Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ EΡΓΩΝ (Ν. 4412/2016 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4782/2021) (Module IΙI)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Ανέστης Β. Λελίδης

Περιγραφή σεμιναρίου

  • Γενική Παρουσίαση – Η προβληματική της αγοράς και των δημοσίων συμβάσεων (η περίπτωση των πράσινων δημοσίων συμβάσεων)
  • Η θέση των δημοσίων συμβάσεων στο ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο
  • Το κοινοτικό δίκαιο στον τομέα των κρατικών προμηθειών/δημόσιων συμβάσεων (συνοπτική ανάλυση των νέων κοινοτικών Οδηγιών)
  • Η «αρχιτεκτονική» της δημόσιας σύμβασης: Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, διαδικασίες ανάθεσης, αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση/ ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
  • Η περίπτωση των τεχνικών μελετών και των δημοσίων έργων (βασικά – εισαγωγικά στοιχεία)
  • Η εκτέλεση, η διαχείριση και η παρακολούθηση της δημόσιας σύμβασης προμηθειών/υπηρεσιών (παραδόσεις–παραλαβές, πρακτικά επιτροπών, τροποποίηση σύμβασης, πληρωμές, κυρώσεις/ποινικές ρήτρες)
  • Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ
  • Ο διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των δημοσίων προμηθειών – υπηρεσιών – έργων – Η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο προ-συμβατικό στάδιο (Αίτηση Ανάκλησης – Αίτηση Αναθεώρησης)
  • Η προβληματική (ζητήματα δικονομικά και ουσίας) των ένδικων διαφορών που προκύπτουν από τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – υπηρεσιών στην διαδικασία της αναθέσεως αυτών (προδικαστικές προσφυγές, αίτημα προσωρινών μέτρων, αίτηση αναστολής – ακύρωσης/ΑΕΠΠ, Διοικητικό Εφετείο, ΣτΕ)

Module IV: Ειδικά Ζητήματα στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Εργολαβική Σύμβαση
Module V: Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Πληροφορίες συμμετοχής

Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.