωβισμού από την πτωχευτική περιουσία

4.3 Ο θεσμός της πτωχευτικής ανάκλησης

4.4 Η τύχη των εκκρεμών συμβάσεων

5. Το στάδιο της ένωσης των πιστών και η εκκαθάριση της περιουσίας του πτωχού

5.1 Η πάλαι ποτέ ένωση των πιστωτών και η ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας

5.2 Η εκποίηση της επιχείρησης του πτωχού ως σύνολου

5.3 Η εκπόίηση μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων

5.4 Η διανομή του πλειστηριάσματος και σχετική καταταξη των πιστωτων

5.5 Το πέρας της πτώχευσης

6. Η εταιρική πτώχευση

6.1 Η ιδιαιτερότητα της εταιρικής πτώχευσης και η ευθύνη των διοικούντωνγια πααρέλκυση ή πρόκληση της πτώχευσης

6.2 Πτώχευση ομίλων επιχειρήσεων και ο κανονισμος 2015/548 για τις διασυνοριακές πτωχεύσεις

7. Η απαλλαγή του φυσικού προσώπου από τα χρέη του ως 2η ευκαιρία –Η μερική απαλλαγή των νομίμων εκπροσώπων

7.1 Η δεύτερη ευκαιρία για τον έντιμο οφειλέτη για νέο ξεκίνημα μετά την πτώχευση

7.2 H Η έννοια του “έντιμου ’’ οφειλέτη και η ανάγκη για δυναμική ερμηνεία της- H αντιστροφή του βάρους απόδειξης στο Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο

7.3 Το εύρος των εντασσόμενων απαιτήσεων και αμφίβολα σημεία

7.4 Αποτελέσματα της απαλλαγής και υπόλοιπο των χρεών

7.5 Η (μερική) απαλλαγή χρεών για νομίμους εκπροσωπους εταιριών

7.6 Η προσφυγή κατά της απαλλαγής και αίτηση ανάκλησης

8. Οι προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα Μέρος Ι- Η επικράτηση της διαδικασίας της άμεσης δικαστικής επικύρωσης ( prepackaged plan)

8.1 Oι βασικές προϋποθέσεις και ενέργειες για την σύναψη της συμφωνίας-Ιδίως η απλή πιθανολογούμενη αφερεγγυότητα ως τρίτος λόγος εξυγίανσης

8.2 Περιεχόμενο της αίτησης-Απαραίτητα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καταστάσεις

8.3 Ιδιαίτερα η έκθεση του εμπειρογνώμονα

8.4 Το επιχειρηματικό σχέδιο και η κατάσταση πιστωτών

9. Οι προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα Μέρος ΙΙ – Η διαδικασία της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης και ο δικαστικός έλεγχος

9.1 Ο έλεγχος του Δικαστηρίου-Δυνητική περιστολή των εξουσιών του δικαστηρίου σε σχέση με τον έλεγχο της βιωσιμότητας –Η δυνατότητα του Δικαστηριου να επικυρώσει την συμφωνία με μια μόνο από τις 2 απαιτούμενες πλειοψηφίες πιστωτων(Η «διακατηγοριακή παράκαμψη»)

9.2 Ο ρόλος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ-Η πλσματική συναίνεσή τους στο Νέο Πτωχευτικό Κώδικα

9.3 Η δυνατότητη λήψης προσωρινών μέτρων στην διαδικασία εξυγίανσης

10. Οι προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα Μερος ΙΙΙ-Αποτελέσματα της διαδικασίας εξυγίανσης και ανατροπή της

10.1 Τα αποτελέσματα της δικαστικής επικύρωσης και τα πλεονεκτήματα για τον επιχειρηματία

10.2 Η ιδιάζουσα θέση των εγγυητών στην διαδικασία

10.3 Η δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής συμφωνίας εξυγίανσης

10.4 Η τριτανακοπή από διαφωνούντες πιστωτές και η δυνατότητα ακύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης

11. Οι προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα ΙV-Mεταβίβαση επιχείρησης και case studies

11.1 Η μεταβίβαση επιχείρησης στα πλαίσια της εξυγίανσης

11.2 Case studies περιπτώσεων εξυγίανσης

12. H πτώχευση ιδιώτη -καταναλωτή -Βασικές προϋποθέσεις και όροι

12.1 Η επιλογή της ένταξης της «Πτωχευσης Καταναλωτή»

12.2 Όροι και προϋποθέσεις κήρυξης-Η επάρκεια της πτωχευτικής περιουσίας

13. Η προστασία της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη

13.1 Η αίτηση του πτωχού για προστασία της κύριας κατοικίας του μεσω της μίσθωσης αυτής

13.2 Η έννοια του «ευάλωτου» οφειλέτη

13.3 Ο ρόλος του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης

13.4 Η δυνατότητα επαναγοράς της κύριας κατοικίας

14 .Ο εξωδικαστικός μηχανισμός στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα Μέρος Ι- Βασικές Προϋπο-θέσεις και όροι-εντασόμενες οφειλές

14.1 Η κατάργηση του Ν.4469/2017 και η ένταξη του εξωδικαστικού μηχανισμού στο Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο

14.2 Η αποσύνδεση από την προϋπόθεση των θετικών χρήσεων στο Νεο Πτωχευτικό Δίκαιο

14.3 Τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης

15. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα Μέρος ΙI- H κυριαρχία των χρηματοδοτικών φορεων και η συμμετοχή του Δημοσίου

15.1 Η πολυμερής συμφωνία αναδιάρθρωσης

15.2 Οι ισχύοντες κανόνες και ιδίως η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών

15.3 Η κυριαρχία των χρηματοδοτικών φορέων έναντι του Δημοσίου σε πολυμερείς συμφωνίες

16. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός στα πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα Μέρος ΙIΙ- Εναλλακτικές δυνατότητες του αιτούντα και αποτελέσματα της συμφωνίας

16.1 Ανασταλτικά αποτελέσματα της υποβολής της αίτησης

16.2 Αποτελέσματα της συμφωνίας

16.3 Οι διμερείς συμφωνίες με χρηματοδοτικούς φορείς

16.4 Η χρήση αλγορίθμων για την υποβολή πρόταση από τους εν γένει πιστωτών και η δυνατότητα του οφειλέτη για προσφυγή σε διαμεσολάβηση

17. Λοιπές παραπτωχευτικές διαδικασίες και διαδικασίες ‘’εξυγίανσης΄΄ εκτός Πτωχευτικού Κώδικα- Η έγκαιρη προειδοποίηση για λήψη μέτρων κατά της αφερεγγυότητας

17.1 O Nόμος 4307/2014 για την θέση σε ειδική διαχείριση επιχείρησης

17.2 Η Ειδική Διαχείριση επιχείρησης κατα το άρθρο 1040 ΚΠΟλΔ

17.3 Οι κρατικές ενισχύσεις ως μέσο εξυγίανσης των επιχειρήσεων

17.4 Η έγκαιρη προειδοποίηση για λήψη μέτρων κατά της αφερεγγυότητας

Το παραδοτέο υλικό συνίσταται στην παράδοση σημειώσεων από τον διδάσκοντα για κάθε ενότητα μαθημάτων σε μορφή word συνοδευόμενες με κάποιες διαφάνειες power point. Επίσης θα παρασχεθούν ενδεικτικά άρθρα από την βιβλιογραφία και αναλυτικά παραδείγματα κατανόησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 2.84
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.