Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ MY DATA ΑΑΔΕ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
06/10/2023
4 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους  Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια , σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ ,  ΙΕΚ, Κολεγίων. 

Σκοπός

Σκοπός : Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής  Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών με Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Βοηθού Λογιστή, Προϊσταμένου Λογιστηρίου,  Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Περιγραφή σεμιναρίου

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :

Epsilon
«Softone» - «ERP»
UNION Γενική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)  :

Στις Εργασίες Λογιστή

 • Στην έναρξη νέας διαχειριστικής χρήσης
 • Στην διαχείριση εργασιών κάθε μέρα
 • Στην διαχείριση εργασιών τέλος του μήνα
 • Στην διαχείριση εργασιών τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού) – Πλήρη εφαρμογή φορολογικής βάσης.
 • Στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π
 • Στην δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

ΜΕΡΟΣ Α

Διαχείριση Εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου Φορολογικής Βάσης με Πραγματικά Παραστατικά και Χειρισμός Μηχανογραφημένου Προγράμματος

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Βασικές έννοιες νόμου
 • Οντότητες – κατηγορίες οντοτήτων
 • Έννοια διπλογραφικής μεθόδου
 • Ένταξη επιχειρήσεων στη διπλογραφική μέθοδο
 • Διακίνηση τιμολόγηση συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
 • Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
 • Ποιοι έχουν υποχρέωση σύνταξης απογραφής

Εργασίες Βοηθού Λογιστή
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

 • Διαχείριση τιμολογίων αγορών από προμηθευτές
 • Πλήρη διαχείριση πωλήσεων (διακίνηση – τιμολόγηση – είσπραξη)
 • Διαχείριση τιμολογίων εξόδων από πιστωτές
 • Τρόποι εξόφλησης των τιμολογίων (αγορών – εξόδων) – φορολογική αναγνώριση αξίας τιμολογίων
 • Διαχείριση επιταγών (σημερινών – μεταχρονολογημένων)
 • Διαχείριση συναλλαγματικών
 • Διαχείριση καρτών (χρεωστικών – πιστωτικών)
 • Διαχείριση λογαριασμών τραπεζικών καταθέσεων
 • Διαχείριση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (κεφάλαια κίνησης – πάγια κλπ)
 • Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (μισθοδοσία , αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ) 
 • Διαχείριση εισαγωγών από κοινότητα (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Διαχείριση εισαγωγών από τρίτες χώρες
 • Διαχείριση εξαγωγών
 • Διαχείριση παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ – φόρος ελεύθερων επαγγελματιών κλπ)
 • Διαχείριση πωλήσεων στο δημόσιο
 • Παρακρατούμενοι φόροι από πωλήσεις στο δημόσιο
 • Αγορά παγίων – Leasing κτλ 
 • Πώληση παγίων
 • Διαχείριση πιστωτικών τιμολογίων (Π.Τ) Αγορών - Πωλήσεων

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 • Φ.ΠΑ διπλογραφικού συστήματος (ενδοκοινοτικές συναλλαγές. συναλλαγές από τρίτες χώρες, λογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ)
 • Σύνταξη περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , leasing, Φ4 , Φ5) 
 • Σύνταξη ισοζυγίων
 • Σύνταξη και αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
 • Απόδοση φόρων (ΦΜΥ - ΕΦΚΑ - Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 • Υπολογισμός αποσβέσεων – τήρηση μητρώου παγίων Ν.4172/13
 • Υπολογισμός μεταβατικών λογαριασμών  (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)
 • Συμφωνίες λογαριασμών (τραπεζών, προμηθευτών , πελατών κλπ)
 • Χειρισμός προκαταβολών πελατών
 • Χειρισμός προκαταβολών σε προμηθευτές
 • Αποτίμηση μενόντων – κόστος πωληθέντων

ΜΕΡΟΣ Β

Διαχείριση Εργασιών Κλεισίματος Ισολογισμού Φορολογικής Βάσης – Προσδιορισμός Φόρου Εισοδήματος για Ατομικές – ΟΕ – ΕΕ – ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ

Εργασίες Έμπειρου Λογιστή – Βοηθού Λογιστή – Φορολογικής Βάσης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Ν.4172/13)

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1)  Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου
2) Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Τάξεως
 • Επιστροφών και εκπτώσεων αγορών
 • Επιστροφών και εκπτώσεων πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ λογαριασμών ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ λογαριασμών παθητικού
 • Συμφωνία όλων των λογαριασμών τραπεζών (καταθετικών – χορηγητικών)  
 • Συμφωνία λογαριασμών πελατών
 • Συμφωνία λογαριασμών προμηθευτών

3) Πάγια : Διαχείριση Αποσβέσεων Ν. 4172/13 – μητρώο παγίων
4) Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων Ν.4172/13
5) Διαχείριση μεταβατικών λογαριασμών (ενεργητικού – παθητικού) (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)
6) Σύνταξη Β’ προσωρινού φορολογικής βάσης
7) Υπολογισμός κόστους πωληθέντων
8) Προσδιορισμός αποτελέσματος φορολογικής βάσης
9) Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων  ΠΟΛ 1113/15 με έμφαση στα θέματα :

 • Τιμολόγια άνω των 500 €
 • Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
 • Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, και ΙΚΕ
 • Έκπτωση αμοιβών μελών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ
 • Έκπτωση δαπανών από μη συνεργαζόμενα κράτη
 • Έκπτωση δαπανών από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Έκπτωση ενοικίων
 • Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας
 • Έκπτωση δαπανών φιλοξενίας
 • Φορολογική αναμόρφωση τέλους επιτηδεύματος
 • Φορολογική αναμόρφωση καταναλωτικών δαπανών
 • Προσαυξημένες εκπτώσεις (πράσινη ενέργεια)
 • Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
 • Τόκοι υπερημερίας
 • Έκπτωση τεκμαρτού ενοικίου
 • Λοιπές δαπάνες προς αναμόρφωση (αποσβέσεις Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων, κινητά τηλέφωνα κλπ)

10) Διαχείριση προκαταβολών τρέχουσας χρήσης – παρελθούσης περιόδου
11) Διαχείριση παρακρατούμενων Φόρων
12) Απεικόνιση στη δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων) της φορολογικής αναμόρφωσης
13) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και πως εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
14)  Διαχείριση λογαριασμού 54.08 απόδοση εκκαθάριση φόρου και συμφωνία με το έντυπο Ν

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ -  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ MY DATA ΑΑΔΕ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

 • Βασικές αρχές μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
 • Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ  για μηχανογραφημένα λογιστήρια
 • Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
 • Δικαιολογητικά  - παραστατικά εγγραφών
 • Ροή εργασιών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 • Πρακτικές – εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών μηχανογραφημένου λογιστηρίου
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικών βιβλίων My DATA ΑΑΔΕ
 • Κάθε μέρα: δικαιολογητικά – καταχώρηση – έλεγχος – ημερολόγια – ισοζύγια – καθολικά – διαχείριση αξιογράφων – διαχείριση μητρώου παγίων
 • Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού – προσδιορισμός αποτελεσμάτων φορολογικής βάσης

EPSILON NET
UNION Γενική Λογιστική
ERP της SOFTONE

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια : 4 μήνες  (130 διδακτικές ώρες)

Ημερομηνία Έναρξης
1o Τμήμα: 11-9-2023 (Τμήμα Απογευματινό)
2o Τμήμα: 6-10-2023

Δευτέρα και Τετάρτη
18:00 - 21:00

Παρασκευή και Σάββατο
Παρασκευή 18:00 - 21:00
Σάββατο 10:00 - 13:00

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   : 

1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου - Αδειοδοτημένο  Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12  (Δωρεάν)
2. Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – και συγκεκριμένα με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου – Η πιστοποίηση δίνεται με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και κατόπιν επιτυχούς γραπτής εξέτασης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
(κόστος 280 ευρώ)

Παροχές Σεμιναρίου στους σπουδαστές

 • Παροχή και εκπαίδευση στα προγράμματα της ERP SOFTONE , EPSILON & UNION.
 • Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας για έναν χρόνο δωρεάν
 • Επιπλέον παροχή για 1 χρόνο σε ετήσιο συμβόλαιο του προγράμματος μισθοδοσίας UNION.
 • Δωρεάν Κόμβος ‘’Λογιστική βιβλιοθήκη", E-books, Φορολογία στην Πράξη’’ Δωρεάν για 6 μήνες. Μέσω της Λογιστικής βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση σε 32 βιβλία που καλύπτουν όλο το φάσμα των Λογιστικών, Φορολογικών και Εργατικών θεμάτων με όλες τις ανανεώσεις

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.