E-Learning:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Λογιστική για μη ειδικούς - Στοιχειώδη Οικονομικά (Β6)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Power Tax Training
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
06/04/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
08/05/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
12/06/2020

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων και σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Λογιστικής Τεχνικής, αλλά και σε όσους επιθυμούν να έχουν καθημερινή επαφή στο χώρο εργασίας τους με Θέματα της Ευρύτερης Λογιστικής.

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση των Βασικών Λογιστικών Εννοιών και Αρχών καθώς επίσης και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τη λειτουργία του Λογιστηρίου όπως οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Μισθοδοσία κ.λπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Βασικές Λογιστικές Αρχές
- Παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
- Λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων
- Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων
- Απογραφή και Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
- Μισθοδοσία
- Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
- Αποτελέσματα Χρήσης και Πίνακας Διανομής Κερδών
- Πρακτική Άσκηση των Συμμετεχόντων στις Εισηγούμενες Ενότητες σε Συνθήκες Λειτουργίας και σε Περιβάλλον Λογιστηρίου

Καθημερινότητα σε ένα λογιστήριο
-Ποια είναι η βάση της καταγραφής οικονομικών συναλλαγών;
-Γιατί χρεώνει κάποια λογιστικά βιβλία του και άλλα πιστωτικά;
-Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι είναι το περιουσιακό στοιχείο; Εγγραφή
-Υποχρεώσεων; Εγγραφές Εξόδων; Εγγραφές εισόδων;
-Πώς μπορούμε να έχουμε έλεγχο των πιστωτών ;
-Τι είναι μια διαδρομή του ελέγχου;
-Ποιος είναι ο σκοπός των διορθώσεων σε σχέση με Προπληρωμές; Δεδουλευμένα;
-Αποσβέσεις Προβλέψεις; Χρηματιστήριο Προβλέψεις; Πρόβλεψη επισφαλών χρεών;
-Που προσκομίζουμε ένα Ισοζύγιο; γιατί είναι τόσο σημαντικό; πώς θα εξασφαλιστεί η πλήρης και ακριβής;
-Τι είναι οι πωλήσεις; Κόστος πωλήσεων; Λειτουργικό κόστος; Κέρδος;
-Πού θα δείτε το κόστος απόσβεσης; Φόρος; Μερίσματα;
-Τι είναι πάγια περιουσιακά στοιχεία; Κυκλοφορούν Ενεργητικό; Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις; Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις;
-Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων; Χρεώστες; Προκαταβολές; Οι πιστωτές; Δεδουλευμένα; Προβλέψεις;
-Καθαρή Αξία Ενεργητικού;

Βασικές Οικονομικές Έννοιες
-Κεφάλαιο κίνησης, τι είναι και πως υπολογίζεται
-Τι είναι το Factoring και πότε συμφέρει η επιλογή του
-Προϋπολογισμός, απολογισμός τι είναι πως υπολογίζονται
-Δάνεια, βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα κλπ
-Πότε συμφέρει το leasing, πότε ο Δανεισμός και πότε το Factoring
-Μείωση του Κόστους αγορών με Reverse Factoring
-Τεχνικές Αξιολόγησης των Επενδυτικών αποφάσεων
-Τεχνική ανάλυση των ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ - ΡΟΩΝ της επιχείρησης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
-Ανάπτυξη της Δομής και του περιεχομένου των Ισολογισμών
-Πως λειτουργούν οι λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού και Καθαρής Θέσης
-Ερμηνεία της Ισότητας Ενεργητικό = Παθητικό
-Υπολογισμός της αξίας της Επιχείρησης
-Υπολογισμός ρευστότητας, καθώς κα στην Βιωσιμότητας της επιχείρησης
-Πρακτικές Εφαρμογές με ανάλυση των ανωτέρω

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
-Ανάπτυξη των Αριθμοδεικτών Οικονομική απόδοσης
-Ανάπτυξη των Αριθμοδεικτών Βιωσιμότητας
-Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας υγιούς Επιχείρησης, τεχνικές και μέθοδοι εντοπισμού
-Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας Προβληματικής Επιχείρησης, τεχνικές και μέθοδοι εντοπισμού
-Τι είναι και πως υπολογίζεται το Νεκρό Σημείο
-Τεχνικές - Μέθοδοι εντοπισμού μείωσης κόστους

Μετά το σεμινάριο:
- θα είστε σε θέση να κατανοείτε την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ισολογισμούς και πολλές άλλες
οικονομικές εκθέσεις
- θα είστε σε θέση να μιλάτε τη γλώσσα των λογιστών, και να καταλαβαίνετε όταν οι λογιστές προσπαθούν να σας πουν κάτι
- θα παίρνετε καλύτερες αποφάσεις, συνειδητοποιώντας πλήρως την επίδραση που έχουν σχετικά με τη ροή κερδών και των ταμειακών του οργανισμού σας.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα παρουσιαστούν πρακτικές μελέτες επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων των ενοτήτων του προγράμματος από τους εισηγητές με στόχο την αφομοίωση του 100% του προγράμματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τρόπος παρακολούθησης
Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης σε ποιότητα High Definition, η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του καθώς και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες. Πρόκειται για καινοτόμο τρόπο μελέτης -απόκτησης γνώσης όπου με την καθοδήγηση εισηγητών ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μονοπάτια (learning paths) προκειμένου να καλύψει την προβλεπόμενη ύλη.
Ο εκπαιδευόμενος μελετά μόνος του το ψηφιακό ή έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα με το δικό του ρυθμό.

Επιπλέον έχει τη δυνατότητα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες να λάβει εκπαιδευτική στήριξη από τον εισηγητή του με τρεις τρόπους (εξαρτάται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό αντικείμενο):
1.) Mε συναντήσεις - εκπαιδευτικές συνεδρίες στους χώρους μας
2.) Mε ζωντανές συνεδρίες τηλεκπαίδευσης από το χώρο σας (μέσα από την πλατφόρμα e-learning Power Tax Training)
3.) Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και τηλεφώνου
Απευθύνεται σε υποψηφίους σπουδαστές που λόγω πίεσης χρόνου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα με εισηγητές (σε αίθουσες ή εξ' αποστάσεως).

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

• Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.
• Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέρας. Σε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 300 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
• Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας