Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Έργων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Διδάσκων: Δημ. Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με έργα (projects) από την τεχνική πλευρά αλλά και σε όσους εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων έργων, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην ανάπτυξη εντύπων επικοινωνίας, κλπ. Ειδικότερα, απευθύνεται σε στελέχη, μηχανικούς ή μη της επιχείρησης που ασχολούνται με τη διοίκηση έργων και επιθυμούν να οργανώσουν σωστά την εργασία τους, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές τεχνικές project management που στοχεύουν παράλληλα στη βελτιστοποίηση ενός προγράμματος, τόσο από πλευράς χρόνου όσο και από πλευράς κόστους και αξιοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Επιπλέον, διδάσκει τους συμμετέχοντες πώς να οργανώσουν ουσιαστικά τη δομή επικοινωνιών ενός έργου, να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν τη φυσική και οικονομική πορεία των έργων τους, να προλάβουν και να προγραμματίσουν την αντιμετώπιση των κινδύνων του έργου και τελικά να κερδίσουν χρόνο και χρήμα. Τέλος, το μάθημα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν στη χρήση του MS Project.

Σκοπός

Το παρόν μάθημα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με έργα (projects) όχι μόνο από την τεχνική πλευρά αλλά και να εμπλακούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων έργων, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην ανάπτυξη εντύπων επικοινωνίας, κλπ. Ειδικότερα, απευθύνεται σε όσους πρόκειται να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη με τη διοίκηση έργων και επιθυμούν να οργανώσουν σωστά την εργασία τους, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές τεχνικές χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού, ανάθεσης πόρων, υλοποίησης σχεδίων επικοινωνίας, κλπ., και ταυτόχρονα στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων έργων. Στο μάθημα αυτό, οι σπουδαστές μαθαίνουν πώς να υλοποιήσουν τα ανωτέρω με βέλτιστο, επιστημονικά άρτιο και χρονικά αποτελεσματικό τρόπο, μέσα από τη χρήση του (ενδεχομένως) δημοφιλέστερου λογισμικού προγραμματισμού έργων, του Microsoft Project (εκδόσεις 2013 και μεταγενέστερες).

Η διδασκαλία οδεύει παράλληλα με τη μεθοδολογία και το θεωρητικό υπόβαθρο και συνοδεύει το σπουδαστή από την εκκίνηση και το στήσιμο ενός έργου, μέχρι την ολοκλήρωσή του, περνώντας μέσα από τον προγραμματισμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας. Προσεγγίζονται σχεδόν όλες οι γνωστικές περιοχές του Project Management (όπως αυτές καλύπτονται στο συναφές μάθημα «Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων») και παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η θεωρητική προσέγγιση μετουσιώνεται σε πρακτική. Είναι αυτονόητο ότι το μάθημα ενσωματώνει τις βέλτιστες και παγκοσμίως αποδεκτές τεχνικές, ενώ παρουσιάζει πολλές ιδιαίτερες τεχνικές του προγράμματος, βασισμένες στις δυνατότητες αυτού αλλά και στην πολυετή εμπειρία του διδάσκοντος σε μεγάλα έργα. Επιπλέον, διδάσκει τους συμμετέχοντες πώς να οργανώσουν ουσιαστικά τη δομή επικοινωνιών ενός έργου, να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν τη φυσική και οικονομική πορεία των έργων τους, να προλάβουν και να προγραμματίσουν την αντιμετώπιση των κινδύνων του έργου και τελικά να κερδίσουν χρόνο και χρήμα. Τέλος, το μάθημα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν στη χρήση του MS Project.

Περιγραφή σεμιναρίου

1. Εισαγωγή:

Βασικές Έννοιες και Ορισμοί – Enterprise Project Management – Δυναμικά Μοντέλα Έργων – Εισαγωγή στο Περιβάλλον Εργασίας του MS Project 2013 (και μεταγενέστερων) – Διεπαφές – Βασικές Ρυθμίσεις – Οθόνες – Ημερολόγια Έργου, Δραστηριοτήτων και Παραγωγικού Δυναμικού – Πρότυπα Έργων – Βασικές Λειτουργίες

2. Διαχείριση Φυσικού Αντικειμένου (ΦΑ) του Έργου:

Οργάνωση Έργου – Διαμόρφωση και Μοντελοποίηση WBS – Ορισμός Δραστηριοτήτων – Αποτύπωση Εργασιών – Συνεργαζόμενα Λογισμικά

3. Χρονικός Προγραμματισμός:

Ανάπτυξη Ακολουθίας Δραστηριοτήτων – Εκτίμηση Διάρκειας και Όγκου Εργασίας Δραστηριοτήτων – Τύποι Δραστηριοτήτων – Εξαρτήσεις – Δικτυακά Διαγράμματα και Διαγράμματα Gantt –Επαναλαμβανόμενες και Hammock Δραστηριότητες – Ανάλυση PERT – Προθεσμίες και Περιορισμοί – Μορφοποίηση Διαγραμμάτων – Βασικές και Προχωρημένες Λειτουργίες

4. Διαχείριση Παραγωγικού Δυναμικού:

Αναγνώριση και Προσδιορισμός Αναγκών – Φύλλα Παραγωγικού Δυναμικού – Είδη Πόρων – Αναθέσεις Πόρων – Βασικές και Προχωρημένες Λειτουργίες – Ιστογράμματα Παραγωγικού Δυναμικού

5. Βελτιστοποίηση Προγράμματος:

Εισαγωγή – Είδη Βελτιστοποίησης – Κρίσιμη Διαδρομή – Συμπίεση Χρονοδιαγράμματος – Εξισορρόπηση Πόρων – Οικονομική Βελτιστοποίηση

6. Παρακολούθηση και Έλεγχος Πορείας Έργου:

Πρόγραμμα Αναφοράς Έργου – Μοντελοποίηση EVM – Δείκτες Παρακολούθησης Φυσικής και Οικονομικής Προόδου – Παραδείγματα

7. Διαχείριση Επικοινωνιών Έργου:

Προσδιορισμός Αναγκών Επικοινωνίας – Επιλογές Δημιουργίας Αναφορών – Πίνακες – Οθόνες – Προσαρμοσμένες Αναφορές

8. Διαχείριση Κινδύνων Έργου:

Μητρώο Κινδύνων – Μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης Κινδύνων – Παρουσίαση Μεθόδου Monte Carlo

9. Κλείσιμο Έργου:

Έλεγχος Πληρότητας Προγραμματισμού – Δείκτες Αξιολόγησης

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 4
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.