E-Learning:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΠΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ (Α3)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Power Tax Training
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
08/05/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
12/06/2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, Εισαγωγές Χωρών Prorata, Ειδικά Καθεστώτα, Διακανονισμοί Παγίων Intrastat-Listing, Ποιά ακίνητα υπάγονται στο Φ.Π.Α.
Σεμινάρια Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
Όπως ισχύει και στον πρόσφατο νόμο 3763/2009 & Ν.3842/2010, Ν.4261/2014 - Ν.4280/2014, Ν.4321/2015
Νέο έντυπο ΦΠΑ 2016

A' ΕΝΟΤΗΤΑ

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΠΑ
Α.3.1 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως λειτουργεί το ΦΠΑ
Α.3.2 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία του

2. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
Α.3.3 Παραδόσεις αγαθών, τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
Α.3.4 Σε ποιες περιπτώσεις ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ υπόκεινται σε ΦΠΑ
Α.3.5 Εκτεταμένα παραδείγματα Γ΄ ΧΩΡΩΝ καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

3. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ - ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Α.3.6 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
Α.3.7 Τριγωνικές συναλλαγές τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
Α.3.8 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.3.9 Πράξεις λήπτη –παροχής υπηρεσιών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
Α.3.10 Εκτεταμένα παραδείγματα

5. ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ
Α.3.11 Σε ποιες περιπτώσεις τα ακίνητα υπάγονται σε ΦΠΑ και σε ποιες όχι
Α.3.12 Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε Φ.Μ.Α. και σε ποιες όχι
Α.3.13 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ –ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ
Α.3.14 Αναλυτική παρουσίαση βήμα–βήμα πως λειτουργούν,
Α.3.15 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
Α.3.16 Διαδικασίες απαλλαγής
Α.3.17 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α.3.18 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για β΄& Γ΄ Κατηγορίας βιβλία -νέο έντυπο 2016
Α.3.19 Ειδικό καθεστώς άρθρου 39 -μικρών επιχειρήσεων
Α.3.20 Παρουσίαση – Συμπλήρωση δηλώσεων INTRASTAT –ΠΙΝΑΚΑΣ LISTING
Α.3.21 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α
Α.3.22 PRORATA Λειτουργία της
Α.3.23 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
Α.3.24 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
Α.3.25 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΒΣ-ΚΦΑΣ
- Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Α.3.26 Ποιες είναι οι Κατηγορίες βιβλίων που υπάρχουν
Α.3.27 Όρια τήρησης βιβλίων Β΄& Γ΄ Κατηγορίας, αναλυτική παρουσίαση όρια
Α.3.28 Ποιοι είναι Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων
Α.3.29 Διάκριση επιτηδευματιών ( πχ. Έννοια Χονδρικής & Λιανικής Πώλησης)
Α.3.30 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
Α.3.31 Στοιχεία επιτηδευματιών – Διακίνηση (Τιμολόγια –Δελτία Αποστολής κλπ)
Α.3.32 Ποιοι είναι Υπόχρεοι σε Φορολογικούς Μηχανισμούς
Α.3.33 Υποκαταστήματα - Πρόσθετα βιβλία
Α.3.34 Ενημέρωση – θεώρηση & διαφύλαξη ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.3.35 Τόπος Ενημέρωσης των βιβλίων
Α.3.36 Τρόποι ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
Α.3.37 Φύλαξη των φορολογικών στοιχείων
Α.3.38 Μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων που εκδίδονται
Α.3.39 Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού
Α.3.40 Εκτεταμένες αναφορές -ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
- B' ENOTHTA
Α.3.41Διαχειριστική περίοδος των επιχειρήσεων πως καθορίζεται
Α.3.42 Απογραφή – Αποτίμηση στοιχείων απογραφής (FIFO, LIFO, Μέση Σταθμική κλπ)
Α.3.43 Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσης – Ισχύουσες διατάξεις
Α.3.44 Κύρος των βιβλίων και Απόρρητο
Α.3.45 Αυτοτελείς παραβάσεις - Ποινές και κυρώσεις
Α.3.46 Δικαιώματα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
Α.3.47 Εκτεταμένες αναφορές –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΦΠΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΠΑ

• Δικαίωμα έκπτωσης γενικά
• Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata)
• Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών γενικά
• Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού ΦΠΑ
• Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και Χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τρόπος παρακολούθησης
Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης σε ποιότητα High Definition, η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του καθώς και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες. Πρόκειται για καινοτόμο τρόπο μελέτης -απόκτησης γνώσης όπου με την καθοδήγηση εισηγητών ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μονοπάτια (learning paths) προκειμένου να καλύψει την προβλεπόμενη ύλη.
Ο εκπαιδευόμενος μελετά μόνος του το ψηφιακό ή έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα με το δικό του ρυθμό.

Επιπλέον έχει τη δυνατότητα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες να λάβει εκπαιδευτική στήριξη από τον εισηγητή του με τρεις τρόπους (εξαρτάται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό αντικείμενο):
1.) Mε συναντήσεις - εκπαιδευτικές συνεδρίες στους χώρους μας
2.) Mε ζωντανές συνεδρίες τηλεκπαίδευσης από το χώρο σας (μέσα από την πλατφόρμα e-learning Power Tax Training)
3.) Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και τηλεφώνου
Απευθύνεται σε υποψηφίους σπουδαστές που λόγω πίεσης χρόνου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα με εισηγητές (σε αίθουσες ή εξ' αποστάσεως).

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.
Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέρας. Σε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 250 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας