Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Μηχανογραφημένη Λογιστική (Γενική Λογιστική, Φορολογία Φυσικών Νομικών Προσώπων, Μισθοδοσία )

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
07/02/2023
54 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
07/03/2023
54 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, σε εργαζόμενους που ασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε λογιστήρια, επαγγελματίες μηχανογράφους, στελέχη υποστήριξης προγραμμάτων, πωλητές software, στελέχη ERP, Στελέχη εμπορικής και ταμειακής διαχείρισης.

Σκοπός

 Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα από την απόκτηση εξειδίκευσης στην λειτουργία ενός οργανωμένου μηχανογραφημένου λογιστηρίου και την αναλυτική παρουσίαση όλων των απαραίτητων λογιστικών εργασιών που απαιτούνται κατά την διάρκεια όλου του οικονομικού έτους μέσα από αναλυτικά Πρακτικά παραδείγματα από το Α έως το Ω.

Περιγραφή σεμιναρίου

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ(Ε.Λ.Π) ü Βασικές λογιστικές αρχές
 Έννοια & Εμφάνιση Λογαριασμού
 Λογαριασμός σχήματος Τ
 Ημερολόγια & Ισοζύγια Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής, Αναλυτικά Καθολικά Λογαριασμών
 Η λειτουργία των λογαριασμών
 Δικαιολογητικά - Παραστατικά εγγραφών
 Τρόπος & Κανόνες λειτουργίας των Λογαριασμών Ενεργητικού- Παθητικού & Καθαρής Θέσης
 Διακρίσεις Λογαριασμών Ενεργητικού-Παθητικού και Καθαρής Θέσης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ(Ε.Λ.Π)
 Έννοια Πάγιου & Κυκλοφορούντος ενεργητικού-Ομοιότητες και Διαφορές
 Έννοια Βραχυπροθέσμων & Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων-Ομοιότητες και Διαφορές
 Έννοια Κεφαλαίου Κίνησης επιχείρησης
 Οι Ομάδες των Λογαριασμών
 Δομή, Ανάλυση και ερμηνεία του Σχεδίου Λογαριασμών βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων - Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου - Λογαριασμοί Ενεργητικού - Παθητικού Εσόδων και Εξόδων
 Οικονομικές Καταστάσεις-Ποιές είναι και τι περιέχει η κάθε μία
 Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων - Μηχανογράφηση εταιρειών (ΑΕ-ΕΠΕ)
 Διαδικασία εργασιών που ακολουθείται στα Λογιστήρια
 Τήρηση βιβλίων Απλογραφικών & Διπλογραφικών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ(Ε.Λ.Π) ü Έννοια Διακίνησης & Τιμολόγησης
 Υποσυστήματα Γενικής Λογιστικής : Ανάλυση Βιβλίου Αποθήκης , Ισοζυγίου Πελατών , & Προμηθευτών , Ανάλυση Μητρώου Παγίων
 Ανάλυση έννοιας επιταγής , γραμματίου , συναλλαγματικής
 Έννοιες οπισθογράφησης επιταγής, διγράμμισης επιταγής
 Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Διαφορές και ομοιότητες με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ(Ε.Λ.Π)
 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 Ένταξη οντοτήτων σε λογιστικό σύστημα βάσει Ε.Λ.Π-Κριτήρια
 Λογιστική και Φορολογική Βάση, Κανόνες επιμέτρησης, Παρούσα Αξία,παρουσίαση των βασικών αρχών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με Πρακτικά Παραδείγματα
 Αναλυτικό Παράδειγμα Τήρησης Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Κ.Φ.Ε)
 Έννοια και κατηγορίες φορολογητέου εισοδήματος-Κλίμακες ανά κατηγορία εισοδήματος
 Έννοια φορολογικού έτους-Φορολογικής κατοικίας-
 Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 Κατηγορίες εισοδήματος και φορολογικές κλίμακες ανά είδος εισοδήματος
 Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις- Εξαρτώμενα μέλη- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία & συντάξεις- Απαλλαγές Φορολογίας Εισοδήματος-Μειώσεις Φόρου-Εισφορά Αλληλεγγύης -Τι ισχύει
 Παροχές σε είδος- Εξαιρέσεις εισοδήματος μισθωτής εργασίας
 Εναλλακτικός Τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας-Αντικειμενικές Δαπάνες (Τεκμήρια)-Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων-Κάλυψη Αντικειμενικών Δαπανών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Κ.Φ.Ε)
 Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας
 Φορολογία Εισοδήματος από κεφάλαιο (Μερίσματα-Τόκοι-Δικαιώματα)
 Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας & τίτλων)
 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα). Οι προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα)- Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Κ.Φ.Ε)
 Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος και κανόνες υπολογισμού προκαταβολής φόρου
 Φορολογικές αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων (κανόνες & συντελεστές)
 Τρόπος διαγραφής των επισφαλών απαιτήσεων.
 Μεταφορά φορολογικών ζημιών-Κανόνες πως & πότε μεταφέρονται οι φορολογικές ζημιές
 Φορολογία ατομικής επιχείρησης, Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρείας με παραδείγματα
 Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε. Πρακτικά Παραδείγματα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛOΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 Διαδικασία έναρξης εταιρείας μέσω Υπηρεσίας μιας Στάσης
 Επιμελητήριο/Γενικό Εμπορικό Μητρώο-Έννοια/Ρόλος
 Καταστατικό επιχείρησης
 Βασικές μορφές Εταιρειών ΑΕ, ΕΠΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., Ατομικές – Χαρακτηριστικά της κάθε μορφής εταιρείας
 Ανάλυση ρόλου Διοικητικού Συμβουλίου-Μετόχων/Εταίρων/Ιδιοκτητών-Ελεγκτών
 Έντυπα Τμήματος Μητρώου Εφορίας για έναρξη και μεταβολή στοιχείων επιχείρησης
 Εγγραφές σύστασης Α.Ε - Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε, Ατομικής επιχείρησης
 Έναρξη Φορολογικού Μηχανισμού ΕΑΑΦΔΣΣ) και Ταμειακής Μηχανής, Διαδικασία έκδοσης ‘’Ζ’’
 Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
 Ανάλυση ρόλου Διοικητικού Συμβουλίου-Μετόχων/Εταίρων/Ιδιοκτητών-Ελεγκτών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ --> ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ (ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ)
 Ομάδα 1 : Λογιστική Παγίων - Αγορά παγίου - Πώληση Παγίων -Καταστροφή Παγίων – Αποσβέσεις με Παραδείγματα
 Ομάδα 2 :Αγορά Eμπ/των, ά υλών, αναλώσιμα , εγγυοδοσία, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, FIFO, LIFO με Παραδείγματα
 Ομάδα 3 :Απαιτήσεις –Διαθέσιμα, Γραμμάτια, Επιταγές, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού με Παραδείγματα
 Ομάδα 3 :Εισαγωγές Γ΄χωρών - Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – με Παραδείγματα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ --> ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ (ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ)
 Ομάδα 4 :Kεφάλαιο - Αποθεματικά - Διαφορές Αναπροσαρμογής - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμα Δάνεια ,με παραδείγματα
 Ομάδα 5 : Προμηθευτές, Γραμμάτια πληρωτέα, Πιστωτές, Φόροι, ΙΚΑ, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού, με παραδείγματα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ --> ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ (ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) 
Ομάδα 6 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
 6.1 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
 6.2 Παροχές Τρίτων
 6.3 Φόροι - Τέλη
 6.4 Διάφορα Έξοδα
 6.5 Τόκοι & Συναφή Έξοδα
 6.6 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, όλες οι αλλαγές από 01-01-2014
 Ομάδα 7 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παραδείγματα
 7.1 Πωλήσεις Υπηρεσιών - Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα Πωλήσεων
 7.2 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα Πωλήσεων-Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών
 7.3 Έσοδα Κεφαλαίων
 7.4 Ιδιοπαραγωγή Παγίων Τεκμαρτά Έσοδα από Αυτ/σεις ή Καταστροφές Αποθεμάτων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ --> ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ)
 Έλεγχος Ισοζυγίου - Ανισοσκέλιστα παραστατικά - Συμφωνίες Λογαριασμών Σημαντικές επαληθεύσεις εκμηδένισης λαθών
 Συμφωνίες με Υποσυστήματα όπως Εμπορική Διαχείριση, Πρόγραμμα Μισθοδοσίας, κλπ
 Λογιστικοποίηση εγγραφών , Ενημέρωση βιβλίων
 Μηνιαίο κλείσιμο Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Πολυεθνικών εταιρειών
 Μηνιαίες αναφορές (Reporting) , Διοικητικά βιβλία/Λογαριασμοί (Management books)
 Φόροι - Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ --> ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ)
ΦΠΑ Απλογραφικών και Διπλογραφικών βιβλίων - Τεχνικές Επαλήθευσης, Μεθοδολογία έκδοσης περιοδικής ΦΠΑ με Παραδείγματα
 Υπολογισμός Φ.Μ.Υ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ --> ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ) 
Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας(VIES), ενδοκοινοτική απόκτηση - παροχή υπηρεσιών(πράξεις λήπτη
 ΑΠΔ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας
 Ενδοομιλικές Συναλλαγές - Φάκελος τεκμηρίωσης Συναλλαγών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ --> ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού - Παθητικού - Δεδουλευμένα Έξοδα (accruals) – Πρακτικά παραδείγματα
 Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων - Τελών - Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
 Ειδικά θέματα ΦΠΑ (Prorata-διακανονισμός παγίων)
 Δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών)
 Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ --> ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Λογ/σμός Γενικής Εκμετάλλευσης ,λογαριασμός 42 Εις Νέον
 Διάθεση αποτελεσμάτων (Α.Ε- Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΕΣ) - Αποτελέσματα χρήσης -Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης
 Προσάρτημα, Πρακτικά Δ.Σ & Γ.Σ έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων
 Δηλώσεις Α.Ε.-ΕΠΕ-ΕΕ-ΟΕ- Ατομικές με παραδείγματα
 Το έντυπο Ε3 με παράδειγμα
 Φορολογικό Πιστοποιητικό, Πιστοποιητικό Διαχειριστικού ελέγχου ορκωτών ελεγκτών (Ν.2190)
 Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
 Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού
 Αποτίμηση μενόντων - Απογραφή - Αγορές - Εισαγωγές - Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις -παραδόσεις
 Αποθέματα: Απογραφή – αποτίμηση

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
 Yπολογισμός ωρομισθίου -Ωράριο εργασίας
 Υπερεργασία – Υπερωρία-πως υπολογίζεται και πως αμοίβεται
 Είδη συμβάσων εργασίας
 Αναλυτικές υποχρεώσεις εργοδοτών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 Ε3.Αναγγελία πρόσληψης -Ε4.Πίνακας εργασίας προσωπικού -Ε5.Αναγγελία οικιοθελούς αποχώρησης - Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας-Ε7. Βεβαίωση δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου έργου- Ε8.Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης-Ε9.Σύμβαση εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής εργασίας
 Πως αμοίβονται τα Σάββατα, οι Κυριακές , τα νυχτερινά και οι αργίες
 Προσλήψεις
 Απολύσεις- Τι ισχύει στις απολύσεις-Κλίμακες και Φόρος αποζημιώσεων απόλυσης
 Κανονική άδεια μισθωτού

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
 Επίδομα Αδείας
 Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα
 Ασθένεια μισθωτού- Έννοια Βραχείας Ασθένειας-Υποχρεώσεις εργοδότη και ΙΚΑ
 Εγκυμοσύνη- Άδεια Μητρότητας– Υποχρεώσεις και δικαιώματα εργαζόμενου και εργοδότη
 Ατύχημα-Πότε θεωρείται εργατικό-Συνέπειες
 Ελαστικές μορφές εργασίας
 Εκ περιτροπής απασχόληση Μισθωτού
 Μερική απασχόληση Μισθωτού
 Διαθεσιμότητα μισθωτού
 Μισθοδοσία προσωπικού-Πως υπολογίζεται η μισθοδοσία-Πως γίνεται η παρακράτηση φόρου-Πως από τα μεικτά καταλήγουμε στα καθαρά-Ποιό είναι το κόστος για τον εργοδότη

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
54 ΩΡΕΣ - Το σεμινάριο μπορεί να συνδυαστεί με το SOFTONE ERP για πλήρη πρακτική εξάσκηση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΟΠΠΕΠ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το Σεμινάριο προσφέρεται με φυσική παρουσία σε τμήμα με τη συνδρομή της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.
Επίσης προσφέρεται για στελέχη επιχειρήσεων με χρήση του 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Ιδιαίτερο Μάθημα
Tailor Made σε επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
  • Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
  • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
  • Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις γνώσεις καλύτερα.
  • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω της εκπ.πλατφόρμας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών.
  • Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.