E-Learning:
ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον, Βιομηχανία

AUDIT - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον, Βιομηχανία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY, TOSOH κα.) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα παραγωγής & εφοδιαστικής αλυσίδας ως διευθυντικό στέλεχος παραγωγής, παράλληλα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα έργα αναδιοργάνωσης. Επίσης έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η TOSOH της MITSUBISHI.

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Για κάθε επί μέρους ενότητα θα έχουν στη διάθεσή τους Πίνακα Ελέγχου προκειμένου να καταγράψουν τις αποκλίσεις, ένα Εργαλείο δηλαδή για να πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό Audit.
 • Θα τους δοθεί Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για Προγραμματισμό Μηχανών και Προσωπικού επί τη βάσει Standard Φασεολογίων.
 • Θα έχουν διαθέσιμο σε Excel Εργαλείο Pareto ABC Analysis προκειμένου να καθορίζουν τις προτεραιότητες (πχ. στη Διαχείριση απώλειας χρόνου Μηχανών - Προσωπικού).
 • Θα τους παρέχονται κατάλληλοι αλγόριθμοι για να μειώνεται το κόστος set up στα μηχανήματα.
 • Θα μπορούν να αξιοποιούν Εργαλείο Capacity Planning που έχει σχεδιάσει η εταιρία μας για τον Προγραμματισμό μηχανημάτων & προσωπικού σε καθημερινή βάση.
 • Θα γνωρίσουν τη σωστή μεθοδολογία Δειγματοληψίας είτε πρόκειται για ολοκληρωμένες παρτίδες είτε για συνεχιζόμενη παραγωγή σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 2859 και MIL-STD 1916 αντίστοιχα.
 • Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο που υλοποιείται το Validation μιας διεργασίας με Ασκήσεις, Παραδείγματα και Εργαλεία.
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για τη μέτρηση παραγωγικότητας.
 • Θα τους δοθούν Εργαλεία για τον υπολογισμό της οικονομικά άριστης ποσότητας παρτίδας.
 • Θα έχουν συνεχή υποστήριξη για ένα έτος μετά το σεμινάριο στη βελτίωση του Audit καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής των παραπάνω Εργαλείων από την εταιρία μας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

AUDIT - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Lean Manufacturing - Value Stream Map

Το Σεμινάριο αυτό είναι το απόσταγμα της μεγάλης εμπειρίας των Συμβούλων μας στη Διοίκηση της Παραγωγής, αλλά και στην υλοποίηση πληθώρας Συμβουλευτικών Έργων. Είναι απολύτως διαδραστικό και υλοποιείται μέσω σύντομων ασκήσεων και ερωταπαντήσεων. Eστιάζεται κυρίως στη Βελτίωση της Παραγωγικότητας και της Ποιότητας μέσω των νέων Εργαλείων του Lean Manufacturing, με τα οποία εντοπίζεται το σύνολο των Νεκρών Χρόνων και της Φύρας του Υλικού, καθορίζονται οι τρόποι αντιμετώπισης τους και επομένως διευκολύνεται η πλήρης Αξιοποίηση των Μηχανημάτων, η μείωση της Σπατάλης Αποθεμάτων και των λανθασμένων Προβλέψεων και Προγραμματισμού.

Έχει ριζικά ανανεωθεί σε σχέση με τα αντίστοιχα σεμινάρια που έχουμε υλοποιήσει στο παρελθόν και θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο να το παρακολουθήσουν ακόμη και οι παλαιοί συμμετέχοντες αυτών.

Παρουσιάζονται οι σημαντικοί Δείκτες που είναι σημαντικά Εργαλεία του Lean Manufacturing, όπως οι Δείκτες παρακολούθησης Συνολικής Παραγωγικότητας OEE (Overall Equipment Effectiveness), όπου λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως σταματήματα, η Φύρα, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και η συνολική απόδοση σε Ποσότητα Παραγωγής, το Takt Time που είναι ο ιδανικός χρόνος Παραγωγής μίας μονάδος προϊόντος και το VSM (Value Stream Mapping) που αποτελεί Τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται υψηλή Παραγωγικότητα, μειώνοντας τις απώλειες χρόνου και θέτοντας όλες τις επί μέρους Εργασίες σε μία αδιάκοπη Ροή.
Ουσιαστικά το VSM είναι η Απεικόνιση του Ρεύματος "Αξίας" και αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό εποπτικό Εργαλείο Παραγωγής που υποβοηθά στην αναγνώριση της Σπατάλης και στην κατανόηση της Ροής Υλικών και Πληροφοριών, δείχνοντας, μέσω Ειδικών Συμβόλων και Παραμέτρων, τις δραστηριότητες για την Παραγωγή ενός προϊόντος, με στόχο την ελαχιστοποίηση αυτών που δεν προσθέτουν αξία.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του online σεμιναρίου θα γίνεται καταγραφή, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Περιοχές και επί μέρους τομείς που ελέγχονται κατά το Audit:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • Χρησιμοποιούνται ακριβή αρχεία για τον Χρόνο Παράδοσης Α’ υλών από τους Προμηθευτές
 • Έχουν καθοριστεί ακριβή φασεολόγια των εν σειρά και εν παραλλήλω Μηχανών & των αναγκών Προσωπικού
 • Χρησιμοποιούνται μοντέλα Πρόβλεψης για την υποστήριξη της εκτίμησης της ζήτησης
 • Υπάρχει Σύστημα Capacity Planning για να εντοπίζει Bottleneck στη φόρτιση των γραμμών παραγωγής. Παράδειγμα Εφαρμογής με χρήση Εργαλείων
 • Χρησιμοποιούνται κατάλληλοι αλγόριθμοι για να ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος Setup των μηχανημάτων
 • Υπάρχουν μοντέλα για την αριστοποίηση του μεγέθους της παρτίδος ώστε τελικά να μειώνεται το συνολικό κόστος του προϊόντος
 • Έχει υπολογισθεί το κόστος από τις «σφήνες» στην παραγωγική διαδικασία. Μοντέλο υπολογισμού του κόστους σε κάθε «σφήνα»
 • Προγραμματισμός με βάση δεδομένη απαίτηση παραγωγικότητας. Εργαλείο, Παράδειγμα

2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Ελέγχονται κατά την παραλαβή οι πρώτες ύλες και το τελικό προϊόν με Συστήματα Δειγματοληψίας που ακολουθούν Πρότυπα Συστήματα όπως πχ. το Πρότυπο ISO 2859
 • Τι Δείγματα λαμβάνονται κατά τη Ροή της Παραγωγής. Ελέγχεται αν χρησιμοποιούνται Διεθνή Πρότυπα συνεχούς Δειγματοληψίας όπως το ISO 21247 (Accept – Zero Sampling)
 • Πώς εξασφαλίζεται η σταθερότητα της Παραγωγικής Διαδικασίας (Process Stability)
 • Πώς διασφαλίζεται η ικανότητα της Διεργασίας (Process Capability) σε σχέση με την απαίτηση του Πελάτη
 • Πώς αξιολογείται η επάρκεια του Χειριστή Παραγωγής (Validation)
 • Πώς ελέγχεται αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ανά βάρδια, Μηχανή, Χειριστή και Προμηθευτή Α΄ υλών
 • Πώς γίνεται το Validation (επικύρωση) νέων Μεθόδων ή Μηχανών Παραγωγής ή νέων Α' υλών
 • Μέτρηση αβεβαιότητας των Οργάνων Ελέγχου
 • Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)

3. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

 • Ποιoς ο σημαντικότερος Δείκτης παρακολούθησης Απόδοσης Συστήματος Συντήρησης
 • Πώς ελέγχονται οι επιπτώσεις της κατάστασης Συντήρησης της Μηχανής στην Ποιότητα του προϊόντος
 • ABC ανάλυση των αιτιών των βλαβών
 • Επακολουθούν Διορθωτικές Ενέργειες
 • Αξιολόγηση Αξιοπιστίας Συστήματος Συντήρησης
 • Αρχεία τεκμηρίωσης της Συντήρησης
 • Εφαρμογή σε Excel για Σχεδιασμό και Έλεγχο Συντήρησης
 • Πώς υπολογίζουμε το Άριστο Κόστος Συντήρησης

4. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Υπάρχει Σύστημα μέτρησης του Συντελεστή Αξιοποίησης και της συνολικής Παραγωγικότητας των Μηχανημάτων και του Προσωπικού
 • Υπάρχει καθημερινή αποτύπωση της κατάστασης παραγγελιών Πελατών και του ακριβούς χρόνου παράδοσής τους
 • Υπάρχει δυνατότητα αναφορών κόστους Παραγωγής σε καθημερινή βάση
 • Εντοπίζονται σημεία Bottleneck στη Ροή της Παραγωγής ώστε να γίνονται παρεμβάσεις
 • Γίνονται μελέτες χρόνων Μεθόδων για τη βελτίωση της Παραγωγικότητας ιδιαιτέρως σε ότι αφορά το Set up των Μηχανών
 • Γίνεται ανάλυση ποσοστών Φύρας και εντοπισμός τρόπων βελτίωσης
 • Γίνεται Προγραμματισμός των Μηχανών με βάση ένα στοχευμένο επίπεδο Παραγωγικότητας
 • Αξιολογείται το κόστος που προκαλείται με τις σφήνες στον Προγραμματισμό της Παραγωγής

5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΤΑΞΙΑ ΧΩΡΩΝ - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Έλεγχος και διαχείριση χώρων
 • Απαιτούμενες περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα 5S με παραδείγματα, φωτογραφίες, διαδικασίες και Εργαλεία
 • Πώς γίνεται η Αξιολόγηση Κινδύνων
 • Αξιολόγηση σημαντικότητας και συχνότητας εμφάνισης των Κινδύνων
 • Διαθεσιμότητα και χρόνος των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας
 • Τεκμηριωμένη ανάλυση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων
 • Αναγκαίες Λήψεις Διορθωτικών Ενεργειών
 • Πίνακες Ελέγχου για Ειδικές Απαιτήσεις μέτρων ασφαλείας εξοπλισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Συστημάτων θέρμανσης - ψύξης, εξαερισμού, φωτισμού
 • Έλεγχος μέτρων για Ειδικές περιπτώσεις Έκθεσης σε Κινδύνους
 • Εφαρμογή του 5S και παρακολούθηση του

6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Αξιολόγηση Συστήματος MRP II Παραγωγής
 • Ειδικά Εργαλεία για επί μέρους Ελέγχους (Στατιστικός Έλεγχος, ABC Analysis, Υπολογισμός οικονομικά άριστης παρτίδας)
 • Βασικά Εργαλεία Lean Manufacturing, Υπολογισμού ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness), Tact Time και Templates & Παραδείγματα κατασκευής VSM
 • Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Παραγωγής σε Excel

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Audit - Βελτίωση Παραγωγής"
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας