13/01/2017

Προετοιμασία επιχείρησης διάσωσης: Μέρος τέταρτο

του Α. Γερασιμάτου
Αρθρογραφία

Τέσσερις Προϋποθέσεις για την ανάδειξη ενός
Ικανού Επιχειρησιακού Εθελοντή Διασώστη

Τέσσερα διακριτά στάδια για την ανάδειξη του Ικανού Επιχειρησιακού Εθελοντή Διασώστη, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις που κάθε έγκριτη και υπεύθυνη εθελοντική διασωστική οργάνωση εφαρμόζει, με στόχο να παραδίδει στην τοπική κοινωνία που δρα ή στην χώρα αντίστοιχα εάν είναι εθνικής εμβέλειας, αποτελεσματικούς ανθρώπους να διαχειρίζονται το επείγον περιστατικό έως ότου καταφθάσει η κρατική βοήθεια ή έως ότου το περιστατικό μεταφερθεί με ασφάλεια στην πλησιέστερη και κατάλληλη υγειονομική μονάδα, δίχως βεβαίως να τραυματιστεί ή χάσει την ζωή του ο επιχειρών την διάσωση.

Πρώτο Στάδιο : ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

Το πρώτο,κύριο στάδιο για την ανάδειξη Ικανού Επιχειρησιακού Εθελοντή Διασώστη, είναι το στάδιο της προσέλκυσης.

Η εθελοντική διασωστική οργάνωση, στην δημόσια προκήρυξη που απευθύνει για υποψήφιους εθελοντές διασώστες, πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια και ειλικρίνεια :
• το ιστορικό, την δομή και την δράση της, συνοπτικά
• το αντικείμενο εκπαίδευσης και το πεδίο δράσης των επιτυχόντων
• τον χρόνο εκπαίδευσης και τις πιστοποιήσεις που θα λάβει ο επιτυχών
• τον τρόπο εκπαίδευσης και τις θεματικές ενότητες της διδακτέας ύλης
• τα επίπεδα εκπαίδευσης και τις ειδικότητες κάθε επιπέδου
• τους φορείς εκπαίδευσης και πιστοποίησης και την προέλευσή τους
• τις παροχές κατά την εκπαίδευση και κατά την δραστηριότητα
• τις θέσεις που δύναται να στελεχώσει κάθε επιτυχών ενδιαφερόμενος
• τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις αμφότερων κατά την εκπαίδευση
• τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις αμφότερων κατά την επιχειρησιακή δράση
• τα κριτήρια που έχει ορίσει για την αξιολόγηση και ανέλιξη των ενδιαφερομένων σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσής τους και της επιχειρησιακής δραστηριότητάς τους
• τις ημερομηνίες,τις ώρες και τον χώρο της προσωπικής συνέντευξης
• τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και πως πρέπει να κατατεθούν
• τα έντυπα που απαιτούνται και πως πρέπει να συμπληρωθούν
• τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ονοματεπώνυμα των αρμοδίων της οργάνωσης για την εκπαίδευση
• τις ώρες επικοινωνίες και το μέσον επικοινωνίας με την οργάνωση
• τις διαδικασίες ενστάσεων από την πλευρά του ενδιαφερομένου
• τα αριστεία και τις ηθικές αμοιβές που προβλέπονται
• τα κόστη αναλυτικά που πρέπει να πληρώσει ο ενδιαφερόμενος κατά την εγγραφή, την εκπαίδευση, την πιστοποίηση, την επιχειρησιακή του δράση και τον τρόπο πληρωμής αυτών
• τα νόμιμα παραστατικά που θα δοθούν στον ενδιαφερόμενο σε κάθε κατάθεση των χρημάτων του
• την οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται για τους ενδιαφερόμενους που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
• το εκπαιδευτικό υλικό, την στολή, τον εξοπλισμό και ότι άλλο δοθεί στον ενδιαφερόμενο με τα χρήματα που θα καταθέσει
• την πολιτική ίσων ευκαιριών και σεβασμού της διαφορετικότητας που εφαρμόζονται, ειδικότερα όσον αφορά την ηλικία, την εθνικότητα, την φυλή, το φύλο (συμπεριλαμβανομένης της διεμφυλικότητας), την θρησκεία, τον πολιτισμό, την κοινωνική τάξη, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την αναπηρία και την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής
• την ασφάλιση που του παρέχεται (φορέας, κλπ) κατά την εκπαίδευση και κατά την επιχειρησιακή του δράση
• κάθε άλλη πληροφορία που θα φανερώνει επαγγελματισμό στην οργάνωση, διαφάνεια στις διαδικασίες,εντιμότητα στην συνεργασία

Η εθελοντική διασωστική οργάνωση, πρέπει να δημοσιοποιεί την προκήρυξή της για υποψήφιους εθελοντές διασώστες, με την ίδια υπευθυνότητα και σοβαρότητα που θα επιδείκνυε εάν δημοσιοποιούσε προκήρυξη πρόσληψης έμμισθου στελεχιακού προσωπικού. Είναι ακριβώς το ίδιο υπεύθυνη και σοβαρή υπόθεση, η αναζήτηση ενδιαφερομένων για την ανάδειξή τους σε εθελοντές διασώστεςγια την στελέχωση θέσεων εθελοντικής εργασίας και προσφοράς μη αμειβόμενης εργασίας.

Επιπλέον η προσωπική συνέντευξη των αρμοδίων της εθελοντικής διασωστικής οργάνωσης με τον υποψήφιο εθελοντή διασώστη, δεν πρέπει να γίνεται με ύφος ανακριτικό σε αστυνομικό τμήμα, ούτε να διενεργείται από άσχετους με την διαδικασία, το αντικείμενο, την οργάνωση, αλλά με φιλικό και συνεργατικό ύφος, όπως αρμόζει σε ανθρωπιστικού χαρακτήρα οργάνωση και το προσωπικό που διενεργεί την συνέντευξη να είναι έμπειρο και κατάλληλο.

Από την διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης θα αναδυθούν καλύτερα οι γενικές και ειδικές γνώσεις του υποψηφίου εθελοντή διασώστη, οι δεξιότητες και οι κλίσεις του, ο χαρακτήρας και η ψυχοσύνθεσή του. Για τον λόγο αυτό η προσωπική συνέντευξη με κάθε υποψήφιο εθελοντή διασώστη πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον από 3μελή επιτροπή, έμπειρη κι εντεταλμένη γι’ αυτό το σκοπό, στην οποία να συμμετέχει απαραίτητα ένα άτομο (εθελοντής) εκ της διοίκησης, ένα άτομο (εθελοντής) με εμπειρία πεδίου και ένας ψυχολόγος (εθελοντής).

Παράμετρος που δεν πρέπει να υποτιμάται, είναι και η υποχρεωτική προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας του υποψήφιου εκπαιδευόμενου, τα οποία ως πρωτότυπα πρέπει να τηρούνται και να φυλάσσονται με υψηλό βαθμό εμπιστευτικότητας και ασφάλειας από την εθελοντική διασωστική οργάνωση.

Το στάδιο της προσέλκυσης, ως το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας των εθελοντών διασωστών, είναι καίριας σημασίας μιας και αποτελεί την πύλη πρώτης εισόδου και πιθανόν πρώτης γνωριμίας του υποψηφίου με την εθελοντική διασωστική οργάνωση. Σε αυτό το στάδιο ο υποψήφιος θα νοιώσει τα πρώτα του συναισθήματα για την εθελοντική διασωστική οργάνωση. Σε αυτό το στάδιο θα αναπτυχθεί είτε η εμπιστοσύνη του υποψηφίου προς την οργάνωση είτε η απέχθειά του, οπότε είτε θα τον κερδίσει η οργάνωση είτε θα τον χάσει.

Είναι σπουδαίας σημασίας να κατανοήσει ο καθείς ότι, στην διαδικασία αυτή της προσέλκυσης υποψηφίων εθελοντών, γίνεται προσπάθεια απόκτησης - προσέλκυσης ανθρώπων (νέων μελών) με αρετές και αξίες, οι οποίοι δεν θα αμείβονται για την εργασία τους αλλά μέσα από ένα θεσμοθετημένο και σωστά δομημένο πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας, εκπαίδευσης και δράσης, θα αναδειχθούν άτομα σε ικανά επιχειρησιακά στελέχη στο πεδίο της παροχής βοήθειας γενικότερα και στο πεδίο της αντιμετώπισης καταστροφώνειδικότερα, βοηθώντας τους συνανθρώπους τους, είτε μέσω της εθελοντικής διασωστικής οργάνωσης είτε ελεύθερα ως ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, δηλαδή :
• Εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη
• Συμπληρωθεί και κατατεθεί η αίτηση
• Προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
• Περάσει επιτυχώς από προσωπική συνέντευξη
• Εγκριθεί η συμμετοχή του υποψήφιου εθελοντή διασώστη

τότε το άτομο υποχρεωτικά πρέπει να καταχωρείται σε Γενικό Μητρώο Μελών της εθελοντικής διασωστικής οργάνωσης και να του αποδίδεται ο Γενικός Αριθμός Μητρώου Εθελοντή που του αντιστοιχεί, ο οποίος θα τον συνοδεύει σε όλη του την ζωή, σε όλη την εθελοντική του δραστηριότητα, εντός της εθελοντικής διασωστικής οργάνωσης.

Σε αυτόν τον Γενικό Αριθμό Μητρώου Εθελοντή, πρέπει ο υποψήφιος εθελοντής διασώστης να έχει άμεση και διαρκή πρόσβαση χωρίς περιορισμό, χωρίς την δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων του, χρησιμοποιώντας ως ταυτότητα πρόσβασης, είτε το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, είτε τον γενικό αριθμό μητρώου εθελοντή που του έχει δοθεί και ως κωδικό πρόσβασης ένα μυστικό ψηφιακό κλειδί, που ο ίδιος θα δηλώσει.

Η ενέργεια αυτή διασφαλίζει την συνεχή παρακολούθηση της πορείας της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης, της εξειδίκευσης, της επιχειρησιακής δράσης, της αναγνώρισης, κλπ κάθε εθελοντή διασώστη. Επίσης σε κάθε αίτημα του εθελοντή διασώστη για απόκτηση βεβαίωσης εθελοντικής υπηρεσίας, όλο το ιστορικό του, είναι συγκεντρωμένο και ενημερωμένο σε μια καρτέλα.

Emergency, Crisis & Disaster Manager
Εισηγητής Σεμιναρίων Διαχείρισης Κινδύνων & Κρίσεων, Καταστροφών, Εκτάκτων Αναγκών, Εκτίμησης Επικινδυνότητας

Προτεινόμενες σχολές

Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
The Future is Yours.
Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών