Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Total Quality Management (TQM)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
HELLAS NETWORK
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
30 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές, Εκπαιδευτικούς, Ερευνητές, Επιστημονικό και Διοικητικό Προσωπικό, Υπεύθυνους Παραγωγής, Διευθυντικά Στελέχη αλλά και σε Επαγγελματίες που θέλουν να δώσουν άλλη δυναμική στις γνώσεις τους και στον επαγγελματικό τους ορίζοντα. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα απευθύνεται και σε ανέργους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εφόδια και γνώσεις για να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση πάνω στις βασικές αρχές και λειτουργίες της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας καθώς και η βαθύτερη κατανόηση των λόγων για τους οποίους η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο. Παράλληλα, αναλύεται η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με απώτερο σκοπό την βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών- προϊόντων μιας επιχείρησης ή οργανισμού, τη μείωση των απωλειών και των προβλημάτων και την επιδίωξη της πλήρους ικανοποίησης του πελάτη μέσα από την εφαρμογή του. Τέλος, μελετώνται τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες για την βελτίωση της ποιότητας με την βοήθεια ασκήσεων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου επιτυγχάνεται:
• Η κατανόηση των γενικών αρχών που στηρίζονται τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (π.χ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008), καθώς και η σχέση αυτών με την φιλοσοφία της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας.
• Η γνώση σχεδιασμού και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με σκοπό τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από την πιστοποίηση σε σχέση με τις απαιτήσεις του εφαρμοζόμενου προτύπου
• Η συμβολή με την χρήση των εργαλείων για την βελτίωση της ποιότητας ώστε να επιτυγχάνεται η πρόληψη και η διόρθωση των λαθών με στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους/κόστους παραγωγής μιας επιχείρησης.
• Η διεργασιοκεντρική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση της διοίκησης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Εκπαιδευτική Ύλη (Σεμινάριο Ολικής Ποιότητας 30 ωρών):
Διδακτικές ενότητες
1η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ορισμός και εξέλιξη της ποιότητας
Είδη της ποιότητας
Η Διαχείριση Ολικής Ποιότητας- ορισμοί, φιλοσοφία και αρχές
2η ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Edward Deming - τα 14 σημεία και ο κύκλος PDCA
Joseph Juran - η τριλογία
Genichi Taguchi – οι αντιλήψεις
Phillip Crosby – τα 4 απόλυτα (βασικά στοιχεία βελτίωσης)
David Garvin – οι 8 διαστάσεις
3η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 9000
Σχεδιασμός και κόστος ποιότητας
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και τα οφέλη από την εφαρμογή του
Γνωριμία με το πρότυπο ISO 9001:2008
Σκοπός και πλεονεκτήματα προτύπου
Σύντομη παρουσίαση των παραγράφων του προτύπου
4η ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ I
Γνωριμία με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για μη αριθμητικά δεδομένα
Έντυπα συλλογής δεδομένων
Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming)
Διάγραμμα συνάφειας (Affinity diagram)
Διάγραμμα αιτίου- αποτελέσματος (Cause and effect diagram –Fishbone)
Δεντροδιάγραμμα (Tree diagram)
Διάγραμμα Ροής (Flow chart)
Σύγκριση επιδόσεων (Benchmarking)
5η ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IΙ
Γνωριμία με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για αριθμητικά δεδομένα
Διαγράμματα ελέγχου για μεταβλητές (variables) και χαρακτηριστικά (attributes)
Ιστόγραμμα (Histogram)
Ανάλυση Pareto
Διάγραμμα Διασκόρπισης (Scatter plot)

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Παρακολούθηση
Μέσω πλατφόρμας e-learning.

Διάρκεια: 30 ώρες
Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

Κόστος Συμμετοχής

495€ 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.