Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Γραμματέας Διοίκησης - Πιστοποίηση CSMA

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
07/02/2023
45 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
07/03/2023
45 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών & σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Δημόσιου Τομέα, Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης. Παρουσιάζονται θέματα για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό όλων των εργασιών του γραφείου, την γραπτή και προφορική επικοινωνία καθώς και την διαχείριση προβλημάτων.

Υπάρχει η δυνατότητα οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πιστοποιηθούν από τον τεχνοβλαστό ACTA του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η Σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης
• Ο ρόλος της γραμματέως : Καθήκοντα, Δεοντολογία & Ηθική
• Γνωριμία. Ο ρόλος: καθήκοντα, Δεοντολογία & Ηθική.
• Ικανότητες και δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης
• Τύποι πελατών και χειρισμός παραπόνων
• Διαχείριση προϊσταμένων: διαφωνία, follow up αποφάσεων διοίκησης, η συμβολή της Γραμματέως στη βελτίωση του προγραμματισμού του προϊσταμένου της, συναντήσεις, συσκέψεις, ταξίδια
• Η διαχείριση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
• Συναλλακτική Ανάλυση Συμπεριφοράς, ΝLP, "The boss behind the boss".
• Τρόποι και μέσα επικοινωνίας: διαχείριση των κρίσεων, οι βασικές αρχές της διαχείρισης κρίσεων, πρακτικές μείωσης εντάσεων & συγκρούσεων
• Οι Δημόσιες Σχέσεις: στοιχεία που αναβαθμίζουν την εικόνα της Εταιρείας, τρόποι και μέσα επικοινωνίας, διαμόρφωση σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές, media κ.α.

Οργάνωση γραφείου
• Βασικές αρχές της οργάνωσης γραφείου
• Προγραμματισμός ημερήσιας εργασίας P.A.
• Καθορισμός προτεραιοτήτων O.O.D.A.
• Σύγχρονα Εργαλεία Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων - Προγραμματισμού
• Διαχείριση χρόνου, προτεραιότητες & τεχνικές αντιμετώπισης αναβλητικότητας: ο ρόλος του multitasking
• Η διαχείριση του σημαντικού & του επείγοντος: οριοθετώντας την σχέση μεταξύ επείγοντος & σημαντικού σε σχέση με το επείγον & ΜΗ σημαντικό.
• Η διαχείριση της πληροφορίας
• Έννοια Αρχείου, δημιουργία αρχείου συστήματα αρχειοθέτησης, κανόνες αρχειοθέτησης, ταξινόμηση – ταξιθέτηση
• Προτεινόμενα αρχεία επιχείρησης, εκκαθάριση αρχείου
• Αρχείο Εμπιστευτικών Πληροφοριών

Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου
• Χρήση G-MAIL & GOOGLE CALENDAR
• Χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας και μετάφρασης
• Χρήση Eργαλείων Μετάφρασης: SYSTRAN - GOOGLE TRANSLATE - WORLD LINGO TRANLATE
• Online υπηρεσία μετατροπής αρχείων
• Κρυπτογράφηση Αρχείων & Φακέλων
• Μεταφορά μεγάλων αρχείων με WETRANSFER & DROPBOX
• Διαθεσιμότητα γραφείου από οπουδήποτε, απομακρυσμένη πρόσβαση και Online Office, Τηλεδιασκέψεις
• Skype - Team Viewer - Google Drive
• Χρήση κωδικών (passwords) και Ηλεκτρονική υπογραφή
• Χρήση Μηχανών Αναζήτησης

Αλληλογραφία
• Βασικά χαρακτηριστικά εγγράφου
• Μορφή και εμφάνιση εγγράφου
• Αρχές και μέθοδοι για αποτελεσματική συγγραφή κειμένων
• Συγγραφή κειμένων
• Πρακτικές υποδείξεις επανεξέταση - επιμέλεια - διόρθωση κειμένου
• Πηγές πληροφόρησης και βοηθήματα
• Είδη εγγράφων
• Σύνταξη επαγγελματικών επιστολών, το ύφος, τα μέρη & τα είδη της επιστολής, αρχές γραπτής επικοινωνίας
• Συγγραφή επαγγελματικών επιστολών, διαχείριση επαγγελματικών e-mail
• Εμπορική Αλληλογραφία

Σημείωση: Για όσους επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση διδάσκεται επιπλέον το μάθημα Προετοιμασία για τις εξετάσεις Πιστοποίησης CSMA.
Στο μάθημα χορηγείται το «Εγχειρίδιο Αποτελεσματικής Επιμόρφωσης Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης» της ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ και INTERACTIVE BOOKS, που είναι εγκεκριμένο από την ACTA.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης CSMA
• Θεσμοθέτηση Τομέα Γραμματείας & Επαγγέλματος Γραμματέων στην Ελλάδα
• Σχεδιασμός Γραμματείας Διοίκησης
• Οργάνωση Γραμματείας Διοίκησης
• Διεύθυνση Γραμματείας Διοίκησης
• Έλεγχος γραμματείας Διοίκησης και Λογοδοσία

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 ώρες.
Με την Προετοιμασία για τις εξετάσεις Πιστοποίησης είναι 45 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΡΟΧΕΣ
• E-learning μεθοδολογία, με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.
• 24 ώρες το 24ωρο πρόσβαση, μελετάτε τις ώρες που σας εξυπηρετεί
• Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τις σημειώσεις του μαθήματος και τις αντίστοιχες εξετάσεις.
• Οι εκπαιδευόμενοι με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος μελετούν την ύλη και με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχουν στις εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά (on line) με άμεση ενημέρωσή τους για την επίδοσή τους.
• Προσφέρεται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
• Βεβαίωση σπουδών ΚΔΒΜ ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με αδειοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (αρ.αδείας 2100661)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος της Προετοιμασίας οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση Certified Secretaries Management Assistants (CSMA).
Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594.
Η πιστοποίηση προσφέρεται από την ACTA. Το Future Business School είναι εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης της ACTA.Η ACTA είναι φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι πιστοποιημένος φορέας από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) καI διαπιστευμένος φορέας από το Ε.Σ.Υ.Δ.(Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.