Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP (S/4 HANA)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Δ. Εμίρης, Χ. Μαρεντάκης, Ν. Βοριζανάκης, Α. Γεροντή, Σ. Σαράντης

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με ERP συστήματα και επιχειρησιακές διαδικασίες, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να έχουν μια εισαγωγική εμπειρία στο SAP. Ειδικότερα, απευθύνεται σε στελέχη, μηχανικούς ή μη μιας επιχείρησης που ασχολούνται με το Πληροφοριακό της Σύστημα και επιθυμούν να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το Σύστημα SAP. Το μάθημα έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς δεν περιορίζεται σε παρουσίαση θεωρητικών εννοιών, αλλά είναι επικεντρωμένο στην πρακτική εφαρμογή με απευθείας πρόσβαση των εκπαιδευομένων στον server του SAP. Επιπλέον όμως, το σύστημα SAP χρησιμοποιείται παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) από την πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων και επομένως, η γνώση του συστήματος αποτελεί σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας.

Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να βοηθήσει / ενθαρρύνει τους σπουδαστές να:

1. Αντιληφθούν τη σημασία των συστημάτων ERP στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

2. Αντιληφθούν τη διεργασιο-κεντρική αντίληψη στην οργάνωση των επιχειρηματικών λειτουργιών.

3. Κατανοήσουν την ενοποίηση, ολοκλήρωση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων σε ένα σύνθετο οργανισμό.

4. Γνωρίσουν και να εξασκηθούν στο (ενδεχομένως) πλέον δημοφιλές ERP σύστημα παγκοσμίως.

5. Αισθανθούν εξοικειωμένοι και σίγουροι στο περιβάλλον μίας σύγχρονης επιχείρησης και να αποκτήσουν τη νοοτροπία της Διοίκησης βάσει πληροφόρησης.

6. Αποκτήσουν κίνητρο για περαιτέρω μελέτη στο αντικείμενο και να επιδιώξουν επαγγελματικές ή πρακτικές πιστοποιήσεις.

Περιγραφή σεμιναρίου

1. Εισαγωγή στο μάθημα και στα Πληροφοριακά Συστήματα – Εισαγωγή στις Επιχειρησιακές Διεργασίες

Στόχοι, διάρθρωση, ενότητες – Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων

Σχεδιασμός επιχειρησιακών διεργασιών – Μοντελοποίηση και Ανάπτυξη – Διεργασίες Τμημάτων – Παραδείγματα

2. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων

Ορισμοί – Στάδια – Στόχοι – Ανάγκες – Βήματα υλοποίησης – Μελέτες περίπτωσης

3. Εισαγωγή στα Συστήματα ERP και στο ERP Σύστημα SAP

Χαρακτηριστικά και Εξέλιξη – Βασικές Λειτουργίες Συστημάτων ERP – Υποσυστήματα – Ροή Εμπορευμάτων – Ροή Χρήματος – Μελέτες Περίπτωσης

Η εξέλιξη του SAP – Βασικές διεργασίες – Μελέτες περίπτωσης Δομή του Συστήματος – Αρχιτεκτονική – Χαρακτηριστικά – Περιβάλλον Λειτουργίας – Master Data – Νέες Τεχνολογίες – Εξελίξεις – Πλοήγηση και ασκήσεις

4. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών στο SAP

Ενοποίηση Διεργασιών – Βασικές Λειτουργίες – Πλοήγηση – Αναζήτηση – Επιχειρηματική Ευφυΐα

5. Εισαγωγή στις Βασικές Διεργασίες του SAP:

Βασικές Έννοιες – Ροές – Βασικές Παράμετροι του Συστήματος – Αναζήτηση Κινήσεων – Προβολή Συγκεντρωτικών / Αναλυτικών Καταστάσεων

6. Πωλήσεις και Διανομές 1:

Θεωρητική Παρουσίαση του Κύκλου Πώλησης – Προσομοίωση Κύκλου Πώλησης του στο SAP – Βασικά Δεδομένα Μοντελοποίησης του Συστήματος – Οργανωτικές Δομές- Βασικά Αρχεία (Distribution Channels, Divisions, Customers, Materials, Prices-Discounts, κλπ.)

7. Πωλήσεις και Διανομές 2:

Διαχείριση Παραγγελίας Πελάτη – Παραγγελιοληψία – Παράδοση – Τιμολόγηση – Αναλυτική Παρουσίαση των βημάτων μέσα από το SAP

8. Διαχείριση Βασικών Υλικών 1:

Δημιουργία/Αλλαγή Βασικών Αρχείων Υλικών και Επιχειρησιακών Εταίρων, Κύκλος Προμηθειών (P2P) – Αιτήσεις Προσφοράς – Αξιολόγηση Προσφορών – Αιτήσεις Αγοράς – Εντολές Αγοράς – Αναφορές Προμηθειών.

9. Διαχείριση Βασικών Υλικών 2:

Παραλαβές σε αποθήκη έναντι Εντολής Αγοράς – Καταχώρηση τιμολογίων – Καταστάσεις αποθεμάτων, Λοιπές κινήσεις αποθήκης (τύποι αποθεμάτων, διακινήσεις, αναλώσεις) – Reverse logistics: επιστροφές σε προμηθευτή, ακυρώσεις και αντιλογισμοί

10. Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής 1:

Βασικές Έννοιες Παραγωγής – Σκοπός – Πόροι Παραγωγής – Οργανωτικές Μονάδες Παραγωγής – Βασικές Λειτουργίες – Θεωρητική Παρουσίαση Μοντέλων Παραγωγής – Βασικά Δεδομένα Μοντέλου Παραγωγής (Materials, Material Types, Bills of Materials, Work Centers, Routings)

11. Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής 2:

Δημιουργία Μοντέλου Παραγωγής – Δημιουργία Εντολών Παραγωγής – Ανάλυση Εντολών Παραγωγής – Κύκλος Ζωής Εντολής Παραγωγής

12. Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής 3:

Ολοκληρωμένη Μελέτη Περίπτωσης – Ασκήσεις

13. Οικονομική Διαχείριση:

Οργανωτικές Μονάδες – Εταιρεία – Επιχειρησιακή Περιοχή – Βασικά Αρχεία Δεδομένων Λογιστικής – Λογαριασμοί – Πληρωτέοι Λογαριασμοί – Εισπρακτέοι Λογαριασμοί – Διαδικασίες – Αντιστοίχιση Οικονομικής Διαχείρισης με τα υπόλοιπα Modules – Λογιστική Εγγραφή

14. Ελεγκτική:

Οργανωτικές Μονάδες – Εταιρεία – Controlling Area – Operating Concern – Βασικά Δεδομένα Ελεγκτικής – Κέντρα Κόστους – Κέντρα Κέρδους – Αντιστοίχιση Λογιστικής με Ελεγκτική

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 4.32
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.