Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Συμβάσεις Προμηθειών και Εργολαβιών

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Singularis
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
09/06/2024
6 ώρες
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
23/06/2024
6 ώρες
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
07/07/2024
6 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη προμηθειών, Project Managers, σε στελέχη logistics, σε contract administrators, σε ανώτερα & ανώτατα στελέχη τεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στην διαχείριση των προμηθειών αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών.

Σκοπός

Το σεμινάριο περιγράφει τις διαδικασίες για Προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών, σε μια τεχνική- εμπορική εταιρεία μέχρι την σύναψη και κατάρτιση της Σύμβασης. Παράλληλα, παρέχει πλήρης πρακτική και σε βάθος καθοδήγηση στην διαχείριση των Συμβάσεων χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένα “best practices’’, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που προκύπτουν κατά την διάρκεια ζωής της σύμβασης (contract life cycle).

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Είναι σε θέση να κατανοήσουν τον κύριο ρόλο που έχουν οι συμβάσεις στην διαχείριση μιας τεχνικής εταιρείας και στις σχέσεις πελάτη- προμηθευτή
 • Θα μπορούν να καταρτίζουν βασικό σχέδιο προμηθειών αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών ανάλογα με το έργο και τον γενικό σχεδιασμό της επιχείρησης
 • Κατανοούν τις θεμελιώδεις αρχές, πολιτικές, τεχνικές και κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις
 • Διαπραγματεύονται τους όρους και τις προϋποθέσεις μέσω των οποίων συνάπτονται οι συμβάσεις
 • Διαχειρίζονται κατάλληλα τις συμβάσεις και να γνωρίζουν το πότε και πώς να τις ανανεώνουν, τροποποιούν ή ολοκληρώνουν

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

 • Γενικά περί συμβάσεων – προμήθειες – υπηρεσίες

Διαχείριση προμήθειας

 • Συναφείς ορισμοί & Βασικές Αρχές που διέπουν τις Προμήθειες
 • Ο ρόλος των Προμηθειών στην διοίκηση ενός έργου και στον ετήσιο σχεδιασμό μιας επιχείρησης
 • Διαχείριση κόστους προμηθειών και οι επιπτώσεις στο κόστος της επιχείρησης
 • Ιστορία μιας ιδανικής προμήθειας
 • Γενίκευση των ορισμών και αρχών μια προμήθειας
 • Δημιουργία-Διαχείριση τμήματος συμβάσεων –προμηθειών
 • Προσδιορισμός και ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής προμηθειών
 • Προγραμματισμός & Οργάνωση Εργασιών – Στάδιο αρχικού εντοπισμού αναγκών, διαμόρφωση αναλυτικών προδιαγραφών

Σύνταξη Ζήτησης προσφοράς

 • Εντοπισμός ανάγκης
 • Σύνταξη προδιαγραφής του ζητούμενου προϊόντος –υπηρεσίας
 • Διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών
 • Επιλογή & Αξιολόγηση Προμηθευτών / Προσφορών
 • Εφαρμογή Διαπραγματευτικών τεχνικών για την σύναψη Σύμβασης
 • Ανάθεση του έργου & υλοποίηση της τελικής συμφωνίας – Συμβατικό Στάδιο
 • Έλεγχος της πορείας των εργασιών & Παρακολούθηση της Σύμβασης – Μετασυμβατικό Στάδιο

Διαχείριση & Κατάρτιση Συμβάσεων

 • Ο ρόλος των Συμβάσεων στις Αγοραστικές διαδικασίες – Βασικές Απαιτήσεις
 • Σχεδιασμός Συμβάσεων και η χρησιμότητα τους
 • Βασικά συστατικά Στοιχεία Συμβάσεων
 • Τύποι Συμβάσεων
 • Τεχνικές κατάρτισης Συμβάσεων
 • Ανάλυση των εμπορικών & ειδικών όρων της Σύμβασης
 • Διαδικασία διαχείρισης κινδύνου στις Συμβάσεις (Risk Management Process) και Μέθοδοι Τιμολόγησης
 • Τήρηση Αρχείου Συμβατικών εγγράφων
 • Διαχείριση Αλλαγών - Τροποποιήσεις, Ανανεώσεις και Προσθήκες στη Σύμβαση
 • Διαδικασία κλεισίματος της Σύμβασης

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 6 ώρες

Παροχές Σεμιναρίου
Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε pdf, τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα  με το αντικείμενο  ηλεκτρονικά εγχειρίδια.  Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.