E-Learning:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Abpm

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αμπατζή Λήδα,
M.Sc. in Economics, Queen Mary College, University of London με πλέον των 20 ετών εμπειρία τόσο στην υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση όσο και στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Έχει παρουσιάσει πλήθος σεμιναρίων σχετικών με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και διαθέτει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επίσης έχει διαχειριστεί - υποβάλλει σημαντικό αριθμό έργων των προγραμμάτων TACIS, URBACT, Interreg IVC, SEE, LIFE, HORIZON 2020, στα οποία έχουν συμμετάσχει φορείς όπως Τράπεζες, το ΕΜΠ, ΟΤΑ, Αναπτυξιακές Εταιρείες & συναφείς Οργανισμοί, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και μεγάλες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Η εμπειρία της από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο σε συνδυασμό με την εμπειρία της στα Ευρωπαϊκά Έργα καθώς και η δικτύωσή της τόσο με τις Βρυξέλλες όσο και με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθιστούν το σεμινάριο αυτό, ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων, Συμβούλους Επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα που ήδη δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν είτε στην σύνταξη Προτάσεων είτε στη Διαχείριση και Υλοποίηση εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Συγκεκριμένα, να εντοπίζουν Προσκλήσεις Προτάσεων, να αναζητούν διακρατικούς και εθνικούς εταίρους, να συγγράφουν ανταγωνιστικές Προτάσεις Έργων που υποβάλλονται απ’ ευθείας στις Βρυξέλλες, να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα Έργα Εμπρόθεσμα, Ποιοτικά και Αξιόπιστα, ώστε να εξασφαλίζουν την πλήρη επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης αυτών, να ανταποκρίνονται πλήρως σε κάθε Έλεγχο είτε των Αρμόδιων Αρχών πιστοποίησης δαπανών είτε της Ε.Ε. και να οργανώνουν ένα αποτελεσματικό γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έναν Οργανισμό.

Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση με απλά παραδείγματα των σχετικών Αιτήσεων υποβολής και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις προσφορότερες τεχνικές πρόληψης και επίλυσής τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από την Εταιρεία μας για τις υπάρχουσες ευκαιρίες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, παρέχοντας υποστήριξη για την Αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης τους από τους ενδιαφερόμενους.

Στο Σεμινάριο λαμβάνονται υπ' όψιν και οι επικαιροποιημένες Απαιτήσεις των πλέον πρόσφατων προσκλήσεων υποβολής Έργων προς χρηματοδότηση μέσω της Ε.Ε.

Επίσης, εάν είναι επιθυμητό από τους συμμετέχοντες, μπορεί να γίνει ανάλυση σε όλες τις επίκαιρες προσκλήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του online σεμιναρίου, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τρέχοντα, αλλά και τα επικείμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, έγκαιρα και αξιόπιστα λόγω της παρουσίας των συνεργατών μας στις Βρυξέλλες.
 • Να διερευνήσουν εάν η Πρότασή τους έχει στο παρελθόν υποβληθεί από άλλους φορείς άλλων χωρών, ώστε να μη διακινδυνεύσουν τον χαρακτηρισμό της Καινοτομίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από σχετικές πηγές που θα τους δοθούν.
 • Να εξοικειωθούν στη διατύπωση της κεντρικής ιδέας της Πρότασης (Concept) και της Δομής ανάπτυξής της, με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
 • Να αξιοποιήσουν Εργαλεία Project Management για την Οικονομική Διαχείριση, αλλά και τη Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Να ετοιμάζουν μια Ορθολογική Κατάσταση με τον Προϋπολογισμό για την κάθε Δράση και τον κάθε Συμμετέχοντα.
 • Να οργανώσουν την αναζήτηση εταίρων και να κατανοήσουν ότι η επιλογή των κατάλληλων Στρατηγικών Εταίρων στην Πρόταση και η Κοστολογική Σύνθεση του Προϋπολογισμού εκάστοτε μέρους, επηρεάζει καθοριστικά την έγκριση της Πρότασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
A. Επιλογή Πρόσκλησης

 • Εισαγωγή: Χρηματοδότηση από Βρυξέλλες
 • Σύνδεση Business Plan με επιλογή Προγράμματος
 • Πως «διαβάζουμε» τις προσκλήσεις
 • Κριτήρια επιλογής της πρόσκλησης
 • Επιλογή των εταίρων

Β. Σχεδιασμός – Συγγραφή – Υποβολή πρότασης

 • Αξιοποίηση ιστορικού παλαιών Προτάσεων
 • Σχεδιασμός πρότασης
 • Κεντρική ιδέα, στόχοι, συνάφεια, δράσεις, παραδοτέα, προϋπολογισμός, εταίροι
 • Συγγραφή πρότασης – τεχνικές συγγραφής
 • Κατάρτιση τελικού προϋπολογισμού - Οικονομικό μέρος
 • Κριτήρια αξιολόγησης – Προσομοίωση αξιολόγησης - Τελικές βελτιώσεις/ διορθώσεις – Υποβολή Πρότασης

Γ. Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου

 • Προσυμβατική περίοδος, υπογραφή σύμβασης
 • Τεχνική υλοποίηση, οικονομική παρακολούθηση έργου – κρίσιμα σημεία
 • Επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων έργου – κρίσιμα σημεία
 • Οικονομικοί έλεγχοι, υποβολή εκθέσεων – καλές πρακτικές

Δ. Δίκτυο Συνεργατών και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 • Οργάνωση υλικού
 • Ενημέρωση / Προώθηση / Δικτύωση
 • Αξιοποίηση τεχνογνωσίας
 • Στελέχωση και δραστηριότητες Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου"Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων" σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Εφαρμογές σε Excel για Προγραμματισμό, Προϋπολογισμό, Cash Flow και Παρακολούθηση Έργων
 • Ένα έτος Δωρεάν υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τη Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ ΛΑΕΚ 0,06%.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας