Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Κώδικας Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ – Φ.Π.Α.

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε τελειόφοιτους και σε απόφοιτους Οικονομικών σχολών (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.) σε βοηθούς λογιστές που απασχολούνται σε λογιστικά-φοροτεχνικά γραφεία και σε στελέχη τμήματος Λογιστηρίων εταιριών.

Σκοπός

Αναλύεται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών σε συνδυασμό με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που ίσχυε μέχρι πρόσφατα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το επάγγελμα του Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου τα τελευταία χρόνια έχει γίνει περιζήτητο. Οι συχνές μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα καθιστούν τον Φοροτεχνικό απαραίτητο σύμβουλο κάθε επιχείρησης και οργανισμού.

Θεματικές Ενότητες:

• Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο
o Η Αρχή της Αυτονομίας
o Κωδική Αρίθμηση των Λογαριασμών
o Διακρίσεις των Λογαριασμών
o Λειτουργία και Περιεχόμενο

• Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ή Κώδικας Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών
o Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή
Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών
o Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
o Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
o Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων
o Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων
o Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων (Γ κατηγορίας)
o Υποχρεώσεις υπόχρεων που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
o Δελτίο Αποστολής
o Έκδοση Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής
o Τιμολόγηση Συναλλαγών
o Έκδοση τιμολογίων – Υπόχρεοι
o Είδη Τιμολογίων
o Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπόν Συναλλαγών

• Φόρος Προστιθέμενης αξίας
o Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
o Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. ( Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας)
o Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων
o Εισόδημα
o Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος Ε1
o Αναλυτική Κατάσταση μισθωμάτων Ε2
o Μηχανογραφικό Δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών Ε3

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
• Διάρκεια: 10 ώρες
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-class)
• Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.