Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Risk Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι εισηγητές από τον Οργανισμό IST College – IEK ΣΒΙΕ. Όλοι οι εισηγητές είναι έμπειροι στην εκπαίδευση ενηλίκων και καταξιωμένοι επαγγελματίες στον τομέα τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη που εμπλέκονται στη Διαχείριση Κινδύνων και Επιχειρησιακής Συνέχειας, σε Υπευθύνους Συστημάτων, Υπευθύνους Ασφάλειας, Υπευθύνους Οικονομικών, σε Εσωτερικούς Επιθεωρητές και γενικά σε κάθε Στέλεχος που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις σύγχρονες Πρακτικές και Μεθοδολογίες Διαχείρισης Κινδύνων και Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Σκοπός

Στo πλαίσια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:
• Να αναγνωρίζουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι ενός έργου και ποια πρέπει να είναι συμπεριφορά των πρόσωπων-επιχειρήσεων έναντι των κινδύνων.
• Να κατανοήσουν τι είναι η «Διαχείριση Κινδύνου Έργων» - Risk Management και ποια η σημασία της για την υλοποίηση επιτυχημένων έργων.
• Να μάθουν τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνικές για να προετοιμάσουν ένα σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων και να είναι σε θέση να κάνουν προσδιορισμό και ανάλυση των κινδύνων κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.
• Να εξοικειωθούν με σχέδια διαχείρισης κινδύνων σε βιομηχανικά-κατασκευαστικά έργα, μέσα από παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων που θα γίνουν διαδραστικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει όλους εκείνους τους παρά- γοντες που διαμορφώνουν τους κινδύνους, τις επικρατούσες μεθοδολογίες μέτρησης αυτών, καθώς και τις πρακτικές βελτιστοποίησης της σχέσης μεταξύ κινδύνου και απόδοσης.

Περιγραφή σεμιναρίου

 Θεματολογία Εισήγησης
• Εισαγωγή στην Έννοια του Κίνδυνου
• Εισαγωγή στη Μέθοδο Μέτρησης Κινδύνου Value at Risk (VaR)
• Υπολογισμός VaR με Αναλυτικές Μεθόδους
• Υπολογισμός VaR με Μεθόδους Προσομοίωσης
• Υλοποίηση της Μεθόδου VaR
• Διαχείριση Κινδύνου
• Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk)
• Κατηγορίες Κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των Στρατηγικών, Οικονομικών, Επιχειρησιακών και Οργανωσιακών, με Παραδείγματα, Εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές
• Προσομοίωση Καταστάσεων Κρίσης – Stress Testing

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.