Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ποιους απευθύνεται

- Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
- Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών, τραπεζών, ελεγτικών εταιριών και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
- Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας.

Σκοπός

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων και ταμιακών ροών των επιχειρήσεων προκειμένου τα πορίσματα της να αποτελέσουν γνώμονα στη λήψη αποφάσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων με τεχνική που επιτρέπει την διάγνωση της πορείας της επιχείρησης με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων επιχειρησιακού προγραμματισμού για την βελτίωση των αποτελεσμάτων κερδοφορίας της.

Με την ολοκλήρωση του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων και ταμιακών ροών των επιχειρήσεων.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση ενδιαφέρει πολλές κατηγορίες μεμονομένων ατόμων και οικονομικών οργανισμών,ανάλογα με τη θέση που κατέχει καθένα από αυτά στην οικονομία.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος /μενη θα μπορεί να :

 • Κατανοεί τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είναι απαραίτητες, για την αξιολόγηση της ρευστότητας, αποδοτικότητας, κερδοφορίας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης
 • Κατανοεί τις βασικές προκλήσεις και δυσκολίες στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων
 • Καταρτίζει τις καταστάσεις ταμειακών ροών
 • Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης
 • Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

Περιγραφή σεμιναρίου

 1. Η σπουδαιότητα της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων.
 2. Εισαγωγή στους αριθμοδείκτες ρευστότητας.
 3. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας.
 4. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας.
 5. Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Τραπεζών.
 6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών ( CASH FLOW STATEMENTS).
 7. Κεφάλαιο Κίνησης.
 8. Προσδιορισμός των Ταμειακών Ροών από Τόκους, Φόρους & Ξένο Νόμισμα.
 9. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 10. Ανάλυση του Νεκρού Σημείου (CASH FLOW STATEMENT).
 11. Γενική Εφαρμογή Βασικών Αριθμοδεικτών.
 12. Επαναληπτικά Θέματα Μελέτης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 3.12
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.