Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Λογιστική για Νομικούς

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
2 μήνες

Εισηγητής

κος Παπαδάκης Ανδρέας (CFE, CRMA) Φοροτεχνικός-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σκοπός

Οι βασικές γνώσεις της λογιστικής αποτελούν σήμερα απαραίτητο εργαλείο του σύγχρονου νομικού. Στόχος μας είναι οι νομικοί σύμβουλοι να γνωρίσουν τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και την ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων από την πλευρά των ενδιαφερομένων μερών που τις χρησιμοποιούν αλλά και με ποιες αρχές τις καταρτίζουν οι λογιστές.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πληροφορίες που αντλεί ο νομικός σύμβουλος από τις οικονομικές καταστάσεις μίας επιχείρησης.

Η ανάλυση των σχετικών θεμάτων γίνεται αφ’ ενός από την θεωρητική τους πλευρά αφ’ εταίρου με παραδείγματα πραγματικών Ελληνικών επιχειρήσεων.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Έννοια και σκοπός της Λογιστικής
Σκοπός των οικονομικών μονάδων-επιχειρήσεων
Συγγενείς κλάδοι
Ομάδες χρηστών και ενδιαφερομένων για τις οικονομικές πληροφορίες
Κατάταξη οικονομικών μονάδων
Κατηγοριοποίηση της Λογιστικής
Διαδικασία σύστασης ατομικής επιχείρησης
Διαδικασία ίδρυσης προσωπικής εταιρίας (Ο. Ε. ή Ε. Ε.)
Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε.
Διαδικασία σύστασης Α.Ε.
Διαχειριστική χρήση
Απογραφή
Αποτίμηση στοιχείων απογραφής
Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης
Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σκοπός και Καθεστώς – Πεδίο Εφαρμογής
Χρήστες και Ανάγκες Πληροφόρησής τους

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Χρηματοοικονομική Θέση, Απόδοση και Μεταβολές στη Χρηματοοικονομική Θέση

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Λογιστική Αρχή της Πραγματοποίησης
Βιώσιμη Συνέχιση της Δραστηριότητας

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κατανοητότητα, Συνάφεια, Σπουδαιότητα, Αξιοπιστία, Πιστή Παρουσίαση
Ουσία Πάνω από τον Τύπο, Ουδετερότητα, Σύνεση, Πληρότητα, Συγκρισιμότητα, Περιορισμοί στις Συναφείς και Αξιόπιστες Πληροφορίες
Εγκαιρότητα
Ισορροπία μεταξύ Οφέλους και Κόστους
Ισορροπία μεταξύ Ποιοτικών Χαρακτηριστικών
Ακριβοδίκαιη Εικόνα/Εύλογη Παρουσίαση

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Διαφορές μεταξύ Κόστους-Δαπάνης – Εξόδων
Διακρίσεις Εξόδων
Διάκριση των Εσόδων
Διάκριση Κόστους
Ζημία
Προβλέψεις
Έννοια επιχειρηματικής Περιουσίας
Η έννοια του Κεφαλαίου Κίνησης
Μετρητά – Μετρητά Ισοδύναμα
Ταμειακές ροές
Οικονομικές δραστηριότητες της Επιχείρησης

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πράξεις και Στοιχεία που υποβάλλονται σε Δημοσιότητα
Τρόπος πραγματοποίησης της Δημοσιότητας
Δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων
Έννομες συνέπειες παραβίασης των διατάξεων σχετικές με τις οικονομικές καταστάσεις

ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Ποιες οι προϋποθέσεις για την κατάταξη ενός στοιχείου ενεργητικού στον Ισολογισμό
Διάκριση Παγίου και Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Πότε εμφανίζεται η Φήμη και Πελατεία στον Ισολογισμό
Η σχέση Λογιστικής και Χρηματιστηριακής Αξίας του Μ.Κ.
Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις για την κατάταξη ενός στοιχείου στο Παθητικό του Ισολογισμού
Διάκριση μεταξύ Iδίων και Ξένων Κεφαλαίων
Κατηγορίες Αποθεματικών
Πως διανέμουν οι Επιχειρήσεις τα Κέρδη τους
Προβλέψεις για έκτακτους Κινδύνους και έξοδα
Εκκρεμείς και Λοιπές ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ερμηνεύοντας τα Αποτελέσματα Χρήσης
Συστατικά στοιχεία του Κόστους
Ερμηνεύοντας τις Ταμειακές Ροές
Πώς το Προσάρτημα βοηθά την Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων Χρήσης
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
Παραδείγματα και Ασκήσεις 

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.96
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.