Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024

Εισηγητής

Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ποιους απευθύνεται

Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών ,τραπεζών ,ελεγτικών εταιριών και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

Σκοπός

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά, τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη φορολογία των παγίων, των αποθεμάτων, των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων των ιδίων κεφαλαίων ( αύξηση , μείωση) , τη διανομή των κερδών, τις μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων , τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων και τη φορολογία των αμοιβών των μελών διοικήσεως και διευθύνοντος συμβούλου.

Με την ολοκλήρωση του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις φορολογικές διατάξεις των νομικών προσώπων. Μεταξύ άλλων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να να κατανοήσουν τη λειτουργία και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό,αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος /μενη θα μπορεί να :

  • Κατανοεί πως η φορολογία επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων
  • Εφαρμόζει τις μεθόδους αποτίμησης των εμπλεκομένων εταιρειών
  • Εκτιμάει ζητήματα που αφορούν την φορολογική νομοθεσία των επιχειρήσεων (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ)
  • Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης
  • Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

Περιγραφή σεμιναρίου

Η ύλη του Προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής:

Η απογραφή της επαγγελματικής περιουσίας.
Απογραφή Αποθεμάτων.
Αποτίμηση Απαιτήσεων.
Αποτίμηση Συμμετοχών & Χρεογράφων.
Αποτίμηση Ιδίων Μετοχών.
Υπεραξία Επιχείρησης.
Σχηματισμός Προβλέψεων.
Τρόποι Συγχώνευσης Επιχειρήσεως.
Σχηματισμός Προβλέψεων.
Τρόποι Συγχώνευσης Επιχειρήσεων.
Φορολογικά Κίνητρα.
Διάθεση Κερδών Ανώνυμης Εταιρείας.
Διάθεση Κερδών ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ.
Φορολογία Κερδών Επιχειρήσεων.
Μετατροπές Επιχειρήσεων.
Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων.
Διάκριση των Επιχειρηματικών Ζημιών.
Επαναληπτικά Θέματα Μελέτης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 4.08
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.