E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση

Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης - Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
02/11/2020
3 μήνες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτριος Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με ERP συστήματα και επιχειρησιακές διαδικασίες, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να έχουν μια εισαγωγική εμπειρία στο SAP. Ειδικότερα, απευθύνεται σε στελέχη, μηχανικούς ή μη μιας επιχείρησης που ασχολούνται με το Πληροφοριακό της Σύστημα και επιθυμούν να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το Σύστημα SAP. Το μάθημα έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς δεν περιορίζεται σε παρουσίαση θεωρητικών εννοιών, αλλά είναι επικεντρωμένο στην πρακτική εφαρμογή με απευθείας πρόσβαση των εκπαιδευομένων στον server του SAP. Επιπλέον όμως, το σύστημα SAP χρησιμοποιείται παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) από την πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων και επομένως, η γνώση του συστήματος αποτελεί σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Βασικό προαπαιτούμενο του σεμιναρίου είναι η παρακολούθηση του σύντομου μαθήματος “Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP”.

Το μάθημα «Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP» παρουσιάζει και αναλύει τρόπους με τους οποίους το πληροφοριακό σύστημα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning-ERP) SAP, υποστηρίζει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διοίκηση μιας Επιχείρησης, καλύπτοντας τις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες την υλοποίησή τους μέσα από το SAP. Το σύστημα SAP είναι σήμερα το δημοφιλέστερο παγκοσμίως και χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ και στην Ελλάδα οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το SAP. Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων παράλληλα με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και την κριτική θεώρηση σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Ειδικότερα, το μάθημα επιτυγχάνει την κατανόηση των μηχανισμών και των τρόπων με τους οποίους το σύστημα SAP μοντελοποιεί και ενοποιεί τις κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες, σε όλη την έκταση μίας επιχείρησης, και υποστηρίζει τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Σε όλη την έκταση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή σύνδεση και πρόσβαση στην πλατφόρμα SAP ώστε να μπορούν να εμπεδώνουν το υλικό διδασκαλίας, να αναπτύσσουν σενάρια, να εξασκούνται στη χρήση και να εκπονούν τη συνολική εργασία.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στις Βασικές Διεργασίες του SAP – Βασικές Έννοιες – Ροές – Βασικές Παράμετροι του Συστήματος – Αναζήτηση Κινήσεων – Προβολή Συγκεντρωτικών / Αναλυτικών Καταστάσεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαχείριση Υλικών 1 – Βασικά Αρχεία Υλικών – Βασικά Αρχεία Προμηθευτών – Δημιουργία Βασικών Αρχείων – Αλλαγή Βασικών Αρχείων – Καταστάσεις Αποθέματος – Απαιτήσεων – Προμηθειών
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διαχείριση Υλικών 2 – Διαδικασία Προμηθειών – Κύκλος Προμηθειών – Αιτήσεις Προσφοράς – Αξιολόγηση Προσφορών – Αιτήσεις Αγοράς – Εντολές Προμήθειας – Παραλαβές – Πληρωμές
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Πωλήσεις και Διανομή 1 – Θεωρητική Παρουσίαση του Κύκλου Πώλησης – Προσομοίωση Κύκλου Πώλησης του στο SAP – Βασικά Δεδομένα Μοντελοποίησης του Συστήματος – Οργανωτικές Δομές- Βασικά Αρχεία (Distribution Channels, Divisions, Customers, Materials, Prices-Discounts, κλπ.)
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Πωλήσεις και Διανομή 2 – Διαχείριση Παραγγελίας Πελάτη – Παραγγελιοληψία – Παράδοση – Τιμολόγηση – Αναλυτική Παρουσίαση όλων των βημάτων μέσα από το SAP
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής 1 – Οργανωτικές Μονάδες Παραγωγής – Θεωρητική Παρουσίαση Μοντέλων Παραγωγής – Βασικά Δεδομένα Μοντέλου Παραγωγής – Materials, Material Types, Bills of Materials, Work Centers, Routings
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής 2 – Θεωρητική Παρουσίαση Βασικών Τύπων Προγραμματισμού – Master Production Scheduling – Forecasting – Εξαρτημένες και Ανεξάρτητες Απαιτήσεις – Μετασχηματισμοί και Μεταφορές Απαιτήσεων – Εντολές Παραγωγής – Βασική Κοστολόγηση
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Διαχείριση Αποθηκών – Οργανωτικές Δομές Αποθηκών – Βασικά Δεδομένα (Αρχείο Είδους, Αποθηκευτικές Θέσεις) – Διαδικασίες Τοποθέτησης (putaway): Στρατηγικές, Αλγόριθμοι, Χρήση RF, Interfaces – Εσωτερικές Κινήσεις Αποθήκης: Μεταφορές, Αλλαγές Κατάστασης, Φυσική Απογραφή
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Οικονομική Διαχείριση – Οργανωτικές Μονάδες – Εταιρεία – Επιχειρησιακή Περιοχή – Βασικά Αρχεία Δεδομένων Λογιστικής – Λογαριασμοί – Πληρωτέοι Λογαριασμοί – Εισπρακτέοι Λογαριασμοί – Διαδικασίες – Αντιστοίχηση Οικονομικής Διαχείρισης με τα υπόλοιπα Modules – Λογιστική Εγγραφή
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Ελεγκτική – Οργανωτικές Μονάδες – Εταιρεία – Controlling Area – Operating Concern – Βασικά Δεδομένα Ελεγκτικής – Κέντρα Κόστους – Κέντρα Κέρδους – Αντιστοίχιση Λογιστικής με Ελεγκτική
Κάθε πρακτική ενότητα εμπλουτίζεται με σύντομη θεωρητική κάλυψη των εξεταζόμενων εννοιών. Σε όλη την έκταση του μαθήματος εξετάζεται ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα επιχείρησης σε όλο το εύρος λειτουργίας της και αντιστοιχίζονται οι πρακτικές ενότητες με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:
- Μεγάλο αριθμό αναλυτικών video χρήσης του προγράμματος με αφήγηση και φωνητικό σχολιασμό
- Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό φωνητικό σχολιασμό
- Σύντομα video παρουσίασης και εξήγησης των πιο κεντρικών εννοιών με τη μορφή «μαθήματος στον πίνακα» (whiteboard sessions)
- Το τελικό διαγώνισμα είναι δομημένο με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

Το μάθημα εκτείνεται σε δώδεκα (12) διδακτικές εβδομάδες. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το ακόλουθο:
1η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 1
2η-4η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2,3
5η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 4
6η-8η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 5,6
9η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 7
10η-11η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 8, 9
12η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 9, 10

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας